1. Politika e kompanisë

Është politikë e RoyaleClub (“Kompania”) të ndalojë dhe parandalojë në mënyrë aktive pastrimin e parave dhe çdo aktivitet që lehtëson pastrimin e parave ose financimin e aktiviteteve terroriste ose kriminale. Kompania përpiqet të respektojë të gjitha kërkesat e zbatueshme sipas legjislacionit në fuqi në juridiksionet në të cilat Kompania operon, për të parandaluar përdorimin e sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

2. Qëllimi i politikës

2.1. Kompania është plotësisht e përkushtuar që të jetë vazhdimisht vigjilente për të parandaluar pastrimin e parave dhe për të luftuar financimin e terrorizmit në mënyrë që të minimizojë dhe menaxhojë rreziqe të tilla si rreziqet ndaj rrezikut të reputacionit të saj, rrezikut ligjor dhe rrezikut rregullator. Ajo është gjithashtu e përkushtuar ndaj detyrës së saj shoqërore për të parandaluar krimet e rënda dhe për të mos lejuar që sistemet e saj të keqpërdoren për nxitjen e këtyre krimeve.

2.2. Kompania do të përpiqet të mbajë veten të përditësuar me zhvillimet për çdo iniciativë për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Ai angazhohet të mbrojë, në çdo kohë, organizatën dhe operacionet e saj dhe të ruajë reputacionin e saj dhe të gjitha nga kërcënimi i pastrimit të parave, financimit të terroristëve dhe aktiviteteve të tjera kriminale.

2.3. Politikat, procedurat dhe kontrollet e brendshme të Kompanisë janë të dizajnuara për të siguruar përputhje me të gjitha ligjet, rregullat, direktivat dhe rregulloret e aplikueshme që lidhen me operacionet e Kompanisë dhe do të rishikohen dhe përditësohen në baza të rregullta për të siguruar që politikat, procedurat dhe kontrollet e brendshme janë të përshtatshme.

3. Programi i identifikimit të lojtarit

3.1. Kompania do të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për të përcaktuar identitetin e çdo personi për të cilin propozohet të ofrojë shërbimin e saj. Për këtë qëllim, procesi për regjistrimin e lojtarëve të parashikuar në Kushtet dhe Kushtet e Përgjithshme të Kompanisë parashikon procesin e kujdesit të duhur që duhet të kryhet përpara hapjes së një llogarie përdoruesi.

3.2. Kompania do të mbajë gjatë gjithë kohës një listë të sigurt në internet të të gjithë lojtarëve të regjistruar dhe informacioni dhe dokumentet do të ruhen në përputhje me detyrimet e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave.

3.3. Kompania do të mbledhë disa informacione minimale të identifikimit të lojtarit nga çdo lojtar që hap një llogari. Kompania nuk do të pranojë të hapë llogari anonime ose llogari në emra fiktivë të tillë që pronari i vërtetë përfitues të mos njihet. Informacioni i kërkuar do të përfshijë:

• Datën e lindjes së lojtarit (që tregon se lojtari është mbi tetëmbëdhjetë (18) vjeç);

• Emrin dhe mbiemrin i lojtarit;

• Vendbanimin e lojtarit;

• Adresën e vlefshme e emailit të lojtarit; dhe

• Emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e lojtarit.

3.4. Dokumentet për të verifikuar informacionin e identitetit të marrë do të kërkohen nga lojtari nëse dhe kur konsiderohet se ka rrezik ose pasiguri në lidhje me informacionin e dhënë. Këto dokumente do të përfshijnë, në masën e lejuar sipas rregulloreve përkatëse për mbrojtjen e të dhënave:

• Kopje e një karte identiteti ose pasaporte të vlefshme;

• Dëshmia e adresës.

3.5. Kompania mund të plotësojë përdorimin e provave dokumentare duke përdorur mjete të tjera, të cilat mund të përfshijnë:

• Verifikimin e pavarur të identitetit të lojtarit nëpërmjet krahasimit të informacionit të dhënë nga lojtari me informacionin e marrë nga një agjenci raportuese, një bazë të dhënash publike ose burim tjetër;

• Kontrollimin e referencave me institucionet financiare; ose

• Marrjen e një pasqyre financiare.

3.6. Kompania do të informojë lojtarët përkatës se kompania mund të kërkojë informacion identifikimi për të verifikuar identitetin e tyre.

3.7. Çdo punonjës i Kompanisë që vihet në dijeni të një pasigurie në lidhje me saktësinë dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë të lojtarit, duhet të njoftojë menjëherë departamentin përkatës, i cili do të shqyrtojë materialet dhe do të përcaktojë nëse kërkohet identifikim i mëtejshëm dhe/ose në mënyrë që ai mund të përcaktohet nëse një raport do t’u dërgohet autoriteteve përkatëse.

3.8. Nëse një lojtar potencial ose ekzistues refuzon të japë informacionin e përshkruar më sipër kur i kërkohet, ose duket se ka dhënë qëllimisht informacion të rremë, Kompania nuk do të hapë një llogari të re dhe, pasi të shqyrtojë rreziqet e përfshira, të konsiderojë mbylljen e çdo llogarie ekzistuese. Në secilin rast, departamenti përkatës do të njoftohet në mënyrë që të përcaktohet nëse një raport do t’u dërgohet autoriteteve përkatëse.

3.9. Nëse një Lojtar është identifikuar se tenton ose merr pjesë në ndonjë aktivitet kriminal ose të paligjshëm, Kompania do të marrë hapat e duhur për të ngrirë menjëherë llogarinë e Lojtarit.

3.10. Nëse ndryshon ndonjë informacion personal material i një lojtari, do të kërkohen dokumente verifikimi.

4. Transaksione të dyshimta dhe raportimi

Departamenti përkatës do të raportojë çdo transaksion të dyshimtë (përfshirë depozitat dhe transferimet) të kryera ose tentuar nga, në ose nëpërmjet një llogarie Lojtari që përfshin 1,000 euro ose më shumë fonde (si individualisht ose në total) ku departamenti përkatës di, dyshon ose ka arsye për të dyshuar:

4.1. Lojtari përfshihet në çdo listë të individëve të supozuar të lidhur me terrorizmin ose në një listë sanksionesh;

4.2. Transaksioni përfshin fonde që rrjedhin nga aktiviteti i paligjshëm ose synohet ose kryhet me qëllim që të fshehë ose maskojë fondet ose asetet që rrjedhin nga aktiviteti i paligjshëm si pjesë e një plani për të shkelur ose shmangur ligjet ose rregulloret ose për të shmangur çdo kërkesë për raportimin e transaksionit sipas ligjit ose rregullores;

4.3. Transaksioni nuk ka një qëllim të zakonshëm të ligjshëm ose nuk është lloji në të cilin Lojtari normalisht pritet të angazhohet, dhe pas shqyrtimit të sfondit, qëllimit të mundshëm të transaksionit dhe fakteve të tjera, Kompania nuk di për asnjë shpjegim të arsyeshëm për transaksionin; ose

4.4. Transaksioni përfshin përdorimin e Kompanisë për të lehtësuar veprimtarinë kriminale.

5. Programe trajnimi

5.1. Kompania do të zhvillojë trajnime të vazhdueshme të punonjësve nën udhëheqjen e menaxhmentit të lartë. Trajnimi do të zhvillohet të paktën një herë në vit. Ai do të bazohet në madhësinë e kompanisë, bazën e lojtarëve dhe burimet e saj dhe do të përditësohet sipas nevojës për të pasqyruar çdo zhvillim të ri në ligj.

5.2. Trajnimi do të përfshijë së paku:

• si të identifikohen shenjat e pastrimit të parave që shfaqen gjatë kryerjes së detyrave të punonjësve;

• çfarë duhet bërë pasi të identifikohet rreziku (duke përfshirë mënyrën, kur dhe kujt t’i përshkallëzohet aktiviteti i pazakontë i lojtarit për analizë;

• cilat janë rolet e punonjësve në përpjekjet e Kompanisë për pajtueshmërinë dhe si t’i kryejnë ato;

• politika e mbajtjes së të dhënave të Kompanisë;

• pasojat disiplinore për mosrespektim të legjislacionit.

To Top