1. Hyrje

1.1. Ky grup rregullash bastesh rregullon përdorimin e Librit Sportiv RoyaleClub. Prandaj, kur vendosni një bast me RoyaleClub, mbajtësi i llogarisë pranon që ai/ajo i ka lexuar, kuptuar dhe do t’u përmbahet këtyre rregulloreve.
1.2. Çdo mosmarrëveshje që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin e RoyaleClub mund të komunikohet në Suportin Live të faqes.
1.3. RoyaleClub rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në faqe, kufijtë e basteve, kufijtë e pagesave, këto rregullore, si dhe oferta të tjera, për të cilat mbajtësi i llogarisë do të marrë një mesazh paraprakisht.
1.4. RoyaleClub mund të përditësojë, ndryshojë, modifikojë dhe plotësojë Rregulloret e RoyaleClub në çdo kohë.

2. Pranimi i basteve

2.1. Të gjitha bastet pranohen në bazë të ngjarjeve të programit të propozuar sipas koeficienteve të përcaktuara nga Organizatori. Bastet pranohen deri në fillimin aktual të ngjarjes, përveç basteve online. Bastet online janë bastet që pranohen gjatë ngjarjes sipas gjykimit të Organizatorit. Në rast se basti është vendosur për ndonjë arsye pas fillimit aktual të ngjarjes, ai konsiderohet i pavlefshëm, përveç basteve aktuale online.

2.2. Bastet nuk janë të vlefshme derisa të vërtetohen dhe shfaqen në Historinë e Basteve të Klientit. Në rastet e pasigurisë në lidhje me vlefshmërinë e një basti, Klientit i kërkohet të kontrollojë bastet e hapura (në pritje) ose të kontaktojë Shërbimin e Mbështetjes së Klientit.

2.3. Nëse nuk pranohet me gabim direkt/indirekt nga Organizatori, pasi të pranohet basti do të mbetet i vlefshëm dhe nuk mund të hiqet. Është përgjegjësi e Klientit të sigurojë që detajet e basteve të vendosura janë të sakta.

2.4. Nëse lind një mosmarrëveshje në lidhje me pranimin (ose mungesën e tij) të ndonjë transaksioni në llogarinë e Klientit, baza e të dhënave të regjistrit të transaksioneve do të jetë autoriteti përfundimtar në vendosjen e çështjeve të tilla.

2.5. Organizatori ka të drejtë të kthejë shumën e aksioneve në çdo kohë përpara fillimit aktual të ngjarjes. Në këtë rast basti ose bastet e vendosura konsiderohen të pavlefshme dhe Organizatori bën një njoftim për këtë ose në seksionin e tij të lajmeve ose duke dërguar e-mail në adresën e postës elektronike të specifikuar nga mbajtësi i llogarisë gjatë regjistrimit.

2.6. RoyaleClub rezervon të drejtën të kufizojë fitimin e çdo basti ose kombinimi bastesh për një shumë prej 10 000 (dhjetë mijë) EUR.

2.7. Të gjitha përzgjedhjet e basteve i nënshtrohen kufijve të paracaktuar të vendosur vetëm sipas gjykimit të RoyaleClub, të cilët mund të jenë më të ulët se kufijtë e përmendur në <2.6>. Nëse ky kufi arrihet, Klienti ka të drejtë të kërkojë tejkalimin e tij me anë të një kërkese të prekur përmes platformës(ve) të RoyaleClub. RoyaleClub rezervon të drejtën të pranojë (plotësisht ose pjesërisht) ose të refuzojë kërkesën në fjalë pa ndonjë njoftim paraprak dhe shpjegim të mëtejshëm.

2.8. RoyaleClub rezervon të drejtën të refuzojë, vetëm sipas gjykimit, të gjithë ose një pjesë të çdo basti të kërkuar.

2.9. RoyaleClub rezervon të drejtën të kufizojë ose mohojë aksesin, plotësisht ose pjesërisht, në llogarinë e përdoruesit, sipas gjykimit të tij.

2.10. Të gjitha bastet e vendosura përmes çdo platforme RoyaleClub mund t’i nënshtrohen një vonese kohore përpara pranimit.

2.11. RoyaleClub rezervon të drejtën të ndalojë çdo pagesë, në varësi të çdo hetimi që kryhet nga një organizatë zyrtare.

3. Anulimi i basteve

3.1. Një bast mund të shpallet i pavlefshëm dhe në atë rast do të paguhet me koeficientin ″1″.

3.2. Një bast i kombinuar do të mbetet i vlefshëm pavarësisht se një ndeshje ose një ngjarje që është pjesë e bastit të kombinuar është e pavlefshme.

3.3. Një bast i bërë si i kombinuar nuk do të përfshijë kurrë dy ose më shumë oferta, rezultatet e të cilave mund të rezultojnë të lidhura (p.sh. skuadra X të bëhet kampion dhe lojtari Y të jetë golashënuesi më i mirë në të njëjtën ligë). Megjithëse RoyaleClub merr të gjitha hapat e nevojshëm për të parandaluar mundësi të tilla, në rast se kjo ndodh, RoyaleClub rezervon të drejtën, vetëm sipas gjykimit, të shpallë të pavlefshme të gjitha pjesët e bastit të shumëfishtë që përfshijnë rezultatet e ndërlidhura.

3.4. Në rast të gabimeve të stafit ose dështimeve të programit (gabimet e dukshme të shtypjes në program, koeficientët, totalet, handikape, mospërputhje e koeficienteve në pozicione të ndryshme, jo tipike, koeficiente të gabuara, etj.) dhe fakte të tjera që konfirmojnë pasaktësinë e basteve (përfshirë bastet online) të cilat janë ose:

a. materialisht të ndryshme nga ato të disponueshme në tregun e përgjithshëm në kohën kur u bë basti, ose

b. qartësisht të pasakta, në krahasim me ato të disponueshme në tregun e përgjithshëm në kohën kur është vënë basti, ne do t’i llogarisim ato me koefiçentin ″1″.

4. Mohim përgjegjësie dhe prioritet

4.1. Për të rregulluar çdo pasaktësi në bilancin e klientit pas shumave të kredituara për shkak të një gabimi, RoyaleClub rezervon të drejtën të rregullojë, ndryshojë ose anulojë bastet me koeficientë ose rezultate të pasakta, për shkak të të cilave gjendja e mbajtësit të llogarisë mund t’i nënshtrohet një ndryshimi të caktuar. . Në rast se pas rillogaritjes së basteve gjendja e klientit është negative, klienti nuk mund të vë bast derisa të rimbush llogarinë e tij.

4.2. Në rast se RoyaleClub ka argumente të forta që llogaria e mbajtësit të llogarisë është përdorur nga një palë e tretë me qëllim të vendosjes së basteve dhe/ose konfirmimit të riregjistrimit (duke përfshirë një emër të ri), RoyaleClub rezervon të drejtën të zhvlerësojë bastet e bëra dhe te anulojë shumën e fituar.

4.3. RoyaleClub rezervon të drejtën të pezullojë aksesin në llogari derisa të përfundojë çdo hetim që konsiderohet i nevojshëm.

4.4. Në rastet kur gjykon se këto Rregulla nuk janë përfundimtare, RoyaleClub rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, të shlyejë ofertat në baza individuale, mbi bazën e kapitalit, duke arritur në normat, zakonet dhe përkufizimet përgjithësisht të pranuara të basteve.

4.5. Përshtatjet në gjuhë të tjera të këtyre rregulloreve, ose çdo teksti tjetër që mund të shoqërohet me ofertat e basteve, bëhen për qëllime thjesht informative. Megjithëse janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar interpretimin më besnik të këtyre kushteve në gjuhën specifike, RoyaleClub nuk do të pranojë përgjegjësi për çdo papajtueshmëri midis versionit anglisht dhe çdo versioni tjetër në gjuhë. Kështu, në rast mospërputhjeje ndërmjet botimit në anglisht dhe përkthimit përkatës, i pari do të konsiderohet i detyrueshëm dhe do të jetë baza mbi të cilën do të zgjidhen ofertat.

4.6. Një bast mund të shpallet i pavlefshëm dhe do të shpallet i pavlefshëm në rast të pajtueshmërisë së kërkuar me ligjin në fuqi ose Forcën Madhore.

4.7. Statistikat ose teksti editorial i publikuar në faqen e RoyaleClub duhet të konsiderohen si informacion shtesë, por RoyaleClub nuk pranon asnjë përgjegjësi nëse informacioni nuk është i saktë. Në çdo kohë është përgjegjësi e klientit të jetë në dijeni për rrethanat që lidhen me një ngjarje.

5. Marrëveshja e rezultatit

5.1. Kur të përcaktohen rezultatet, RoyaleClub, ka përgjegjësi të arrijë të marrë informacionin nga dora e parë (gjatë ose saktësisht pas përfundimit të ngjarjes), përmes transmetimeve televizive, transmetimit (me bazë në internet dhe përmes burimeve të tjera) si dhe faqeve zyrtare. Nëse ky informacion hiqet nga shikimi i dorës së parë dhe/ose burimet zyrtare dhe/ose ka një gabim të dukshëm në informacionin e përfshirë në burimet e mësipërme, shlyerja e ofertës së bastit do të bazohet në burime të tjera publike. Në këtë rast, bastet e diskutueshme nuk mund të apelohen.

5.2. Shlyerja e basteve konsiderohet të jetë përfundimtare në rast se shlyerja është e saktë në kohën kur është bërë dhe/ose nuk bie në kundërshtim me ndonjë nga rregullat. Zgjidhja e basteve nuk do të përfshijë asnjë ndryshim që rrjedh nga dhe/ose që i atribuohet, por pa u kufizuar, skualifikimeve, penalizimeve, protestave, rezultateve të gjyqit dhe/ose ndryshimeve të njëpasnjëshme në rezultatin zyrtar pas përfundimit të ngjarjes dhe shpalljes së një rezultati. , madje paraprakisht.

5.3. Të gjitha ofertat e basteve në lidhje me ndeshjet/ngjarjet të cilat nuk zhvillohen fare ose që u jepet një rezultat përmes një vendimi për të kaluar do të shpallen të pavlefshme. Në rast të shtyrjes së ngjarjes së pa filluar për jo më shumë se 72 orë, bastet mbeten dhe në rast se kalojnë 72 orë ato rimbursohen. Nëse gjatë 72 orëve ka informacion për shtyrjen e ngjarjes për më shumë se 72 orë, vendimi përfundimtar në lidhje me vlefshmërinë ose rimbursimin e basteve merret nga zyra e basteve. Nëse ndeshjet e NBA, NHL, NFL, baseball (MLB) nuk zhvillohen në ditën e caktuar, shumat e aksioneve rimbursohen menjëherë të nesërmen, me përjashtim të rasteve kur data e specifikuar është e gabuar.

5.4. Ngjarja e nisur mund të ndërpritet për ndonjë arsye, pra mund të mos vazhdojë deri në fund. Ngjarja që është ndërprerë dhe nuk ka përfunduar gjatë 24 orëve konsiderohet e përfunduar nëse luhet jo më pak se: 70 min. në futboll, 40 min. në ″4 çerek dymbëdhjetë minuta″ basketboll (NBA) dhe 35 min. në ″4 çerek dhjetë minuta″ basketboll (në eurobasketboll), 54 min. në hokej (NHL), 50 min. në eurohokej, 50 min. në futbollin amerikan, 5 radhë në bejsboll, 60 min. në bandy, në këto raste rezultati (rezultati aktual) i ngjarjes që konsiderohet i përfunduar është rezultati i regjistruar në momentin e ndërprerjes së ngjarjes (përveç tenisit, pingpongut, volejbollit në plazh, badmintonit). Në të gjitha rastet e tjera, ngjarja konsiderohet e pa përfunduar, duke përfshirë ndërprerjen e ndeshjes në momentin e barazimit në ato sporte ku barazimi nuk lejohet (bejsbolli, play-off i hokejit, etj.), dhe bastet (përfshirë bastet online) duhet të rimbursohet.

Nëse ngjarja është ndërprerë dhe konsiderohet se nuk ka përfunduar, ato rezultate që përcaktohen në momentin e ndërprerjes së saj dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ngjarjes (për shembull, skuadra nuk do të shënojë, por ka tashmë të shënuar, kush do të shënojë golin e parë kur ai tashmë është shënuar, rezultati i pjesës së parë etj.) merren si bazë për llogaritjen e basteve (përfshirë bastet online).

5.5. Nëse dy ose më shumë pjesëmarrës ndajnë pozicione të caktuara përfundimi, bastet kthehen nëse vetëm njëri prej pjesëmarrësve shpallet zyrtarisht i fituar.

5.6. Me përjashtim të rasteve kur thuhet në mënyrë specifike, sa herë që shoqata organizatore e sheh të arsyeshme të përfshijë ndonjë raund, ndeshje ose seri ndeshjesh të nevojshme (p.sh. play-off, play-out, passezon) pas përfundimit të të ashtuquajturit Sezoni i Rregullt për të përcaktuar klasifikimin , fituesit e ligës, promovimi/zbritja, etj., RoyaleClub do të marrë parasysh rezultatet dhe rezultatet që rrjedhin nga këto ndeshje për shlyerjen e basteve që i referohen klasifikimit përfundimtar të ligës, promovimit, rënies nga kategoria, etj. Për shembull, bastet sezonale në ekip fitimi i NHL do t’i referohet Fituesve të Kupës Stanley.

5.7. Gjatë ngjarjeve specifike RoyaleClub mund të vendosë të ofrojë për baste një përzgjedhje të reduktuar pjesëmarrësish dhe mund të përfshijë gjithashtu opsione bastesh si “Çdo tjetër”, “Po ose Jo”, “Vetëm A ose B” ose të ngjashme. Ky opsion përfshin të gjithë pjesëmarrësit e palistuar, përveç atyre të përmendur posaçërisht si të disponueshëm.

5.8. Ofertat e basteve të cilat fillimisht kërkojnë nga pjesëmarrësi(t) që të konkurrojnë në dy ose më shumë faza/këmbë për të kaluar në një fazë/raund të mëpasshëm të një gare do të mbeten të vlefshme pavarësisht nga çdo shtyrje/lëvizje e datave aktuale të ndeshjeve, duke pasur parasysh se këto ndeshja(at) në fakt zhvillohet brenda garës.

5.9. Një bast në tregun “Për t’u kualifikuar” që kërkon fillimisht vetëm një fazë/këmbë për të kaluar në një fazë/raund të mëpasshëm të një gare (duke përfshirë çdo zgjatje eventuale/ndeshje shtesë, p.sh. riluajtje) do të shpallet i pavlefshëm nëse rezultati i ndeshjes në fjalë është nuk përcaktohet brenda më shumë se 72 orëve pas kohës së supozuar të fillimit të tij.

5.10. Pavarësisht nëse një informacion i tillë ka qenë i detajuar në ofertën e basteve apo jo, bastet për ndeshjet që luhen në të ashtuquajturat “fusha neutrale”, si dhe në rastet kur ndryshon lloji i vendit/sipërfaqes, nuk do të trajtohen si shkak për ofertat që do të anulohen, me kusht që lokacioni në të cilin zhvillohet ndeshja nuk mund të demonstrohet si fusha e zakonshme “shtëpi” e secilit ekip të përfshirë në ndeshje, në të cilin rast të gjitha bastet do të shpallen të pavlefshme.

5.11. Informacioni që i referohet gjinisë së anëtarëve të ekipit, grupmoshave dhe ekipeve të të rinjve, si dhe përkufizimet e ndryshme të ekipeve rezervë (p.sh. ekipet e femrave, etj), duhet të trajtohen si informacion shtesë. Përfshirja (ose mungesa) dhe korrektësia e një informacioni të tillë nuk do të trajtohet si shkak i mjaftueshëm për anulimin e ofertave në lidhje me ndeshjen/ngjarjen, duke qenë se kjo nuk shkakton një mospërputhje të dukshme në shanset e ofruara. Në rastin e fundit RoyaleClub rezervon të drejtën për të bërë zgjidhjen sipas gjykimit të saj.

5.12. Ndërsa të gjitha masat paraprake janë marrë nga RoyaleClub për të siguruar interpretimin më besnik të të gjithë komponentëve të përfshirë në një ofertë bastesh, duhet supozuar se emërtime të caktuara mund të përfaqësohen ndryshe për shkak të interpretimeve të ndryshme që rrjedhin nga përshtatjet në një gjuhë tjetër. Një mospërputhje e tillë gjuhësore nuk do të trajtohet si shkak i mjaftueshëm për anulimin e ofertave në lidhje me ndeshjen/ngjarjen, duke qenë se nuk krijon pasiguri me pjesëmarrësit e tjerë. E njëjta gjë vlen edhe për emërtimet që i referohen ngjarjeve, emrave të ekipeve, emrave të sponsorëve, etj.

5.13. Në rastin e basteve ku referohen afatet kohore, ato duhet të interpretohen në mënyrën e mëposhtme: ″brenda 30 minutave të para″ do të përfshijë çdo gjë që ndodh deri në 0 orë 29 minuta dhe 59 sekonda; “Midis 10 deri në 20 minuta” do të përfshijë çdo gjë që ndodh nga 10 minuta e 0 sekonda deri në 19 minuta e 59 sekonda.

5.14. Bastet që i referohen kohëzgjatjes së ngjarjes/ndeshjes që përfshijnë shifra jo të plota të plota (p.sh. X.5 minuta ose X.5 raunde) kërkojnë plotësimin e plotë të numrit të plotë të kohëzgjatjes së listuar që ato të konsiderohen si të fituara. Për shembull, një bast në Raundet Mbi/Nën 6.5 në një ndeshje boksi do të llogaritet si Mbi vetëm nëse në të vërtetë fillon raundi i 7-të.

5.15. Çdo referencë ndaj golave ​​të shënuar nga lojtarë të caktuar nuk do të llogaritet nëse ato përcaktohen si “gola të veta” (të shënuara në golat e tyre), përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe.

5.16. Çdo medalje e fituar nga një ekip/komb për kompeticion do të llogaritet si një (1) medalje e vetme pavarësisht nga numri i anëtarëve të ekipit.

5.17. Të gjitha ankesat në lidhje me përllogaritjen e fitimit pranohen me shkrim brenda 5 ditëve pas shpalljes së rezultatit të ngjarjes.

To Top