Politika e identifikimit

Identifikimi për klientët e RoyaleClub

Klientët e regjistruar në RoyaleClub.ch duhet të kalojnë identifikimin për të përfituar plotësisht nga llogaria e lojës. Çdo person mund të ketë një llogari të lojës.

Procesi i identifikimit të klientit përbëhet nga disa faza:

1. Identifikimi i të dhënave të pasaportës/ID-së

2. Verifikimi i adresës së postës elektronike

3. Identifikimi i vendbanimit

4. Identifikimi i depozitimit – gjatë kërkesës për tërheqje

1. Identifikimi i të dhënave të pasaportës/ID-së

Identifikimi kryhet me pasaportë ose kartë identiteti. Klienti mund ta bashkëngjisë atë në llogarinë e tij/saj të lojës ose të dërgojë një foto të dokumentit në Suportin Live (Live Chat) të faqes. Në disa vende, një patentë shoferi konsiderohet gjithashtu një dokument identiteti dhe gjithashtu mund të pranohet.

Në foton e dokumentit të identitetit duhet të jenë të dukshëm:

1. Emri, mbiemri i klientit

2. Data e lindjes

3. Data e lëshimit dhe skadimi i pasaportës/ID-së

Llogaria e lojës së klientit do të miratohet pasi të sigurohen plotësisht dokumentet e sipërpërmendura. Në rast të ndonjë pasaktësie, klienti njoftohet me e-mail ose telefonatë për të përfunduar procesin e verifikimit.

2. Verifikimi i e-mailit

Pas regjistrimit të një llogarie të lojës, klienti verifikon në mënyrë të pavarur adresën e postës elektronike në seksionin “Të dhënat personale”. Një link dërgohet në adresën e specifikuar të postës elektronike dhe klienti e përdor atë për të konfirmuar adresën e postës elektronike të regjistruar në llogarinë e lojës.

3. Identifikimi i rezidencës/vendbanimit

Për të identifikuar vendbanimin, klienti dërgon një faturë, e cila tregon edhe adresën e vendbanimit. Pranohen faturat për tre muajt e fundit. Klientët që nuk kanë pagesa në emër të tyre mund të dërgojnë edhe faturat e pagesës për numrin e telefonit të regjistruar në llogarinë e tyre të lojës. Si zgjidhje alternative merret edhe referenca bankare me emrin dhe vendbanimin e klientit. Dokumenti duhet të përmbajë një vulë ose kod QR. Në rast të ndonjë pasaktësie, klienti njoftohet me e-mail ose telefonatë për të përfunduar procesin e verifikimit. Jo gjithmonë, ky lloj identifikimi kërkohet.

4. Identifikimi i depozitave

Në RoyaleClub, klienti mund të bëjë një depozitë nëpërmjet cilitdo prej sistemeve të disponueshme të pagesave. Gjatë paraqitjes së një kërkese për tërheqje kërkohet konfirmimi i depozitimit.

Për të identifikuar metodat e depozitimit, është e nevojshme:

Për të identifikuar mënyrën e depozitimit Visa/Master, është e nevojshme të sigurohet:

Foto e kartës bankare. 4 (katër) shifrat e para dhe të fundit të numrit të kartës dhe emri dhe mbiemri i klientit duhet të jenë të dukshme në foto.

Pamja e ekranit të depozitës së bërë në RoyaleClub.ch me numrin e kartës bankare dhe emrin dhe mbiemrin e klientit të dukshëm.

Mund të kërkohen të dhëna të tjera identifikimi apo verifikimi në raste të tjera jo të zakonshme.

To Top