1. Hyrje

Duke përdorur dhe/ose vizituar ndonjë seksion të http://www.royaleclub.ch ose duke hapur një llogari në faqen e internetit, ju pranoni: Kushtet dhe Kushtet e Përgjithshme, Politika e Privatësisë, rregullat e lojës, çdo term dhe kusht i promovimeve, bonuseve dhe ofertave speciale që mund të gjenden herë pas here në faqen e internetit. Të gjitha termat dhe kushtet e listuara më sipër së bashku do të referohen si “Kushtet”. Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet përpara se t’i pranoni ato. Nëse nuk pranoni Termat &  Kushtet, ju lutemi mos hapni një llogari dhe/ose vazhdoni të përdorni faqen e internetit. Përdorimi i mëtejshëm i faqes në internet do të përbëjë pranimin tuaj të Termave & Kushteve.

2. Ndryshimet e kushteve

Kompania rezervon të drejtën të ndryshojë, modifikojë dhe përditësojë ndonjë nga Kushtet, që mund të lidhen me kushtet tregtare, ligjore (për të qenë në përputhje me ligjet ose rregulloret e reja) ose Kushtet e shërbimit ndaj klientit, gjithashtu, për një sërë arsyesh. Kushtet më të përditësuara dhe datat e aktivizimit të tyre janë të disponueshme në faqen e internetit. Ne do ta njoftojmë lojtarin për çdo ndryshim, modifikim ose ndryshim të tillë duke publikuar versionin e ri të Kushteve në faqen e internetit. Është përgjegjësi e lojtarit të sigurohet që ai është në dijeni të kushteve dhe termave aktuale të faqes në internet dhe Kompania këshillon lojtarët e saj që të kontrollojnë rregullisht për përditësime. Kompania rezervon të drejtën të modifikojë faqen e internetit, shërbimet dhe softuerin dhe/ose të ndryshojë kërkesat e specifikimeve të sistemit të nevojshme për të hyrë dhe përdorur shërbimet në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak.

3. Kërkesat ligjore

3.1. Askush nën moshën 18 vjeç ose nën moshën e pëlqimit ligjor për t’u angazhuar në aktivitetet e përfshira në shërbimet sipas ligjeve të çdo juridiksioni nuk mund të përdorë faqen e internetit në çdo rrethanë dhe çdo person që nuk ka ardhur në moshën ligjore dhe përdor shërbimet do të jenë në kundërshtim me Kushtet. Kompania rezervon të drejtën të kërkojë vërtetimin e moshës në çdo fazë për të verifikuar që personat nën moshën ligjore nuk i përdorin shërbimet. Kompania mund të anulojë llogarinë e një personi dhe të përjashtojë një person nga përdorimi i shërbimeve nëse nuk ofrohet prova e moshës ose nëse Kompania dyshon se një person që përdor shërbimet nuk është në moshë ligjore.

3.2. Kumari në internet mund të mos jetë i ligjshëm në disa juridiksione. Ju e kuptoni dhe pranoni që Kompania nuk është në gjendje t’ju ofrojë ndonjë këshillë ose garanci ligjore në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve dhe Kompania nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me ligjshmërinë e Shërbimeve në juridiksionin tuaj. Përdorimi i shërbimeve në faqen e internetit është në opsionin tuaj të vetëm, diskrecionin dhe rrezikun, dhe vetëm ju jeni përgjegjës për të konstatuar nëse është i ligjshëm në juridiksionin tuaj.

3.3. Kompania nuk mund t’ju detyrojë të shkelni ligjin në fuqi. Ju miratoni, garantoni dhe pranoni që përdorimi nga ana juaj i shërbimeve të faqes në internet do të jetë në përputhje me të gjitha ligjet, statutet dhe rregulloret në fuqi. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë përdorim të paligjshëm ose të paautorizuar të shërbimeve të faqes në internet nga ju.

3.4. Ju jeni plotësisht përgjegjës për çdo taksë dhe tarifë të zbatueshme që rezulton nga të ardhurat e fituara nga përdorimi i faqes në internet. Nëse fitimet janë të tatueshme në juridiksionin tuaj, ju kërkohet të mbani gjurmët dhe t’i raportoni fitimet tek autoritetet përkatëse.

4. Hapja e llogarisë tuaj

4.1. Për të qenë në gjendje të përdorni shërbimet e faqes në internet, duhet të hapni një llogari duke dhënë informacione si adresën e e-mailit, duke zgjedhur monedhën e llogarisë (EUR/CHF) dhe një fjalëkalim të sigurt që do të përdoret më tej për të hyrë në sistem dhe duke plotësuar disa informacione të karakterit personal që kërkohen për të përfunduar regjistrimin, duke përfshirë emrin, datën e lindjes dhe numrin e telefonit.

4.2. Emri juaj në llogarinë tuaj duhet të përputhet me emrin dhe identitetin tuaj të vërtetë dhe ligjor. Për të verifikuar identitetin tuaj, Kompania rezervon të drejtën të kërkojë në çdo kohë prova të identitetit (duke përfshirë por pa u kufizuar në kopjet e një pasaporte / karte identiteti të vlefshme dhe/ose çdo kartë pagese të përdorur). Dështimi për të ofruar një dokumentacion të tillë mund të rezultojë në pezullimin e llogarisë.

4.3. Ju vërtetoni se keni dhënë informacion të saktë, të plotë dhe të vërtetë për veten tuaj gjatë regjistrimit dhe do të ruani saktësinë e informacionit tuaj duke përditësuar menjëherë çdo informacion regjistrimi që mund të ketë ndryshuar. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në mbylljen e llogarisë, kufizime të llogarisë ose anulimin e çdo transaksioni (bonus, fitime).

4.4. Nëse keni ndonjë pyetje ose nëse hasni ndonjë problem gjatë regjistrimit, mund të kontaktoni në Suportin Live të RoyaleClub (Live Chat).

4.5. Ju mund të hapni vetëm një llogari të vetme në faqe. Në të gjitha rastet, vetëm një llogari për klient, për familje, për adresë, për kompjuter të përbashkët dhe për adresë IP të përbashkët do të lejohet të regjistrohet dhe të përdorë shërbimet e Royaleclub.ch. Çdo llogari tjetër që hapni në faqe do të konsiderohet si “Llogari e kopjuar”. Ju jeni të detyruar të informoni Kompaninë se dëshironi të krijoni një llogari tjetër për shkak të humbjes origjinale të aksesit në llogari ose ndonjë arsye tjetër të rëndësishme dhe të merrni një leje nga Kompania përpara se të krijohet llogaria tjetër. Në çdo rast tjetër, të gjitha llogaritë e dyfishta mund të mbyllen menjëherë nga Kompania dhe:

4.5.1. të gjitha transaksionet e bëra nga Llogaria tjetër do të bëhen të pavlefshme;

4.5.2. çdo kthim, fitim ose bonus që keni fituar ose grumbulluar gjatë kohës që llogaria tjetër ishte aktive do të konfiskohet nga ju dhe një kthim mund të kërkohet nga ne. Çdo fond i tërhequr nga llogaria tjetër  do të na kthehet sipas kërkesës.

4.5.3. Kompania nuk është e detyruar të kompensojë asnjë fond si nga bonuset ashtu edhe nga bilancat e parave reale të llogarisë tjetër. Kompania rezervon të drejtën për të marrë një vendim, sipas gjykimit të saj, në lidhje me kthimin e çdo fondi të humbur që është përdorur për bastet e bëra nëpërmjet llogarisë tjetër.

4.5.4 Kompania nuk pranon asnjë kërkesë për kthimin e fondeve që kanë humbur ose janë depozituar fillimisht në llogarinë tjetër në rast se llogaria e kopjuar është krijuar me qëllim të marrjes së bonuseve dhe ofertave të tjera promocionale, si dhe nëse një numër i llogarive të dyfishta janë krijuar me qëllim të marrjes së kthimit të depozitave të para të bëra në Llogaritë e Dyfishta të krijuara më parë, gjë që konsiderohet si një abuzim. Nëse Kompania vendos sipas gjykimit të saj që Llogaritë e Dyfishta janë krijuar vetëm me qëllim mashtrimi dhe/ose abuzimi me Termat dhe Kushtet, asnjë fond i depozituar në llogarinë tjetër nuk do t’i kthehet lojtarit.

5. Verifikimi i identitetit tuaj; Kërkesat për parandalimin e pastrimit të parave

5.1. Duke marrë parasysh të drejtat që ju janë dhënë për të përdorur shërbimet, ju përfaqësoni, garantoni, dhe bini dakord që:

5.1.1. Ju nuk jeni nën moshën 18 vjeç ose ndonjë moshë ligjore që kërkohet për lojërat e fatit ose aktivitetet e lojërave sipas ligjit ose juridiksionit që zbatohet për ju;

5.1.2. Ju jeni pronari i ligjshëm i parave në llogarinë tuaj dhe të gjitha detajet e dhëna nga ju për Kompaninë gjatë procesit të regjistrimit ose në çdo kohë më pas, duke përfshirë një pjesë të çdo transaksioni depozitimi pagese, janë të vërteta, aktuale, të sakta dhe të plota dhe përputhen me emrat në kartën(et) e kreditit/debitit ose në llogari të tjera pagese që do të përdoren për të depozituar ose marrë fonde në llogarinë tuaj.

5.1.3. Ju jeni plotësisht të vetëdijshëm se ekziston rreziku i humbjes së parave kur luani kumar duke përdorur shërbimet në faqen e internetit dhe jeni plotësisht përgjegjës për çdo humbje të tillë. Ju pranoni që përdorimi juaj i shërbimeve është në opsionin tuaj të vetëm, diskrecionin dhe rrezikun. Ju nuk do të keni asnjë pretendim në lidhje me humbjet tuaja kundër Kompanisë.

5.1.4. Ju i kuptoni plotësisht metodat, rregullat dhe procedurat e shërbimeve dhe lojërave të fatit në internet në përgjithësi. Ju e kuptoni se është përgjegjësia juaj të siguroheni që detajet e basteve dhe lojërave të jenë të sakta. Ju nuk do të kryeni asnjë veprim ose nuk do të shfaqni ndonjë sjellje që mund të dëmtojë reputacionin e Kompanisë.

5.2. Duke rënë dakord me Kushtet, ju na autorizoni të ndërmarrim çdo kontroll verifikimi që mund të kërkojmë ose që mund të kërkohet nga palët e treta (përfshirë organet rregullatore) për të konfirmuar identitetin tuaj dhe detajet e kontaktit.

5.2.1 Mund t’ju kërkohet të na jepni një kopje të kartës suaj të kreditit/debitit përpara dhe mbrapa ku janë plotësisht të dukshme gjashtë shifrat e para, katër shifrat e fundit, emri juaj i plotë dhe data e skadencës. CVV-ja në pjesën e pasme të kartës suaj të kreditit/debitit duhet të jetë e maskuar.

5.3. Gjatë këtyre kontrolleve, ne mund t’ju kufizojmë të tërheqni fonde nga llogaria juaj.

5.4. Nëse ndonjë informacion që keni dhënë është i pavërtetë, i pasaktë,  nuk përputhet me ID-në tuaj ose përndryshe është i paplotë, ne rezervojmë të drejtën të mbyllim menjëherë llogarinë tuaj dhe/ose t’ju ndalojmë të përdorni shërbimet.

5.5. Nëse nuk jemi në gjendje të konfirmojmë se jeni në moshën ligjore, atëherë mund të pezullojmë llogarinë tuaj. Nëse rezulton se keni qenë nën moshën ligjore në kohën kur keni kryer ndonjë transaksion bixhozi ose lojërash, atëherë:

5.5.1. llogaria juaj do të mbyllet;

5.5.2. të gjitha transaksionet e bëra gjatë asaj kohe do të bëhen të pavlefshme;

5.5.3. çdo aksion ose bast i bërë gjatë asaj kohe do të bëhet i pavlefshëm;

5.5.4. çdo fitim që keni grumbulluar gjatë asaj kohe do të konfiskohet nga ju dhe do t’ju kërkohet të na ktheni të gjitha fondet që janë tërhequr nga llogaria juaj.

6. Përdoruesi, fjalëkalimi

6.1. Pas hapjes së Llogarisë suaj, nuk duhet t’ia zbuloni (qoftë qëllimisht apo aksidentalisht) emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj askujt tjetër. Nëse i keni humbur ose harruar detajet e llogarisë suaj, mund të rikuperoni fjalëkalimin tuaj duke klikuar në “Keni harruar fjalëkalimin tuaj?” në dritaren e hyrjes në llogari.

6.2. Ju jeni plotësisht përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit tuaj dhe keni përgjegjësinë e vetme për çdo dhe të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj. Ju mbeteni përgjegjës për humbjet e shkaktuara nga ju ose një palë e tretë në llogarinë tuaj.

6.3. Ju duhet të njoftoni menjëherë Kompaninë për çdo përdorim të paautorizuar ose vjedhje të Llogarisë suaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë. Nëse kërkohet, ju pranoni t’i siguroni Kompanisë dëshmi për një vjedhje të tillë ose përdorim të paautorizuar. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo humbje që mund të pësoni si rezultat i përdorimit të fjalëkalimit tuaj nga dikush tjetër, qoftë me ose pa dijeninë tuaj.

7. Depozitat dhe Tërheqjet

7.1. Nëse dëshironi të merrni pjesë në baste ose lojëra duke përdorur faqen e internetit, duhet të depozitoni para në llogarinë tuaj.

7.2. Ju pranoni që:

7.2.1. Të gjitha paratë që depozitoni në llogarinë tuaj nuk janë të paligjshme dhe, veçanërisht, nuk burojnë nga ndonjë aktivitet ose burim i paligjshëm; dhe

7.2.2. të gjitha pagesat e bëra në llogarinë tuaj janë të autorizuara dhe ju nuk do të përpiqeni të anuloni një pagesë të bërë në llogarinë tuaj ose të ndërmerrni ndonjë veprim që do të bëjë që një pagesë e tillë të anulohet nga një palë e tretë, në mënyrë që të shmangni çdo detyrim legjitim.

7.3. Kompania nuk pranon depozita nga palët e treta, d.m.th., një mik, i afërm, partner, burrë ose grua. Ju duhet të depozitoni nga një llogari/sistem ose kartë krediti që është regjistruar në emrin tuaj. Nëse zbulojmë gjatë kontrolleve tona të sigurisë se kjo ka ndodhur, të gjitha fitimet e kazinosë do të konfiskohen dhe do të kthehen në kazino dhe depozita origjinale te pronari i ligjshëm i llogarisë/Kartës së Kreditit.

7.4. Nëse kërkohet transfer bankar për t’i kthyer paratë pronarit të ligjshëm, të gjitha tarifat bankare do të përballohen nga marrësi.

7.4.1 Kompania mund të vendosë një përqindje depozitimi ose tërheqjeje për çdo pagesë.

7.5. Ne nuk pranojmë fonde në para të gatshme që na dërgohen. Ne rezervojmë të drejtën të përdorim përpunuesit e pagesave elektronike të palëve të treta dhe/ose institucionet financiare për të përpunuar pagesat e bëra nga dhe për ju në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve. Përveç rasteve kur ato nuk bien ndesh me pikat e këtij Kushti, ju pranoni të jeni të detyruar nga Kushtet e këtyre përpunuesve të pagesave elektronike të palëve të treta dhe/ose institucioneve financiare.

7.6. Duke depozituar para, ju pranoni që nuk do të bëni ose përpiqeni të bëni ndonjë rimbursim, dhe/ose të mohoni ose të ktheni çdo pagesë që keni bërë dhe do të rimbursoni Kompaninë për çdo rikthim tarifimi, mohim ose anulim të pagesat që bëni dhe çdo humbje të pësuar nga Kompania si pasojë e tyre.

7.7. Në rast të pagesave të dyshimta ose mashtruese, duke përfshirë përdorimin e kartave të kreditit të vjedhura ose ndonjë aktivitet tjetër mashtrues (përfshirë çdo kthim tarifimi ose rikthim tjetër të një pagese) dhe duke përfshirë depozitimin me qëllim të këmbimit të parave ndërmjet sistemeve të pagesave, Kompania rezervon të drejtën për të bllokuar llogarinë tuaj, për të kthyer çdo pagesë të bërë dhe për të rikuperuar çdo fitim. Ne kemi të drejtë të informojmë çdo autoritet ose ent përkatës (përfshirë agjencitë e referencës së kredisë) për çdo mashtrim pagese ose aktivitet tjetër të paligjshëm dhe mund të përdorim shërbime grumbullimi për të rikuperuar pagesat. Megjithatë, në asnjë rrethanë Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo përdorim të paautorizuar të kartave të kreditit, pavarësisht nëse kartat e kreditit janë raportuar të vjedhura apo jo.

7.8. Ne mund të vendosim në çdo kohë çdo bilanc pozitiv në llogarinë tuaj kundrejt çdo shume që na detyroheni kur ne rizgjidhim çdo bast ose bast në përputhje me Llogaritë e Dyfishta, Marrëdhëniet e fshehta, Mashtrimet, Mashtrimet dhe Veprimtarinë Kriminale ose Gabimet.

7.9. Ju pranoni dhe bini dakord që Llogaria juaj nuk është një llogari bankare dhe për këtë arsye nuk është e siguruar, e garantuar, e sponsorizuar ose e mbrojtur ndryshe nga ndonjë sigurim bankar ose sistem tjetër. Për më tepër, çdo para e depozituar në llogarinë tuaj nuk do të fitojë asnjë interes.

7.10. Ju pranoni të paguani për të gjitha mallrat dhe/ose shërbimet ose shërbimet e tjera shtesë që keni porositur përmes Faqes së internetit, si dhe për çdo shpenzim shtesë (nëse është e nevojshme), duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha taksat, tarifat e mundshme, etj. të marrë përgjegjësinë e plotë për pagesat në kohë për faqen e internetit. Ofruesi i shërbimit të pagesave lehtëson vetëm një pagesë për shumën e treguar nga faqja e internetit dhe nuk është përgjegjës për pagesën nga përdoruesi i faqes së internetit të fondeve/shpenzimeve shtesë të lartpërmendura. Pas klikimit të butonit të pagesës, transaksioni konsiderohet i pakthyeshëm, i përpunuar dhe i ekzekutuar. Pasi të klikoni butonin e pagesës, ju pranoni që nuk do të keni të drejtë të anuloni pagesën ose të kërkoni ta anuloni atë. Duke vendosur porosinë në faqen e internetit, ju konfirmoni dhe deklaroni se nuk shkelni legjislacionin e asnjë vendi. Gjithashtu, duke pranuar këto Rregulla (dhe/ose Terma dhe Kushte), ju, si mbajtës i kartës, konfirmoni se keni të drejtë të përdorni shërbimet e ofruara nëpërmjet Faqes së internetit. Në rast se përdorni shërbimet e faqes së internetit, duke ofruar shërbime të tilla specifike si shërbimet e lojërave, ju bëni një deklaratë ligjërisht të detyrueshme se keni arritur ose tejkaluar moshën ligjore, e cila konsiderohet e tillë nga juridiksioni juaj për të përdorur Shërbimet e ofruara nga Faqja e internetit. Duke filluar të përdorni shërbimet e faqes, ju merrni përgjegjësinë ligjore për të mos shkelur legjislacionin e çdo vendi ku përdoret ky shërbim dhe konfirmoni që ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është përgjegjës për ndonjë shkelje të tillë të paligjshme ose të paautorizuar. Duke rënë dakord të përdorni shërbimet e faqes, ju e kuptoni dhe pranoni që përpunimi i çdo pagese është kryer nga ofruesi i shërbimit të pagesave dhe nuk ka asnjë të drejtë ligjore për revokimin e mallrave dhe/ose shërbimeve të blera tashmë ose ndonjë mundësi tjetër për të anuluar pagesa.

Nëse dëshironi të refuzoni përdorimin e shërbimeve për blerjet tuaja të ardhshme të mallrave dhe/ose shërbimeve ose lehtësive të tjera në faqen e internetit, ju mund ta bëni këtë duke përdorur llogarinë/profilin tuaj personal në faqe. Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është përgjegjës për çdo dështim në përpunimin e të dhënave në lidhje me kartën tuaj të pagesës ose për refuzimin e bankës lëshuese për të dhënë autorizimin e pagesës me kartën tuaj të pagesës. Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është përgjegjës për cilësinë, sasinë, çmimin, termat ose kushtet e çdo malli dhe/ose shërbimi ose lehtësie të tjera që ju ofrohen ose janë blerë nga ju nga faqja e internetit duke përdorur kartën tuaj të pagesës. Kur paguani për ndonjë nga mallrat dhe/ose shërbimet e faqes në internet, ju jeni kryesisht të detyruar nga termat dhe kushtet e faqes së internetit. Ju lutemi vini re se vetëm ju, si mbajtës i kartës, jeni përgjegjës për të paguar për të gjitha mallrat dhe/ose shërbimet që keni porositur përmes faqes së internetit dhe për çdo shpenzim/tarifë shtesë që mund të aplikohet për këtë pagesë. Ofruesi i shërbimit të pagesave vepron vetëm si ekzekutues i pagesës në shumën e deklaruar nga faqja e internetit dhe nuk është përgjegjës për çmimet, çmimet totale dhe/ose shumat totale. Në rast se ekziston një situatë kur nuk jeni dakord me termat dhe kushtet e lartpërmendura dhe/ose arsye të tjera, ju kërkojmë të mos vazhdoni me pagesën dhe, nëse është e nevojshme, kontaktoni drejtpërdrejt administratorin/mbështetësin e faqes në internet.

7,11. Ju mund të kërkoni tërheqje të fondeve nga llogaria juaj në çdo kohë me kusht që:

7.11.1. të gjitha pagesat e bëra në llogarinë tuaj janë konfirmuar si të pastruara dhe asnjë nuk është rimbursuar, anuluar ose anuluar ndryshe;

7.11.2. çdo kontroll i përmendur në paragrafin 6 më sipër është përfunduar.

7.12. Kur bëni një kërkesë për tërheqje duhet të merren parasysh disa pika, të cilat janë:

7.12.1. Të gjitha informacionet në profilin tuaj duhet të plotësohen, adresa e emailit, numri i celularit, dëshmia e adresës dhe të dhënat e pasaportës/ID duhet të verifikohen;

7.12.2. Fondet duhet të tërhiqen me të njëjtën metodë të përdorur për depozitim.

7.12.3. Nëse shuma e kërkuar tejkalon 2000 EUR ose në rast të ndonjë qëllimi tjetër që mund të ketë administrata në rast të hetimeve të mashtrimit, procedura e identifikimit të lojtarit duhet të kryhet duke na dërguar një kopje ose një fotografi dixhitale të dokumenteve tuaja të identifikimit, siç është pasaporta. ose një kartë identiteti (faqe me foto), fatura komunale (fatura e telefonit celular nuk pranohet). Nëse keni bërë depozita në llogarinë tuaj me një kartë debiti/kredi, mund t’ju kërkohet të na jepni kopjet dixhitale të faqes së përparme të kartës ku emri i mbajtësit të kartës, data e skadencës, katër shifrat e para dhe të fundit të numrit të kartës, janë të dukshme dhe të lexueshme.

7.12.4. Kur krijohet kërkesa për tërheqje, një lojtar nuk duhet të ketë bonuse aktive. Për të tërhequr para, duhet të luani të gjitha raundet aktive të bonusit ose t’i anuloni ato.

7.12.5. Shuma maksimale që një lojtar mund të tërheqë brenda një muaji është 20 000 EUR,

7.13. Shuma e depozitës duhet të kthehet të paktën një herë përpara se të tërhiqet.

7.14. Të gjitha kërkesat për tërheqje duhet të shqyrtohen brenda 1 dite (24 orë). Në rastet kur ka mbingarkesë në tërheqje nga lojtarët, mund të zgjasi deri në 2 ditë (48 orë).

7.15. Nuk mund të depozitoni në rastin kur keni kryer një tërheqje dhe është akoma në statusin “Në pritje”. Mund të depozitoni kur tërheqja ose tërheqjet janë aprovuar/anuluar. Që do të thotë nuk keni tërheqje në pritje në atë kohë.

7.16. Në rast se keni një tërheqje në pritje dhe dëshironi të luani, mund të anuloni tërheqjen në pritje dhe të mbani në llogarinë tuaj vetëm shumën që dëshironi të luani. Ky veprim mund të kryhet në seksionin e Depozitave dhe Tërheqjeve, tek “Tërheqje në pritje”.

8. Vënia e basteve ose gjatë lojës

8.1. Është përgjegjësia juaj të siguroheni që detajet e çdo transaksioni që vendosni janë të sakta përpara se të konfirmoni bastin.

8.2. Historia juaj e transaksioneve mund të aksesohet në faqen tonë të internetit.

8.3. Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të gjithë ose një pjesë të çdo transaksioni të kërkuar nga ju në çdo kohë sipas gjykimit tonë. Asnjë transaksion nuk do të konsiderohet i pranuar derisa të merrni një konfirmim nga ne. Nëse nuk keni marrë një konfirmim që transaksioni juaj është pranuar, duhet të kontaktoni Suportin Live.

9. Hilet, mashtrimet dhe aktiviteti kriminal

9.1. Aktivitetet e mëposhtme nuk lejohen dhe përbëjnë një shkelje materiale të Kushteve:

9.1.1. ofrimi i informacionit të palëve të treta;

9.1.2. duke përdorur një avantazh ose ndikim të padrejtë (të njohur zakonisht si mashtrim), duke përfshirë shfrytëzimin e gabimeve, zbrazëtirave ose gabimeve në program, përdorimin e lojtarëve të automatizuar (të njohur gjithashtu si ‘bots’); ose shfrytëzimi i një ‘gabimi’;

9.1.3. ndërmarrjen e aktiviteteve mashtruese në avantazhin tuaj, duke përfshirë përdorimin e një karte krediti ose debiti të vjedhur, të klonuar ose ndryshe të paautorizuar si burim depozitash në llogari;

9.1.4. pjesëmarrja në çdo aktivitet kriminal, duke përfshirë pastrimin e parave dhe çdo aktivitet tjetër me pasoja kriminale;

9.1.5. bashkëpunimi ose tentimi për të bashkëpunuar dhe synimi për të marrë pjesë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në çdo skemë bashkëpunimi me ndonjë lojtar tjetër gjatë çdo loje që luani ose do të luani në faqen e internetit.

9.2. Çdo fond i lirë i marrë nga Kompania (bonuse, etj.) gjithashtu nuk mund të jetë objekt abuzimi në asnjë mënyrë.

9.3. Kompania do të marrë të gjitha hapat e arsyeshme për të parandaluar marrëveshjet e fshehta ose çdo përpjekje për të bashkëpunuar; zbulojnë ato dhe lojtarët përkatës; dhe merreni me lojtarët përkatës në përputhje me rrethanat. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim që ju ose ndonjë lojtar tjetër mund të pësoni si rezultat i veprimtarisë së fshehtë, mashtruese ose ndryshe të paligjshme ose mashtrimit dhe çdo veprim që marrim në këtë drejtim është në diskrecionin tonë.

9.4. Nëse dyshoni se një person po bashkëpunon, mashtron ose po ndërmerr një aktivitet mashtrues, duhet ta raportoni këtë me email sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë të arsyeshme.

9.5. Nëse Kompania ka dyshime se ju mund të jeni përfshirë ose jeni përfshirë në veprimtari mashtruese, të paligjshme ose të pahijshme, duke përfshirë, pa kufizim, aktivitete të pastrimit të parave, ose sjellje ndryshe në kundërshtim me Kushtet, qasja juaj në shërbimet mund të ndërpritet menjëherë, dhe/ose llogaria juaj bllokohet. Nëse llogaria juaj mbyllet ose bllokohet në rrethana të tilla, Kompania nuk ka asnjë detyrim t’ju kthejë fondet që mund të jenë në llogarinë tuaj. Kompania ka të drejtë të informojë autoritetet përkatëse, ofruesit e tjerë të shërbimeve online dhe bankat, kompanitë e kartave të kreditit, ofruesit e pagesave elektronike ose institucionet e tjera financiare për identitetin tuaj dhe për çdo aktivitet të dyshuar të paligjshëm, mashtrues ose të pahijshëm dhe ju do të bashkëpunoni plotësisht me Kompaninë për të të hetojë ndonjë aktivitet të tillë.

9.6. Ju do t’i përdorni shërbimet vetëm me mirëbesim si ndaj kompanisë ashtu edhe ndaj lojtarëve të tjerë që përdorin shërbimet. Në rast se kompania mendon se ju keni përdorur shërbimet ose programin me keqbesim, Kompania do të ketë të drejtën të mbyllë Llogarinë Tuaj dhe çdo llogari tjetër që mund të keni me Kompaninë dhe Kompania do të ketë të drejtë të mbajë të gjitha paratë. Në këtë mënyrë ju hiqni dorë shprehimisht nga çdo pretendim i ardhshëm kundër Kompanisë në lidhje me këtë.

10. Veprimtari të tjera të ndaluara

10.1. Ju nuk duhet të përdorni asnjë gjuhë ose imazhe abuzive ose agresive; kërcënoni, ngacmoni ose abuzoni me të tjerët, duke përfshirë përdoruesit e tjerë, ose të silleni në këtë mënyrë ndaj stafit të Kompanisë që operon ose mbështet faqen e internetit.

10.2. Ju nuk do të korruptoni ose përmbytni faqen e internetit me informacione që shkaktojnë keqfunksionimin e faqes, as nuk do të ndërmerrni ndonjë veprim që mund të ndikojë në funksionimin e faqes në internet në asnjë mënyrë, për shembull (por pa u kufizuar në) lëshimin ose përhapjen e viruseve apo veprime të ngjashme. Çdo paraqitje e shumëfishtë ose “spam” është rreptësisht e ndaluar. Ju nuk duhet të ndërhyni ose ngatërroni, hiqni ose ndryshoni në asnjë mënyrë çdo informacion të disponueshëm në faqen e internetit.

10.3. Ju do të përdorni faqen e internetit vetëm për argëtim personal dhe nuk ju lejohet të riprodhoni faqen e internetit ose ndonjë pjesë të saj në çfarëdo forme pa marrë më parë pëlqimin tonë të shprehur.

10.4. Ju nuk duhet të përpiqeni të fitoni një akses të paautorizuar në faqen e internetit, serverët ku ruhet faqja e internetit ose ndonjë server, kompjuter ose bazë të dhënash të lidhur me faqen e internetit. Ju nuk duhet të sulmoni faqen e internetit nëpërmjet një sulmi të mohimit të shërbimit ose ndonjë lloji të ngjashëm sulmi. Në rast se kjo dispozitë shkelet, ne do të raportojmë çdo shkelje të tillë tek autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit dhe ne do të bashkëpunojmë me ato autoritete duke ua zbuluar identitetin tuaj. Në rast të një shkeljeje të tillë, e drejta juaj për të përdorur faqen e internetit do të ndërpritet menjëherë.

10.5. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim të shkaktuar nga një sulm i mohimit të shërbimit, viruse ose materiale të tjera teknologjikisht të dëmshme që mund të infektojnë pajisjet tuaja kompjuterike, programet kompjuterike, të dhënat ose materiale të tjera pronësore që ju vuani si rezultat i përdorimit të Faqja e internetit ose shkarkimi i ndonjë materiali të postuar në faqen e internetit, ose në çdo faqe interneti të lidhur me faqen e internetit.

10.6. Ndalohet shitja ose transferimi i llogarive midis lojtarëve ose humbja e qëllimshme e çipave ose lojërave për të transferuar çipat te një lojtar tjetër. Një humbje e qëllimshme e lojës ose e një çipi ndodh kur ju humbni një dorë ose një lojë për të transferuar para te një përdorues tjetër.

11. Kohëzgjatja dhe përfundimi

11.1. Ju mund të mbyllni llogarinë tuaj (duke përfshirë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin) në çdo kohë duke kontaktuar në Suportin Live (Live Chat).

11.2. Derisa të keni marrë një konfirmim nga ne që deklaron se kemi mbyllur llogarinë tuaj, ju do të mbeteni përgjegjës për çdo aktivitet në llogarinë tuaj ndërmjet kohës kur na dërgoni një email dhe kohës kur llogaria juaj mbyllet nga Kompania.

11.3. Kompania rezervon të drejtën të mbledhë tarifat, shtesat ose kostot e bëra përpara se të anuloni llogarinë tuaj. Nëse Llogaria juaj mbyllet, pezullohet ose anulohet, nuk do të jepet asnjë rimbursim, asnjë kredi tjetër (p.sh. bonus, pikë kompromisi etj.) nuk do t’ju kreditohen ose do të konvertohen në para ose në formë tjetër rimbursimi dhe nuk do të keni akses të mëtejshëm në llogarinë tuaj.

11.4. Pas përfundimit të Llogarisë suaj, që i nënshtrohet çdo të drejte ose detyrimi që është grumbulluar përpara përfundimit, asnjëra palë nuk do të ketë ndonjë detyrim të mëtejshëm ndaj tjetrës sipas këtij Kushti.

11.5 Kompania mund të bllokojë ose/dhe mbyllë Llogarinë Tuaj (duke përfshirë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin) menjëherë pa paralajmërim:

11.5.1. nëse vendosim për ndonjë arsye të ndërpresim ofrimin e shërbimeve në përgjithësi ose në mënyrë specifike për ju;

11.5.2. nëse Llogaria juaj është e lidhur në ndonjë mënyrë me ndonjë llogari ekzistuese që është mbyllur.

11.5.3. Nëse Llogaria juaj është e lidhur me llogaritë ekzistuese të bllokuara, ne mund ta mbyllim llogarinë tuaj, pavarësisht nga natyra e kësaj marrëdhënieje dhe detajet e regjistrimit të dhëna në këto llogari; ose për ndonjë arsye tjetër që ne e shohim të arsyeshme.

11.5.4. nëse tentoni të manipuloni ose konstatoni informacion në lidhje me kodin e programit ose jeni të përfshirë në marrëveshje të fshehtë;

11.5.5. nëse ngatërroni ose përpiqeni të ngatërroni programin në çfarëdo mënyre;

11.5.6. nëse jeni duke kryer ndonjë shkelje, për shembull, duke u përpjekur të hyni në faqen e internetit nga një juridiksion ku luajtja e lojërave është e paligjshme;

11.5.7. nëse publikoni ndonjë gjuhë ose material aktual ose potencialisht shpifës, fyes, racist, të dëmshëm ose të turpshëm;

11.6. Nëse Llogaria juaj mbetet joaktive për një periudhë të vazhdueshme prej 6 (gjashtë) muajsh ose më shumë, ne mund ta mbyllim ose pezullojmë llogarinë tuaj pa paralajmërim. Në rast të mbylljes së një llogarie të tillë, Kushtet do të ndërpriten automatikisht nga data në të cilën ky përfundim hyn në fuqi.

12. Ndryshimet në faqe

Ne, sipas gjykimit tonë absolut, mund të ndryshojmë çdo shërbim të ofruar nëpërmjet faqes në internet në çdo kohë për qëllimin e mirëmbajtjes së saj.

13. Dështimi i IT-së

Sa herë që ndodhin gabime të papritura të sistemit, gabime ose probleme në programin që përdorim për të operuar faqen e internetit, ne do të ndërmarrim hapa të menjëhershëm për të rregulluar problemin. Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për dështimet e TI-së që shkaktohen nga pajisjet tuaja të përdorura për të hyrë në faqen e internetit ose gabimet që lidhen me ofruesin tuaj të shërbimit të internetit.

14. Gabimet apo humbjet

14.1. Një numër rrethanash mund të lindin kur një bast pranohet ose një pagesë është bërë me gabime nga ana e Kompanisë (për shembull, ne ju deklarojmë gabimisht çdo kusht të bastit të lojës si rezultat i një gabimi të dukshëm ose gabimi në futjen e të dhënave ose si rezultat i një mosfunksionimi kompjuterik, si dhe një gabim mund të bëhet nga ne për sa i përket shumës së fitimeve/kthimeve që ju paguhen si rezultat i gabimit të hyrjes manuale ose të automatizuar).

14.2. Kompania rezervon të drejtën të refuzojë, kufizojë, anulojë çdo bast.

14.3. Nëse ju është dhënë gabimisht ndonjë fitim si rezultat i ndonjë gabimi njerëzor ose ndonjë defekti ose gabimi në program, ose dështimi i produktit përkatës të lojërave ose programit për të funksionuar në përputhje me rregullat e lojës përkatëse , atëherë Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për t’ju paguar ndonjë fitim të tillë dhe do të informojë menjëherë Kompaninë përkatëse për gabimin dhe ju pranoni të rimbursoni çdo fitim të tillë që mund t’ju jetë paguar si rezultat i një gabimi të tillë.

14.4. Në rast rimbursimi nga përdoruesi tek Kompania, do të vendoset një limit kohor nga Kompania në bazë të shumës që duhet të rimbursohet. Nëse përdoruesi kërkon më tepër kohë për arsye të ndryshme, është e mundur të komunikohet me rrjetet komunikuese të Kompanisë për një periudhë tjetër kohore.

14.5. Rimbursimi kërkohet vetëm tek llogari të cilat kanë një ndërhyrje direkte në dështimin e produktit nga ofruesi.

14.6. As ne (duke përfshirë punonjësit ose agjentët tanë) dhe as partnerët tanë nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje, përfshirë humbjen e fitimeve, që rezulton nga ndonjë gabim i shkaktuar nga ju.

15. Përjashtimi i përgjegjësisë tonë

15.1. Ju pranoni që jeni të lirë të zgjidhni nëse do t’i përdorni shërbimet në faqen e internetit dhe ta bëni këtë sipas zgjedhjes suaj, diskrecionit dhe rrezikut.

15.2. Ne do t’i ofrojmë faqes së internetit aftësi dhe kujdes të arsyeshëm dhe në thelb siç përshkruhet në Kushtet. Ne nuk japim asnjë premtim ose garanci tjetër në lidhje me faqen e internetit ose produktet e ofruara nëpërmjet faqes së internetit dhe në këtë mënyrë përjashtojmë (në masën e plotë të lejuar nga ligji) të gjitha garancitë e nënkuptuara në këtë drejtim.

15.3. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse në kontratë, dëmshpërblim, neglizhencë ose ndryshe, për ndonjë humbje ose dëm, duke përfshirë por pa u kufizuar në humbjen e të dhënave, fitimeve, biznesit, mundësive, emrit të mirë ose reputacionit, si dhe ndërprerjen e biznesit ose çdo humbje që nuk janë aktualisht të parashikueshme nga ne që vijnë nga ose në ndonjë mënyrë të lidhur me përdorimin tuaj, të ndonjë lidhjeje që gjendet në faqen e internetit.

16. Shkelja e kushteve

16.1. Do t’ju kërkohet të mbuloni plotësisht çdo pretendim, detyrim, kosto ose shpenzim (përfshirë tarifat ligjore) dhe çdo tarifë tjetër që mund të lindë si rezultat i shkeljes së Kushteve nga ana juaj.

16.2. Ju pranoni të dëmshpërbleni plotësisht, mbroni dhe mbani Kompaninë, partnerët e saj, kompanitë përkatëse, drejtorët dhe punonjësit e tyre përkatës të padëmshëm menjëherë me kërkesë dhe kundër të gjitha pretendimeve, detyrimeve të kërkesave, dëmeve, humbjeve, kostove dhe shpenzimeve, duke përfshirë tarifat ligjore dhe çdo tarifë tjetër, çfarëdo qoftë e shkaktuar, që mund të lindë si rezultat:

16.2.1. për çdo shkelje të Kushteve nga ju;

16.2.2. shkelje nga ju e ndonjë ligji ose e të drejtave të ndonjë pale të tretë;

16.2.3. përdorimi nga ju i shërbimeve ose përdorimi nga çdo person tjetër që akseson shërbimet duke përdorur identifikimin tuaj të përdoruesit, pavarësisht nëse me autorizimin tuaj; ose

16.2.4. pranimi i çdo fitimi.

16.3. Në rastet kur ju shkelni në masë të madhe Kushtet, ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar të:

16.3.1. japim njoftimin (duke përdorur të dhënat tuaja të kontaktit) duke ju informuar se po shkelni Kushtet dhe që ju kërkon të ndaloni vazhdimin e shkeljes;

16.3.2. pezullojmë llogarinë tuaj, duke ju bërë të paaftë të vendosni baste ose të luani lojëra në faqen e internetit;

16.3.3. mbyllim llogarinë tuaj me ose pa një njoftim paraprak nga ne;

16.3.4. tërheqim nga llogaria juaj shumën e çdo pagese, bonusi ose fitimi që keni fituar si rezultat i ndonjë shkeljeje të madhe;

16.4. Ne kemi të drejtë të çaktivizojmë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj nëse nuk respektoni ndonjë nga dispozitat e Kushteve.

17. Informacionet tuaja personale

17.1. Ne jemi të detyruar të respektojmë kërkesat për mbrojtjen e të dhënave në mënyrën se si Kompania përdor çdo informacion personal të mbledhur gjatë vizitës suaj në faqen e internetit. Prandaj, ne i marrim shumë seriozisht detyrimet tona në lidhje me mënyrën se si i përdorim të dhënat tuaja personale. Kompania do të trajtojë të gjitha informacionet personale të ofruara nga ju në mënyrë rigoroze në përputhje me Politikën e Privatësisë.

17.2. Duke na dhënë informacionin, ju pajtoheni me të drejtën tonë për të përpunuar informacionin tuaj personal për qëllimet e përshkruara në Kushtet ose qëllimet e administrimit të faqes në internet ose pajtueshmërinë me detyrimin ligjor ose rregullator.

17.3. Është politikë e Kompanisë që të mos zbulojë asnjë informacion personal për askënd, përveç punonjësve që kanë nevojë për qasje në të dhënat tuaja për t’ju ofruar shërbimin.

18. Përdorimi i “Cookies”

Kompania përdor “cookies” për të ofruar funksione të caktuara të faqes. Një cookie është një skedar i vogël teksti që vendoset në kompjuterin tuaj kur hyni në faqen e internetit, i cili na lejon t’ju njohim kur të ktheheni në faqe. Më shumë informacion rreth fshirjes ose kontrollit të skedarëve të personalizimit mund të gjenden në http://www.aboutcookies.org. Ju lutemi vini re se duke fshirë ose çaktivizuar cookie-t tona, ju mund të mos jeni në gjendje të hyni në zona të caktuara ose të përdorni veçori të caktuara të faqes në internet.

19. Ankesat dhe njoftimet

19.1. Nëse dëshironi të bëni një ankesë në lidhje me faqen e internetit, si hap i parë duhet të kontaktoni sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë të arsyeshme Suportin Live për ankesën tuaj.

19.2. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje, ju pranoni që të dhënat e serverit të veprojnë si autoriteti përfundimtar në përcaktimin e rezultatit të çdo pretendimi.

19.3. Ju e pranoni se gjeneruesi ynë i numrave të rastësishëm do të përcaktojë rezultatin e lojërave të luajtura në faqen e internetit dhe ju pranoni rezultatet e të gjitha lojërave të tilla. Nëse ka ndonjë mospërputhje midis rezultateve të lojës në kompjuterin tuaj dhe rezultateve në serverin tonë, rezultatet në serverin tonë do të jenë përfundimtare dhe detyruese. Nëse ka ndonjë mospërputhje midis shfaqjes suaj në ekran dhe bilancit në llogarinë tuaj, bilanci i mbajtur në serverin e Kompanisë konsiderohet të jetë bilanci në llogarinë tuaj dhe ky përcaktim do të jetë përfundimtar dhe i detyrueshëm. Ju do të humbni çdo shumë që tregohet se është në llogarinë tuaj që rezulton nga gabimi njerëzor ose parazgjedhja teknike.

20. Ngjarje jashtë kontrollit tonë

20.1. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo dështim të kryer ose vonuar në përmbushjen e ndonjë prej detyrimeve tona sipas Kushteve që është shkaktuar nga ngjarje jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm, duke përfshirë, pa kufizim, aktet e Zotit, luftën, trazirat civile, ndërprerjen në rrjetet ose shërbimet e komunikimit publik, mosmarrëveshjet industriale ose sulmet në internet që mund të kenë një efekt negativ.

20.2. Performanca jonë konsiderohet e pezulluar për periudhën që vazhdon ngjarja e sulmit dhe ne do të kemi një zgjatje të kohës për performancën për kohëzgjatjen e asaj periudhe. Ne do të përdorim përpjekjet tona të arsyeshme për të mbyllur ngjarjen e sulmit ose për të gjetur një zgjidhje me të cilën detyrimet e Kompanisë mund të përmbushen pavarësisht nga ngjarja e sulmit.

21. Ndërmarrja

Nëse ndonjë prej Kushteve përcaktohet të jetë i pavlefshëm, i paligjshëm ose i pazbatueshëm në çfarëdo mase, ky term, kusht ose dispozitë do të shkëputet deri në atë masë nga termat, kushtet dhe dispozitat e mbetura, të cilat do të vazhdojnë të jenë të vlefshme në masën më të plotë që lejohet me ligj. Në raste të tilla, pjesa që konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme do të ndryshohet në një mënyrë në përputhje me ligjin në fuqi për të pasqyruar sa më afër qëllimin tonë fillestar.

22. Linqet

Faqja e internetit mund të përmbajë linqe me faqet e tjera të internetit të cilat janë gjithashtu jashtë kontrollit të Kompanisë dhe nuk mbulohen nga Kushtet. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta ose veprimet ose mosveprimet e pronarëve të tyre, as për përmbajtjen e reklamave dhe sponsorizimit të palëve të treta në ato faqe interneti. Linqet me faqet e tjera të internetit ofrohen vetëm për qëllime informative. Ju përdorni çdo link të tillë në rrezikun tuaj.

23. Paratë e bonusit

Mund t’ju jepen bonuse kur regjistroheni për t’u bashkuar me faqen tonë ose gjatë kohës sa jeni anëtar i kazinosë sonë. Ju mund të hiqni dorë nga marrja e të gjitha bonuseve nga ne ose ndonjë specifik në çdo kohë duke kontaktuar në Suportin Live të RoyaleClub (Live Chat). Është e rëndësishme që ju të kuptoni plotësisht kushtet e secilës ofertë bonus në të cilën merrni pjesë. Ky seksion përmban termat dhe kushtet e përgjithshme që lidhen me të gjitha bonuset në faqen tonë. Përveç kësaj, çdo ofertë bonus mund të ketë gjithashtu terma dhe kushte shtesë që do të ofrohen kur të ftoheni për të marrë pjesë në ofertë.

24. Bonuset dhe detajet

Të gjitha bonuset bazohen në rregullat e mëposhtme:

Shuma e bonusit do të vendoset në bilancin tuaj të bonusit dhe do të mbahet e ndarë nga bilanci juaj i parave të gatshme.

Kur vendosni një bast, basti do të zbritet nga bilanci juaj i parave të gatshme. Nëse nuk ka fonde të mbetura në bilancin tuaj të parave të gatshme, atëherë bastet do të zbriten nga bilanci juaj i bonusit.

Çdo fitim që merrni do të kreditohet në bilancin tuaj të bonusit dhe nuk mund të tërhiqet derisa të keni përmbushur kërkesat e bastit për atë bonus.

Vetë shuma e bonusit gjithashtu nuk mund të tërhiqet derisa të keni plotësuar kërkesat e bastit. Në disa raste, bonusi është i pashlyer dhe në këtë rast shuma e bonusit nuk mund të tërhiqet kurrë.

Kur të keni përmbushur kërkesat e bastit, shuma në bilancin tuaj të bonusit që është e lidhur me bonusin aktiv do të transferohet në bilancin tuaj të parave të gatshme dhe më pas mund të tërhiqet në çdo kohë.

Jo të gjitha bastet do të llogariten në kërkesat e basteve, për shembull bastet e ruletës me rrezik të ulët.

Vetëm një Bonus mund të jepet për çdo ngjarje specifike, përveç nëse deklarojmë ndryshe, dhe vetëm një Bonus mund të jetë aktiv në llogarinë tuaj në çdo kohë.

25. Bilanci juaj i parave dhe bilanci juaj i bonusit

Një bonus konsiderohet si një ‘bast falas’ dhe nuk ka një vlerë ekuivalente në para. Asnjë alternativë, zëvendësimi, transferimi ose caktimi i ndonjë Bonusi nuk do të lejohet në çdo kohë përveç siç përcaktohet në këto kushte.

Kur ju jepet një Bonus, ai do t’i shtohet “Bilancit të Bonusit” në llogarinë tuaj.

Ju nuk mund të tërhiqni asnjë shumë nga bilanci juaj i bonusit. Kur depozitoni paratë tuaja, kjo do të shtohet në Bilancin Real të llogarisë suaj. Ju mund të tërhiqni çdo shumë nga bilanci i parave të llogarisë suaj, por do të humbisni çdo shumë të mbetur në bilancin tuaj të bonusit nëse e bëni këtë. Njoftim i rëndësishëm: duke krijuar një kërkesë pagese ju humbisni automatikisht çdo shumë në bilancin e bonusit. Edhe nëse kërkesa për pagesë anulohet nga departamenti ynë i financave për këtë apo atë arsye (p.sh., kontrolli i mashtrimit etj.), Paratë e bonusit nuk do të shtohen përsëri në bilancin tuaj të bonusit.

26. Vënia e basteve dhe kryerja e tërheqjeve kur keni një bonus

Paratë që depozitoni do të përdoren për të vendosur baste në Shërbimin(et). Vetëm nëse nuk ka fonde të mbetura në bilancin tuaj të parave, bastet tuaja do të financohen automatikisht nga bilanci juaj i bonusit. Çdo fitim që merrni kur keni një Bonus aktiv në llogarinë tuaj do t’i shtohet bilancit të bonusit dhe mund të tërhiqet vetëm pasi të plotësohen kërkesat e bastit.

Ju lutemi vini re se kur zgjidhni të merrni bonuse nga ne dhe gjeneroni fitime nga bonuse të tilla, që tejkalojnë pesë mijë dollarë dhe më pas kërkoni një tërheqje, ne rezervojmë të drejtën ta kufizojmë këtë tërheqje në një maksimum prej pesë mijë dollarësh në çdo 7. – periudha ditore. Shuma e mbetur do të vendoset përsëri në llogarinë tuaj të lojtarit.

Të gjitha Tërheqjet varen nga plotësimi i të gjitha kushteve të specifikuara më sipër dhe verifikimi i të gjitha dokumenteve të identifikimit të kërkuara.

Kur të keni përmbushur kërkesat e bastit për bonusin aktiv, bilanci i bonusit i lidhur me bonusin aktiv (duke qenë çdo fitim i grumbulluar ose ndonjë shumë e mbetur e bonusit) do të transferohet në bilancin tuaj të parave të gatshme dhe mund të tërhiqet.

JU LUTEM KUJDES: nëse tërheqni fonde nga bilanci i parave tuaja përpara se të plotësoni kërkesat e bastit, do të humbni të gjitha bonuset dhe të gjitha fitimet e grumbulluara.

Ju lutemi vini re gjithashtu se nëse bilanci juaj i bonusit arrin “zero” (0) në çdo moment, atëherë Bonuset konsiderohen të shlyera dhe nuk i nënshtrohen më kërkesave të bastit.

27. Llojet e bonuseve

Kushtet e Bonusit specifik do të tregojnë nëse ai Bonus është i Tërhequr apo i Pashlyer. Bonuset e tërheqshme janë ato ku shuma e bonusit së bashku me çdo fitim të përllogaritur do të transferohet në bilancin tuaj të parave pasi të jenë plotësuar kërkesat e bastit. Bonuset që nuk mund të tërhiqen janë ato ku shuma origjinale e bonusit nuk do të transferohet kurrë në bilancin tuaj të parave të gatshme (por çdo fitim i përllogaritur do të transferohet pasi të jenë plotësuar kërkesat e bastit).

28. Kërkesat e qarkullimit

Kërkesat e qarkullimit të një Bonusi nënkupton shumën totale të basteve që duhet të vendosni përpara se Bonusi dhe çdo fitim i grumbulluar të transferohet në bilancin tuaj të parave të gatshme dhe mund të tërhiqet. Kërkesat e bastit për çdo Bonus përcaktohen në kushtet specifike për Bonusin dhe do të shprehen si shumëfish i shumës së Bonusit, ose i Bonusit plus shumën e Depozitës.

29. Abuzimi me promocionet

Kazinoja jonë rezervon të drejtën të rishikojë të dhënat e transaksioneve dhe regjistrat herë pas here, për çfarëdo arsye. Nëse, pas një rishikimi të tillë, duket se lojtari po merr pjesë në strategji që kazinoja jonë sipas gjykimit të saj i konsideron si abuzive, ne rezervojmë të drejtën t’i heqim të drejtën një lojtari të tillë për promovim.

Nëse administrimi i faqes vihet në dijeni për ndonjë përdorues që ka pranuar bonusin ose një promovim me qëllimin e vetëm për të krijuar një vlerë pozitive të pritur në kthimin e bonusit duke përdorur praktika të njohura që synojnë sigurimin e parave nga bonusi i përmendur, atëherë ne do të zbatojmë veprimet dhe do të detyrojë përjashtimin e menjëhershëm të këtij përdoruesi dhe nga promovimet e ardhshme.

Për hir të qartësisë absolute, ne kemi identifikuar individualisht praktika të emërtuara që ne i konsiderojmë abuzive në lidhje me bonuset e dhëna:

Bastet e përdoruesve që nuk kanë ose kanë aftësi shumë minimale kthimi, me qëllimin e vetëm për të rritur volumin e tyre të basteve me pritje minimale të humbjes/fitimit, do të konsiderohen si lojë me avantazh dhe do të rezultojnë në humbje të menjëhershme të bonusit, çdo fitim bonus dhe mbajtje të parave të vërteta të humbura gjatë procesit.

Një përdorues që vë baste duar me vlerë të lartë me qëllimin e vetëm për të rritur me shpejtësi qarkullimin e bonusit, pastaj vazhdon të ulë në mënyrë drastike vlerën e tij të bastit pa e ulur në mënyrë të arsyeshme qarkullimin e tij, do të konsiderohet përdorim i panatyrshëm dhe i favorshëm në modelet e basteve. Secili rast do të hetohet dhe do të veprohet në përputhje me rrethanat. Ne e dekurajojmë fuqimisht këtë lloj loje.

Ne rezervojmë të drejtën të revokojmë dhe/ose të anulojmë çdo bonus dhe fitim që ne mendojmë se mund të jenë shlyer nga keqpërdorimi i sistemit. Abuzimi me llogarinë e lojtarit mund të ndërpritet menjëherë.

Lojtarët që zbulohen se po abuzojnë me ofertat e bonusit mund të ndalohen të marrin bonuse të tjera.

Ju lutemi, kini parasysh se një numër i vlefshëm kontakti telefonik DUHET të jepet gjatë regjistrimit pasi Ne mund t’ju bëjmë një telefonatë konfirmimi si pjesë e konfirmimit të identitetit tuaj. Nëse nuk mund të kontaktoheni në numrin e dhënë, çdo fitim i grumbulluar nga përdorimi i ndonjë oferte bonusi mund të konfiskohet dhe llogaria juaj të mbyllet.

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar termat dhe kushtet e çdo oferte promovuese Bonus në çdo kohë dhe është përgjegjësi e lojtarit që të kontrollojë periodikisht për ndryshime dhe përditësime.

To Top