1. Përshkrimi i organizimit dhe zhvillimit të shortit

Thelbi i RoyaleClub është të pranoni baste për parashikimin e një varianti të mundshëm (në tekstin e mëtejmë: rezultati i ngjarjes) të lojës, ngjarjes sportive, të rëndësishme shoqërore, në të njëjtën kohë fitimi varet nga fakti i rastësisë së pjesshme ose të plotë të parashikimit. Organizatori pranon baste për ngjarje të caktuara që ndodhin në botë sipas programit të shpallur.

Në këtë rregullore termat kanë këto kuptime:

Programi (linja) – lista e ngjarjeve të ardhshme dhe rezultati(et) e mundshme dhe shanset e tyre (të tyre) që u ofrohet rregullisht nga organizatori pjesëmarrësve në lotari. Që nga momenti i shpalljes së pranimit të basteve online ato konsiderohen si pjesë përbërëse e programit. Pjesëmarrësit mund të njihen me programin (përfshirë bastet online) të hartuar nga organizatori i shortit dhe ndryshimet e tij si në zyrën e organizatorit, ashtu edhe në faqen e internetit të kompanisë.

Bast – shuma e parave që pjesëmarrësi zgjedh të vendosë në parashikimin e një ngjarjeje ose një grupi ngjarjesh të përfshira në program, dhe të cilën ai/ajo humbet të drejtën e rikthimit në rast të humbjes (e humbet).

Rezultati i ngjarjes – rezultat i një varianti të mundshëm të lojërave, sporteve, ngjarjeve të rëndësishme shoqërore për të cilat organizatori ofron shanse.

Shanset – koeficienti i përcaktuar nga organizatori për rezultatin e një ngjarjeje të caktuar dhe i shprehur në një vlerë numerike. Shanset mund të ndryshohen pas çdo basti, me kusht që bastet e vendosura para tij të mbeten në fuqi dhe të mos rishikohen.

Pjesëmarrës – personi që ka mbushur moshën e nevojshme për pjesëmarrje në totalizator dhe që ka vënë bast me kompaninë sipas rregullave të lojës të përcaktuara në këtë rregullore.

Bast – kontratë e rënë dakord ndërmjet Organizatorit dhe pjesëmarrësit sipas së cilës humbësi duhet të përmbushë detyrimet e marra. Kontratat e basteve bien dakord sipas kushteve të propozuara nga Organizatori në këtë rregullore – në formën e pranimit të basteve nga pjesëmarrësit.

Baste Krijuesi – punonjës i organizatorit – baste krijuesi, operator kompjuterik i autorizuar për të marrë baste nga pjesëmarrësit, për të paguar fitimet dhe për të kryer transaksione të tjera të përcaktuara në këtë rregullore.

Faqja e internetit – faqe interneti që i përket Organizatorit (www.royaleclub.ch), ku pjesëmarrësi i regjistruar mund të investojë para, të bëjë baste, të ketë fitime, etj.

Bileta totalizatore – në këtë short (totalizator) roli i fletë bastit luan rekordi zyrtar në media magnetike ose pajisje të tjera elektronike (server).

2. Procedura e pranimit të basteve nëpërmjet faqes së internetit

Basti i vendosur nëpërmjet internetit konsiderohet i pranuar nëse është shtuar në llogarinë e lojës së pjesëmarrësit në seksionin “Historiku i basteve sportive”. Përmbajtja e faqes në internet, forma dhe procedura e përdorimit të saj, si dhe sekuenca e hapave përcaktohen dhe ndryshohen nga Organizatori. Adresa e faqes së internetit ose ndryshimet e saj shpallen nëpërmjet mënyrës së shpërndarjes së informacionit e cila është më e preferueshme për Organizatorin.

Në rast të dështimit të komunikimit ose probleme të tjera teknike, basti nuk llogaritet me koeficientin 1, nëse është regjistruar tashmë në serverin e kompjuterit të Organizatorit.

Fakti i fituar ose jo i bastit të pranuar përcaktohet duke regjistruar faktin e ngjarjes së zgjedhur ose grupit të ngjarjeve që kanë ndodhur, duke marrë parasysh rezultatin (rezultatin) e ngjarjes. Rezultati (rezultati) i ngjarjes përcaktohet në bazë të informacionit të dhënë nga Organizatori zyrtar dhe/ose Organizatorët e ngjarjes. Nëse rezultati fillestar i ngjarjes është anuluar për ndonjë arsye më vonë, ky fakt nuk merret parasysh dhe bastet janë të pagueshme sipas rezultateve fillestare (aktuale), përveç nëse rezultatet origjinale të publikuara të ngjarjes ndryshohen brenda 24 orëve nga publikimin e tyre fillestar. Rezultati fillestar (aktual) është rezultati i cili shpallet nga organizatori zyrtar dhe/ose organizatorët e ngjarjes menjëherë pas përfundimit të tij. Nëse rezultati i ngjarjes (ngjarjeve) nuk shpallet nga Organizatori zyrtar dhe/ose organizatorët e ngjarjes brenda 72 orëve pas përfundimit të tij, organizatori i shortit mund të përdorë burime të tjera informacioni duke njoftuar pjesëmarrësit për burimin e informacionit dhe rezultatet.

3. Llojet e basteve

Tek – Shuma minimale e basteve në faqen e internetit është 1 (një) EUR ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër. Shuma maksimale e aksioneve në faqen e internetit është 5000 (pesë mijë) euro ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër.

Në këtë lloj ju duhet të parashikoni rezultatin e një ngjarjeje. Bastet e vetme pranohen për çdo ngjarje të specifikuar në program. Shuma fituese e një basti të vetëm është e barabartë me produktin e shumës së bastit dhe shanset e rezultatit të dhënë.

Kombinim – Shuma minimale e basteve në faqen e internetit është 1 (një) EUR ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër. Shuma maksimale e aksioneve të këtij lloji për bast në faqen e internetit është 5000 (pesë mijë) euro ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër.

Në këtë lloj ju duhet të parashikoni rezultatet e më shumë se një ngjarje të pavarur në të njëjtën kohë (numri maksimal i ngjarjeve në bast akumulues është 30). Nëse të paktën një ngjarje në shumë bast është parashikuar gabim, i gjithë basti konsiderohet i humbur. Çdo kombinim i çdo ngjarjeje të pavarur mund të përfshihet në bastin e kombinuar nëse asgjë tjetër nuk parashikohet nga rregullat e lojërave të organizuara nga rregulloret. Përveç kësaj, bastet e kombinuara mund të mos pranohen në ngjarje të caktuara sipas gjykimit të organizatorit. Ngjarjet e varura nuk mund të përfshihen në bast të shumëfishtë, – e njëjta ngjarje nuk mund të marrë pjesë në bastin e kombinuar më shumë se një herë. Nëse ka pasur ngjarje të lidhura ose të varura në shumë bast, ngjarja me shanset më të larta mbetet për llogaritje. Shanset e një basti të kombinuar janë të barabarta me produktin e gjasave të të gjitha ngjarjeve të përfshira. Shuma fituese në një basti të kombinuar është e barabartë me produktin e shumës së bastit dhe shanset e bastit të kombinuar.

Me diskrecionin e organizatorit, pjesëmarrësit mund t’i jepet një shans shtesë për të mos humbur bastin e kombinuar për të cilin pjesëmarrësi do të informohet paraprakisht nëpërmjet sistemit ose faqes së internetit të organizatorit. Nëse një bast i kombinuar përmban 6 e më shumë ngjarje dhe koeficienti i fitores për çdo ngjarje nuk është më i vogël se 1.7, dhe nëse vetëm një rezultat i ngjarjes në këtë bast të kombinuar është parashikuar gabimisht, por ngjarje të tjera në bast shumëfish të fituar nga kuotat e përcaktuara, atëherë ky bast i shumëfishtë nuk konsiderohet i humbur dhe shuma e luajtur do të kthehet.

Sistem – Shuma minimale e basteve në faqen e internetit është 0,3 EUR ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër. Shuma maksimale e basteve në faqen e internetit është 5000 (pesë mijë) euro ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër.

Ky lloj është një kombinim i plotë i një numri të caktuar bastesh njëdimensionale (variante të sistemit) të zgjedhura më parë nga grupi i ngjarjeve dhe që ndryshojnë nga njëri-tjetri me të paktën një ngjarje (numri maksimal i ngjarjeve në sistem është 16) . Sistemi karakterizohet nga e njëjta shumë bast për çdo variant (bast i kombinuar) dhe i njëjti numër ngjarjesh në secilin variant (kombinim). Në sistem çdo kombinim (variant) llogaritet si një multi më vete. Në këtë lloj basti ju duhet të specifikoni numrin total të ngjarjeve për sistemin dhe numrin e ngjarjeve për një variant (kombinim). Shuma e bastit për një variant (bast i kombinuar) përcaktohet duke pjesëtuar shumën totale të bastit me numrin e varianteve (bast i kombinuar). Shuma fituese e një sistemi është e barabartë me shumën e fitimeve në shumë baste të përfshira në sistem. Numri dhe raporti i varianteve të përfshira në sistem përcaktohet nga organizatori dhe mund të ndryshohet sipas gjykimit të Organizatorit në çdo kohë. Lista e numrit dhe raportit të varianteve të përfshira në sistem publikohet ose si bashkëngjitur programit ose veçmas prej tij.

4. Rregullat kryesore të pranimit të basteve

4.1. Bastet pranohen vetëm nga ata persona që pajtohen me rregullat e përcaktuara nga organizatori. Çdo bast i vendosur është konfirmim që pjesëmarrësi i njeh rregullat e llotarisë dhe pajtohet plotësisht me to.

4.2. Bastet pranohen deri në fillimin aktual të ngjarjes, përveç basteve online. Në rast se për ndonjë arsye basti është vendosur pas fillimit aktual të ngjarjes, ai konsiderohet i pagueshëm me koeficient 1, me përjashtim të basteve aktuale online.

4.3. Bastet online janë bastet që pranohen gjatë ngjarjes sipas gjykimit të organizatorit. Në këtë rast bastet mund të pranohen vetëm derisa rezultati i ngjarjes të bëhet i njohur. Bastet e vendosura pasi rezultati i ngjarjes bëhet i njohur konsiderohen si të pagueshme me koeficient 1. Informacioni i dhënë nga organizatori në lidhje me ngjarjen gjatë pranimit të basteve online (rezultati, koha e luajtur, etj.) është vetëm për qëllime informative dhe nuk mund të jetë bazë për llogaritjen e bastit.

4.4. Organizatori ka të drejtë të kthejë shumën e bastit në çdo kohë përpara fillimit aktual të ngjarjes. Në këtë rast basti ose bastet e vendosura konsiderohen të pagueshme me koeficient 1, dhe organizatori bën një njoftim për këtë ose nëpërmjet ndryshimeve përkatëse në program ose nëpërmjet burimeve të tjera të informacionit.

Nuk lejohet vënia e basteve për ngjarjen në të cilën bastdhënësi ka përfshirje të drejtpërdrejtë, si dhe nëse ngjarja konsiderohet e rregulluar. Për shembull, nëse bastuesi është pjesëmarrës i ndeshjes, arbitri, pronari i ekipit, trajneri, ose nëse bazohet në një konfirmim me shkrim të organizatës Federbet AISBL (http://federbet.com), ka pasur një marrëveshje për rezultatin e ngjarjes, ndërmjet pjesëmarrësve të ndeshjes, gjyqtarëve, trajnerëve ose dy skuadrave, etj. Duke vënë një bast, pjesëmarrësi konfirmon se nuk e di rezultatin e ngjarjes për të cilën ka vënë bast. Në rast të shkeljes së këtyre kushteve, si dhe në rast të vënies së basteve në ngjarje fikse, Organizatori ka të drejtë të mos paguajë fitimet dhe të konsiderojë që basti të paguhet me koeficient 1.

4.5. Në të gjitha rastet kur basti konsiderohet i paguar me koeficient 1, ai duhet të rimbursohet, dhe nëse basti përfshihet në bast të kombinuar ose bast system, llogaritet me koeficientin “1” (një), dmth. ndikojnë në rezultatet e ngjarjeve të tjera të përfshira në kombinim ose sistem.

4.6. Të gjitha bastet pranohen në bazë të ngjarjeve të programit të propozuar (linjës) sipas koeficienteve të përcaktuara nga organizatori. Një numër unik sigurohet për çdo ngjarje në program dhe specifikohet data dhe ora përfundimtare për pranimin e basteve për ngjarjet. Data dhe ora e fillimit të ngjarjes të specifikuar në program janë informative. Data e specifikuar gabimisht nuk është bazë për konsiderimin e bastit të pavlefshëm. Në rast se ngjarja ka ndodhur më herët ose më vonë se në kohën e shpallur fillimisht, rezultati nuk konsiderohet të paguhet me koeficientin 1. Në atë rast bastet konsiderohen të vlefshme nëse ato janë vendosur përpara fillimit aktual të ngjarjes. Bastet e vendosura pas fillimit aktual të ngjarjes konsiderohen të paguara me koeficient 1 (përveç basteve online). Për llogaritjen e basteve, koha aktuale e fillimit të ngjarjes supozohet si fillimi i ngjarjes, dhe kjo kohë përcaktohet në bazë të informacionit të dhënë nga organizatori zyrtar ose organizatorët e ngjarjes.

Kolona “Ngjarje” jep emrat e ekipeve konkurruese ose ngjarjet në të cilat pranohen bastet. Në listën e ngjarjeve, emri i parë që shfaqet është emri i ekipit që pret ndeshjen. Nëse ndeshja zhvillohet në terrenin e ekipit që është specifikuar në vendin e dytë të listës, bastet e vendosura në atë ndeshje llogariten me koeficientin “1” (një), me përjashtim të rasteve të mëposhtme:

a) Të dyja skuadrat janë nga i njëjti qytet,

b) Ndeshjet zhvillohen në të njëjtin qytet, në rast të turneve ndërkombëtare – në të njëjtin shtet,

c) Kur është raundi final i ndeshjeve të kupës.

Transferimi i ndeshjes në një terren neutral nuk është bazë për anulimin e basteve.

Të rradhës në program janë rezultatet e ngjarjeve, shanset, handikapi, totali me shenjat e tyre konvencionale.

Programi mund të përmbajë informacione të tjera që kanë rëndësi të madhe gjatë vendosjes së basteve dhe i mundëson pjesëmarrësit të përdorë programin në mënyrë korrekte si dhe të kuptojë kuptimin dhe thelbin e shenjave konvencionale që gjenden në të.

4.7. Në turnetë individuale të tenisit, si dhe në ndeshjet e raundit final të turneve të mëdhenj, që zhvillohen në një shtet, renditja e garuesve në çift është falas.

4.8. Në rast se ngjarja që nuk ka filluar ende shtyhet për jo më shumë se 24 orë, bastet mbeten, dhe në rast se kalojnë 24 orë, bastet kthehen. Nëse gjatë 24 orëve ka informacion për shtyrjen e ngjarjes për më shumë se 24 orë, vendimi përfundimtar në lidhje me vlefshmërinë ose rimbursimin e basteve merret nga zyra e basteve nëse nuk parashikohet asgjë tjetër nga rregulloret. Nëse ndeshjet e NBA, NHL, NFL, baseball (MLB) nuk zhvillohen në ditën e caktuar, shumat e basteve rimbursohen menjëherë të nesërmen, me përjashtim të rasteve kur data e specifikuar ishte e gabuar.

4.9. Ngjarja e nisur mund të ndërpritet, d.m.th. mund të mos luhet deri në fund për ndonjë arsye. Ngjarja që është ndërprerë dhe nuk ka përfunduar gjatë 24 orëve konsiderohet e përfunduar nëse luhet jo më pak se: 40 min. në basketboll (NBA), 35 min. në basketbollin evropian; në këto raste rezultati (rezultati aktual) i eventit që konsiderohet i përfunduar është rezultati i regjistruar në momentin e ndërprerjes së eventit (përveç tenisit). Në të gjitha rastet e tjera, ngjarja konsiderohet e pa përfunduar, duke përfshirë ndërprerjen e ndeshjes në momentin e barazimit në ato sporte ku barazimi nuk lejohet (basketboll, bejsboll, play-off i hokejve NHL, etj.), dhe bastet (përfshirë online bastet) duhet të kthehen.

Nëse ngjarja është ndërprerë dhe konsiderohet e pa përfunduar, ato rezultate që përcaktohen në momentin e ndërprerjes së saj dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ngjarjes (për shembull, skuadra do të shënojë, kush do të shënojë të parën goli rezultati i pjesës së parë, etj.) merren si bazë për llogaritjen e basteve (përfshirë bastet online).

Nëse një bast është vënë në ndonjë aktiv përpara datës së skadimit të zgjedhur nga pjesëmarrësi, basti nuk qarkullon më në tregun botëror, basti është i pagueshëm me koeficient 1 vetëm në fund të periudhës së skadimit.

4.10. Gjatë llogaritjes së basteve mbi statistikat e një raundi (turne) ose një dite loje, nëse një ose disa ngjarje (ndeshje) nuk konsiderohen të përfunduara, bastet llogariten me koeficientin “1”, përveç basteve, rezultatet e të cilave janë definitivisht të qartë pavarësisht nëse ngjarje të tjera (ndeshje) kanë ndodhur apo jo.

4.11. Në rast të gabimeve të krijuara ose nga punonjësit ose të të metave të programit (gabime të dukshme në program, koeficientët, totalet, handikapet, mospërputhja e koeficienteve në vende të ndryshme, koeficientët jo tipikë, të rremë, etj.) dhe argumente që verifikojnë pasaktësinë e bastit (duke përfshirë bastet online), basti konsiderohet i pavlefshëm dhe i nënshtrohet rimbursimit pavarësisht nga fitimi ose humbja e tij.

4.12. Nëse ka një gabim teknik, por ai nuk ndikon në rezultatin e ngjarjes, basti llogaritet sipas koeficientëve të përcaktuar.

4.13. Organizatori nuk është përgjegjës për përkthimin absolutisht të saktë të emrave të lojtarëve, ekipeve, qyteteve ku zhvillohet ngjarja. Në raste të tilla bastet nuk konsiderohen të paguhen me koeficient 1.

4.14. Ankesat për çështje të diskutueshme pranohen me deklaratë me shkrim brenda 5 ditëve pas përfundimit të ngjarjes. Gjatë diskutimit të çështjeve të diskutueshme të cilat nuk kanë precedent dhe nuk rregullohen nga këto rregullore, vendimi përfundimtar merret nga organizatori i shortit.

4.15. Cashout – funksion nëpërmjet të cilit pjesëmarrësi ka të drejtë të mbyllë bastin e tij/saj për shumën e ofruar nga Organizatori, duke shmangur humbjet ose fitoret si rezultat i rezultatit të ngjarjes.

Ky funksion do të jetë i disponueshëm për të gjitha bastet, për të cilat një simbol Cashout do të jetë aktiv. Në këtë rast pjesëmarrësi mund të klikojë në butonin dhe të shohë shumën, e cila ofrohet nga organizatori për bast. Organizatori mund të ofrojë shumën, e cila është më e lartë, më e ulët ose e barabartë me fitoren e mundshme. Organizatori gjithashtu lejohet të mos bëjë asnjë ofertë.

Nëse pjesëmarrësi pranon të mos marrë shumën e sugjeruar, ai/ajo duhet të konfirmojë dëshirën e tij/saj duke klikuar butonin përkatës. Ai/ajo do të marrë shumën e ofruar nga organizatori. Pas kësaj, basti do të mbyllet. Nëse pjesëmarrësi nuk e përdor këtë funksion ose nuk pajtohet me shumën e sugjeruar, basti i tij/saj do të shihet si i vlefshëm deri në përfundimin e ngjarjes së dhënë.

Funksioni Cashout është i disponueshëm pasi të keni bërë një bast përpara përfundimit të ngjarjes. Shuma e sugjeruar për bast mund të ndryshojë në varësi të disa kushteve (për shembull, shuma e bastit, koeficienti i ngjarjes, koeficienti i ngjarjes në momentin e përdorimit të funksionit Cashout, zbritja e përcaktuar nga organizatori. Më e fundit vendoset nga organizatori). Në rast të përdorimit të funksionit Cashout, shuma e sugjeruar i paguhet pjesëmarrësit në mënyrën e përcaktuar. Organizatori mund të aktivizojë/fikë funksionin Cashout sipas gjykimit të tij/saj.

Nëse funksioni Cashout është aktiv, përdoruesi ka mundësinë të mbyllë bastin e tij jo vetëm plotësisht, por edhe pjesërisht përpara përfundimit të ngjarjes. Domethënë, ai siguron një pjesë të bastit, duke marrë shumën e siguruar për të, dhe pjesa tjetër vazhdon të mbetet në lojë. Në këtë rast, përdoruesi klikon në butonin përkatës, i cili tregon shumën e sigurimit të ofruar nga organizatori dhe më pas hapet një dritare në të cilën ai zgjedh shumën që dëshiron të sigurojë dhe e konfirmon duke klikuar në butonin përkatës. Përdoruesit pajiset me shumën e siguruar, me zbritjen e zbritjes së caktuar nga organizatori, dhe shuma e mbetur me të njëjtat koeficientë vazhdon të mbetet në lojë.

5. Llojet kryesore të basteve

5.1. Bastet për rezultatin aktual të ngjarjes

Ju mund të vendosni një bast për rezultatin e ngjarjes pa marrë parasysh handikapin, nëse jepen shanset e duhura (fitorja e pjesëmarrësit të parë të ngjarjes është e specifikuar në program si “1”, barazimi – “X”, fitorja e pjesëmarrësit të dytë të ngjarjes – “2”). Në këtë rast, rezultati i bastit është rezultati aktual i ngjarjes. Mund të vini bast që skuadra e parë (pjesëmarrësi i ngjarjes) nuk do të humbasë – “1X”, do të fitojë ndonjë nga skuadrat, pra ndeshja nuk do të përfundojë me barazim – “12”, skuadra e dytë (pjesëmarrës në ngjarje) nuk do të humbasë – “X2”, nëse jepen shanset e duhura.

5.2. Bastet për fitoren e pjesëmarrësit të ngjarjes duke marrë parasysh handikapin. Handikap i dyfishtë aziatik dhe handikap i shënuar

Handikap i dyfishtë aziatik (bast i dyfishtë në handikap)

Ky është një bast me handikap ku vlera e handikapit pjesëtohet me 0.25 pa mbetje, por jo me 0.5. Për shembull, -0.25, +0.25, ose -0.75, +0.75, por jo 0, -1, +1, -1.5, +1.5, etj.

Bast i dyfishtë në total

Ky është një bast me total ku vlera e totalit pjesëtohet me 0,25 pa mbetje, por jo me 0,5. Për shembull, 2.25, 2.75, 3.25, por jo 2, 2.5, 3, etj.

Baste të tilla konsiderohen të jenë dy baste të veçanta në gjysmën e shumës së bastit me të njëjtat koeficiente dhe me vlerën e zakonshme të handikapëve dhe totaleve më të afërta të zakonshme: H“-0,75” = H“-0,5” dhe H“-1”, Totali “2,25” = Gjithsej “2” dhe gjithsej “2,5”.

Në varësi të informacionit të lartpërmendur dhe vlerës së zakonshme të handikapit dhe totalit, ekzistojnë 4 raste të mundshme për llogaritjen e bastit:

1. Basti është fituar plotësisht (të dyja pjesët e bastit janë fituar). Ai llogaritet si produkt i shumës dhe shanset e bastit.

2. Gjysma e bastit fitohet, gjysma tjetër kthehet. Ai llogaritet si produkt i shumës së bastit dhe i koeficientëve (Shanset +1)/2.

3. Gjysma e bastit humbet, gjysma tjetër kthehet. Ai llogaritet si produkt i shumës së bastit dhe numrit 0.5.

4. Basti humbet plotësisht (të dyja pjesët e bastit humbasin).

Rezultati i handikapit

Mund të ketë baste shanset e të cilave do të bazohen në rezultatin e ndeshjes që do të dalë pas modifikimit të rezultatit aktual me handikap (rezultat imagjinar). Domethënë, basti ofrohet në bazë të rezultatit imagjinar (të modifikuar me handikap) të ndeshjes.

Rezultati i cili në fakt është regjistruar pas ndeshjes dhe i modifikuar me handikap konsiderohet të jetë rezultati i ndeshjes për llogaritjen e basteve të vendosura.

5.3. Bastet mbi numrin total të golave ​​të shënuar, pikët e fituara, lojërat e luajtura, etj. nga pjesëmarrësi(ët) e eventit.

Në program ky numër quhet “total”, i cili ofrohet me dy rezultate: mbi dhe nën. Në rast koincidence me totalin, shuma e bastit kthehet. Në rast se një bast i vendosur në total është çift ose tek, rezultati 0:0 (zero-zero) konsiderohet çift.

5.4. Bastet për kohën kur do të zhvillohet një ngjarje e caktuar.

5.5. Bastet për fitore në gara ose kualifikim në raundin tjetër.

5.6. Në diskrecionin e Organizatorit mund të ofrohen lloje të tjera bastesh.

5.7. Mund të ofrohen baste për parashikimin e rezultateve të dy ose më shumë ngjarjeve.

Basti konsiderohet i fituar nëse rezultatet e të gjitha ngjarjeve të përfshira janë parashikuar saktë.

Basti rimbursohet nëse të paktën një nga rezultatet e ngjarjes së përfshirë rimbursohet, dhe të tjerët konsiderohen të fituara.

5.8. Bastet në futboll

Bastet në ndeshjet e futbollit pranohen për kohën e rregullt, përveç rasteve kur organizatori specifikon diçka tjetër në Linjë. Rezultatet e regjistruara në kohën shtesë dhe penalltitë nuk merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve për rezultatet e propozuara për kohën e rregullt. Koha e kompensuar nga arbitri i atribuohet pjesës përkatëse ose kohës së rregullt të ndeshjes. Koha e rregullt për ndeshjet e futbollit është caktuar në 90 minuta (dy gjysma nga 45 minuta secila). Në rastin e ndeshjeve të futbollit me format të ndryshëm, një shenjë e veçantë shfaqet në rreshtin që tregon formatin e ndeshjes. Formati i lojës gjithashtu mund të ndryshojë gjatë ndeshjes. Në raste të tilla, të gjitha bastet llogariten me rezultatin përfundimtar, nëse organizatori ka vënë një shenjë të veçantë në Linjë për ndryshimin e mundshëm të formatit të lojës. Në mungesë të një pike të tillë në Linjë, të gjitha bastet llogariten me koeficientin “1” (një), përveç atyre basteve, rezultatet e të cilave tashmë janë bërë të qarta dhe nuk varen nga formati i ndeshjes.

Baste të ofruara në rezultatin e një ndeshje futbolli:

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) – “1”.

– Do të ketë një barazim në ndeshje (pjesa e parë) – “Barazimi” (“X”).

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë ndeshjen (pjesa e parë) – “1Х”.

– Njëra nga skuadrat do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë ndeshjen (pjesa e parë) – “Х2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesën e parë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesën e parë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin e përgjithshëm të golave ​​të shënuar nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga secila skuadër në ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri total i golave ​​në ndeshje (pjesa e parë) do të jetë çift (tek).

– Bastet për pjesën me rezultatin më të lartë (në të cilën pjesa e parë do të shënohen më shumë gola).

Ofrohen 3 opsione:

a) pjesa e parë do të jetë më produktive 1 > 2 (më shumë gola do të shënohen në pjesën e parë sesa në të dytën);

b) efektiviteti i pjesëve do të jetë i barabartë 1 = 2 (numri i golave të shënuar në pjesën e parë dhe të dytë do të jetë i njëjtë);

c) pjesa e dytë do të jetë më produktive 1 < 2 (më shumë gola do të shënohen në pjesën e dytë sesa në të parën).

– Bastet për rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Propozohet të zgjidhet rezultati i saktë i regjistruar si rezultat i ndeshjes, sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

– Bastet për rezultatin e pjesës së parë dhe të gjithë ndeshjes.

Propozohet të parashikohet rezultati i pjesës së parë dhe të gjithë ndeshjes në të njëjtën kohë. 9 opsionet e mëposhtme janë të mundshme:

11 – fitore e ekipit të parë në pjesën e parë dhe të plotë.

1X – fitore e ekipit të parë në pjesën e parë dhe barazim në kohën e plotë.

12 – fitore e ekipit të parë në pjesën e parë dhe fitore e ekipit të dytë në kohë të plotë.

X1 – barazimi në pjesën e parë dhe fitorja e ekipit të parë në kohë të plotë.

XX – barazim në pjesën e parë dhe të plotë.

X2 – barazim në pjesën e parë dhe fitore e ekipit të dytë në kohë të plotë.

21 – fitore e ekipit të dytë në pjesën e parë dhe fitore e ekipit të parë në kohë të plotë.

2X – fitore e ekipit të dytë në pjesën e parë dhe barazim në kohën e plotë.

22 – fitore e ekipit të dytë në pjesën e parë dhe të plotë.

– Bastet: skuadra e parë (e dytë) do të shënojë (nuk shënojë) një gol.

– Bastet: të dyja skuadrat do të shënojnë (nuk shënojnë) një gol.

– Baste: të paktën një nga skuadrat nuk do të shënojë (do të shënojë) gol.

– Bastet: në pjesën e parë (të dytë) do të fiksohet (nuk do të rregullohet) një gol.

– Bastet: cila skuadër do të shënojë golin e parë (të dytë ose të radhës) në ndeshje (pjesa e parë).

– Bastet: në cilën periudhë kohore të ofruar do të shënohet goli i parë (i dytë ose i ardhshëm) (intervali i minutave tregohet përfshirëse).

– Bastet: cila skuadër do të shënojë golin e fundit në ndeshje.

– Bastet: në cilën periudhë kohore të ofruar do të shënohet goli i fundit (intervali i minutave tregohet përfshirëse).

Goli i vetëm i shënuar konsiderohet si goli i parë dhe i fundit i shënuar.

Për shembull, ndeshja përfundoi me rezultatin 1:0, goli i vetëm i shënuar konsiderohet edhe goli i parë dhe i fundit i shënuar. Kjo do të thotë, bastet mbi rezultatet “Goli i parë do të shënohet nga ekipi i parë” dhe “Goli i fundit do të shënohet nga skuadra e parë” të fituara.

– Bastet: cila skuadër do ta fillojë lojën nga qendra e fushës.

Baza për llogaritjen e basteve për rezultatin e kësaj ngjarje janë kanalet televizive dhe transmetimet e specifikuara nga organizatori në Linjë. Nëse nga burimet e specifikuara rezultati i ngjarjes së mësipërme nuk bëhet i njohur, baza për llogaritjen është informacioni i dhënë nga faqet e vendosura në tabelë. Nëse ky rezultat nuk bëhet i njohur nga burimet e mësipërme të informacionit, atëherë bastet për të llogariten me koeficientin “1” (një).

– Bastet: do të caktohen (nuk do të caktohen) një penallti në ndeshje.

– Bastet: do të jenë (nuk do të jenë) një përjashtim (karton i kuq) në ndeshje.

– Bastet: do të fiksohen (nuk do të fiksohen) autogol në ndeshje.

Autogoli është një top i shënuar në autogolin e një ekipi. Si gol llogaritet në favor të skuadrës në llogarinë e së cilës është shënuar goli.

– Bastet: skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) me numrin e paralajmërimeve (kartonë të verdhë) – “1”.

– Bastet për një barazim sipas numrit të paralajmërimeve (kartonë të verdhë) në ndeshje (pjesa e parë) – “Barazimi”.

– Bastet: skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) me numrin e paralajmërimeve (kartonët e verdhë) – “2”.

– Bastet: skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesa e parë) me numrin e paralajmërimeve (kartonë të verdhë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Baste: skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesa e parë) me numrin e paralajmërimeve (kartonët e verdhë) – “Handikap 2”.

– Bastet: numri i paralajmërimeve (kartonë të verdhë) është mbi (nën) totalin e ofruar.

– Bastet: numri i paralajmërimeve do të jetë çift (tek).

– Bastet: lojtari i cili ekip do të paralajmërohet i pari në ndeshje (pjesa e parë) ose të dyja skuadrat do të marrin paralajmërimin e parë në të njëjtën kohë.

(Sipas Protokollit zyrtar të ndeshjes, në rast se kujdesi në të dyja skuadrat regjistrohej në të njëjtën minutë në të njëjtën situatë loje dhe organizatori nuk e ofronte këtë opsion në Linjë, bastet për rezultatin “Kujdesi i parë do të të merret nga skuadra e parë” dhe “Kujdesi i parë do të merret nga skuadra e dytë” llogariten me koeficientin “1” (një).)

– Bastet: në cilën nga periudhat e propozuara do t’i jepet paralajmërimi i parë lojtarit të njërës prej skuadrave (intervali i minutave tregohet përfshirëse).

– Bastet: cila skuadër do të marrë (askush nuk do të marrë) paralajmërimin tjetër.

Nëse një lojtar përjashtohet me dy paralajmërime, vetëm njëra prej tyre merret parasysh gjatë llogaritjes së paralajmërimeve (kartonët e verdhë), paralajmërimi i dytë (kartoni i verdhë) llogaritet si karton i kuq.

Për shembull, në një ndeshje, një lojtar ka marrë dy kartonë të verdhë dhe është përjashtuar, dhe nuk ka pasur paralajmërime të tjera në ndeshje, kur llogariten bastet, konsiderohet se në ndeshje janë shënuar një karton i verdhë dhe një karton i kuq.

Gjatë llogaritjes së basteve që lidhen me përjashtimin dhe paralajmërimet merren parasysh vetëm lojtarët e përfshirë drejtpërdrejt në ndeshje në këtë moment. Përjashtimet dhe paralajmërimet e dhëna për lojtarët rezervë ose për lojtarët që u zëvendësuan, si dhe ato të dhëna pas fishkëllimës së fundit, nuk merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve që lidhen me përjashtimet dhe rezultatet e paralajmërimeve.

Koha e vendosjes të përjashtimit ose të kujdesit është koha kur gjyqtari tregon një karton të verdhë ose të kuq.

– Bastet: skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) sipas numrit të goditjeve nga këndi – “1”.

– Bastet: barazojnë sipas numrit të goditjeve nga këndi në ndeshje (pjesa e parë) – “Barazimi”.

– Bastet: skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) sipas numrit të goditjeve nga këndi – “2”.

– Bastet: skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesën e parë) sipas numrit të goditjeve nga këndi, duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Bastet: skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesën e parë) sipas numrit të goditjeve nga këndi, duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin e goditjeve nga këndi – mbi (nën) se numri total i propozuar.

– Bastet për numrin e goditjeve nga këndi – çift (tek).

– Bastet: cila skuadër do të kryejë goditjen e parë nga këndi në ndeshje.

– Bastet: në cilën periudhë kohore të sugjeruar do të kryhet goditja e parë nga këndi (intervali i minutave tregohet përfshirëse).

– Bastet: cila skuadër ka kryer (askush nuk ka kryer) goditjen e radhës nga këndi.

Goditja nga këndi konsiderohet e realizuar vetëm pas futjes së topit në lojë nga pika e goditjes nga këndi. Koha e fiksimit të goditjes nga këndi është koha kur gjyqtari caktoi goditjen nga këndi. Një goditje këndi e caktuar por e parealizuar nuk merret parasysh kur llogariten bastet për rezultatet e goditjes nga këndi.

– Bastet: cila skuadër do të bëjë zëvendësimin e parë në ndeshje (zëvendësimet në skuadra do të bëhen njëkohësisht).

– Bastet për numrin e zëvendësimeve – mbi (nën) se numri i propozuar i totalit.

– Bastet: në cilën periudhë kohore të sugjeruar do të bëhet zëvendësimi i parë në cilindo nga skuadrat pjesëmarrëse (intervali i minutave tregohet përfshirëse).

– Bastet: lojtari zëvendësues do të shënojë (nuk shënojë) një gol.

– Bastet: zëvendësimi i parë do të jetë në pjesën e parë (në pushim, në pjesën e dytë).

– Bastet: numri i goditjeve të lira në ndeshje është mbi (nën) numrin total të ofruar.

– Bastet: numri i pozicioneve jashtë loje në ndeshje është mbi (nën) vlerën totale të ofruar.

– Bastet: koha e posedimit të topit nga skuadra e parë (e dytë), e shprehur në përqindje, do të jetë mbi (nën) numrin e përgjithshëm të propozuar (përqindje).

– Bastet: e para (e fundit)

a) do të jetë një goditje e lirë nga goli në ndeshje. (Basti konsiderohet i fituar nëse i pari (i fundit) i opsioneve të ofruara në Linjë – i është caktuar një goditje e lirë nga porta dhe është kryer.)

b) do të jetë rivënie në ndeshje. (Basti konsiderohet i fituar nëse i pari (i fundit) i opsioneve të ofruara në Linjë – i është caktuar një rivënie në lojë dhe është kryer.)

c) do të jetë një goditje këndi në ndeshje. (Basti konsiderohet i fituar nëse i pari (i fundit) i opsioneve të ofruara në Linjë – i është caktuar një goditje këndi dhe është kryer.)

d) do të jetë shkelje e rregullave të lojës në ndeshje. (Basti konsiderohet i fituar nëse i pari (i fundit) i opsioneve të ofruara në Linjë – i është caktuar një goditje e lirë direkte (përfshirë penalltitë) dhe është kryer.)

e) offside do të fiksohet në ndeshje. (Basti konsiderohet i fituar nëse i pari (i fundit) nga opsionet e ofruara në Linjë – ishte pozicion jashtë loje dhe loja rifillonte me një goditje dënimi.)

f) do të fiksohet një gol në ndeshje. (Basti konsiderohet i fituar nëse i pari (i fundit) nga opsionet e ofruara në Linjë – është caktuar një gol.)

Koha e fiksimit të ngjarjeve “Gjuajtje e lirë nga goli”, “Hije”, “Gjuajtje nga këndi”, “Gjuajtje e lirë direkte”, “Penallti”, “Gjuajtje e lirë”, “Offside” dhe “Gol” është koha. kur arbitri (ët) e caktojnë (rregullojnë).

Këto ngjarje konsiderohen se kanë ndodhur (të kryera) nëse:

1. “Gjuajtje e lirë nga porta” – u caktua dhe topi u fut në lojë nga pista.

2. “Hy-in” – u caktua dhe topi u fut në lojë nga prapa vijës anësore.

3. “Goditje nga këndi” – u caktua dhe topi u fut në lojë nga pista.

4. “Gjuajtje e lirë direkte” – u caktua dhe topi u fut në lojë me një goditje të lirë të drejtpërdrejtë.

5. “Penallti” – u caktua dhe u krye.

6. “Goditja e lirë” – u caktua dhe u krye nga pista.

7. “Offside” – u rregullua dhe topi u fut në lojë me një goditje dënimi.

8. “Gol” – u caktua duke marrë portën e rivalit.

– Bastet: lojtari i specifikuar do të shënojë (nuk do të shënojë) në portën e rivalit.

Autogoli nuk merret parasysh gjatë numërimit të basteve të lartpërmendura. Nëse lojtari i specifikuar nuk luan fare (nuk merr pjesë në ndeshje), basti llogaritet me koeficientin “1”.

– Bastet: a do të rregullohen në ndeshje:

a) “Një dopio” (saktësisht dy dhe jo më shumë gola të shënuar nga i njëjti lojtar në portën e rivalit gjatë një ndeshjeje).

b) “Një hat-trick” (saktësisht tre dhe jo më shumë gola të shënuar nga i njëjti lojtar në portën e rivalit gjatë një ndeshjeje).

c) “Një poker” (saktësisht katër dhe jo më shumë gola të shënuar nga i njëjti lojtar në portën e rivalit gjatë një ndeshjeje).

d) “Një penta-trick” (saktësisht katër dhe jo më shumë gola të shënuar nga i njëjti lojtar në portën e rivalit gjatë një ndeshjeje).

Këto rezultate llogariten në mënyrën e mëposhtme: regjistrimi i një penta-trik nga lojtari nuk do të thotë regjistrim i pokerit, het-trickut ose i dyfishtë në një ndeshje (gjithashtu, regjistrimi i pokerit nuk nënkupton regjistrimin e një hat-trick ose një dopieje, dhe të regjistrosh një hat-trick nuk do të thotë të regjistrosh një dopio në një ndeshje.) Nëse 5 (pesë) gola janë shënuar nga i njëjti lojtar në një ndeshje, kjo nuk do të thotë se si një hat-trick ashtu edhe një dopietë kanë qenë fikse si rezultat. nga këto 5 (pesë) gola, por llogaritet në bazë të rezultatit të rezultatit përfundimtar. Nëse dy ose më shumë nga rezultatet e mësipërme të bëra nga lojtarë të ndryshëm janë regjistruar në ndeshje, atëherë bastet për këto rezultate konsiderohen të fituara.

– Bastet se si do të shënohet ky gol.

a) do të ketë një autogol (nëse lojtari shënon një gol në portën e tij).

b) goditje me kokë (nëse goli në portën e rivalit është shënuar me kokë).

c) nga një goditje e lirë (nëse goli në portën e kundërshtarit është shënuar nga një goditje e lirë pa tërhequr topin; një gol i shënuar me një goditje nga këndi i djathtë konsiderohet gjithashtu një gol nga gjuajtja e lirë).

d) nga penalltia (nëse goli është shënuar me goditje direkte; gjatë llogaritjes së bastit nuk merret parasysh goli i shënuar nga penalltia e luajtur ose e goditur).

e) nga loja (nëse goli është shënuar nga ndeshja me goditje ose mënyrë tjetër të pranueshme, përveç goditjes me kokë, dhe nëse goli nuk është shënuar as nga gjuajtja e lirë ose nga penalltia dhe nuk është vendosur si autogol. )

– Bastet: a do të vijë skuadra nga prapa për të fituar ndeshjen apo jo.

“Eja nga pas” do të thotë fitorja përfundimtare e një ekipi pasi është në një pozicion humbës në çdo kohë gjatë ndeshjes.

– Bastet për shumën totale të numrave në fanellat e lojtarëve që shënuan gola – “Totali është mbi (nën) numrin total”.

Lojtarët që kanë shënuar autogol nuk merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve. Dhe numrat e bluzave të lojtarëve që kanë shënuar më shumë se një gol llogariten një herë.

– Bastet për golat e shënuar dhe rezultatin e ndeshjes.

Parashikohen golat e shënuar dhe rezultati i ndeshjes. Ofrohen opsionet e mëposhtme:

1. “Të dyja skuadrat do të shënojnë një gol dhe do të fitojnë1 (1-Barazimi)”.

2. “Të dyja skuadrat do të shënojnë një gol dhe do të barazojnë (1-2)”.

3. “Të dyja skuadrat do të shënojnë një gol dhe do të fitojnë2 (X-2)”.

4. “Totali i ndeshjes ka mbaruar (nën) numrin total dhe Fitorja1 (1-X)”.

5. “Totali i ndeshjes është mbi (nën) numri total dhe Barazimi (1-2)”.

6. “Totali i ndeshjes është mbi (nën) numri i përgjithshëm dhe 2 (X-2)”.

Organizatori gjithashtu mund të ofrojë baste në Linjë që përfshijnë rezultate të tjera të mundshme në ndeshje.

– Bastet: sa minuta do të shtojë gjyqtari në fund të ndeshjes (pjesa e parë).

Gjatë llogaritjes së basteve për këto rezultate merren parasysh sa vijon:

a) koha e treguar nga arbitri rezervë në tabelën e dritës (minuta).

b) informacionin për kohën (minutën) e shtuar të shfaqur në TV.

c) informacionin e dhënë nga faqet e listuara në tabelë.

Burimet që janë bazë për llogaritjen e bastit të mësipërm janë të specifikuara në përputhje me përparësinë. Nëse asnjë nga këto burime nuk jep informacion për rezultatin e bastit të dhënë, atëherë bastet për rezultatet e mësipërme llogariten me koeficientin “1” (një).

Nëse koha e shtuar e treguar (minuta) dhe koha aktuale e luajtur ndryshojnë, koha e treguar merret parasysh gjatë llogaritjes së bastit.

Nëse informacioni për kohën e shtuar (minuta) të shfaqur në televizor ose nga arbitri rezervë në tabelën e dritës ndryshon për ndonjë arsye (shtuar ose reduktuar), bastet për rezultatet e kësaj ngjarje llogariten nga informacioni origjinal.

Faqet zyrtare të kampionateve (të paraqitura në tabelë) merren si bazë për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve të futbollit (përveç basteve “Cili ekip do ta fillojë lojën nga qendra e fushës” dhe “Sa minuta gjyqtari do të shtohet në fund të ndeshjes (pjesa e parë)”).

Një ndeshje futbolli (kohëzgjatja 90 minuta) që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar ose nuk ka përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 70 minuta. Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e futbollit gjithashtu pranohen dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.9. Bastet në hokej mbi akull

Bastet për rezultatet e ndeshjeve të hokejit në akull pranohen për kohën kryesore, përveç rezultatit “Fituesi i lojës”, ku, gjatë llogaritjes së basteve, merret parasysh edhe rezultati vendosur gjatë kohës shtesë (shtesë) ose në shootout.

Rezultatet e vendosura në kohën shtesë dhe në shootout nuk merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve për rezultatet e propozuara për kohën kryesore.

Bastet e ofruara për rezultatet e ndeshjeve të hokejit mbi akull:

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (periudhën) – “1”.

– Barazim në ndeshje (periudhë) – “X”.

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (periudhën) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë ndeshjen (periudhën) – “1X”.

– Njëra nga skuadrat do të fitojë ndeshjen (periudha) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë ndeshjen (periudhën) – “2X”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (periudhën), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (periudhën), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga skuadrat në ndeshje (periudhë) – “Totali mbi (nën) i numrit total”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga secila skuadër në ndeshje (periudhë) – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet: numri total i golave ​​do të jetë çift (tek) në ndeshje (periudhë).

– Bastet: kush do të jetë fituesi i ndeshjes.

Gjatë llogaritjes së basteve për këtë rezultat, merren parasysh edhe rezultatet e vendosura në kohën shtesë (shootout).

Mund të ketë kampionate apo turne, ku pas kohës kryesore nisin menjëherë shootout, pa kaluar ndeshja në kohën shtesë. Dhe gjithashtu, në bazë të kërkesave të këtij kampionati apo turneu, koha shtesë mund të zgjasë derisa njëra nga skuadrat të ketë sukses.

Është gjithashtu e mundur që pas një barazimi gjatë kohës kryesore të ndeshjes, skuadrat ta përfundojnë lojën në barazim. Në këtë rast, nëse organizatori ka ofruar rezultatin e “Fituesit të lojës” në Linjë, ai llogaritet me koeficientin “1” (një).

– Bastet për rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Ofrohet të zgjidhni rezultatin e saktë të regjistruar në rezultatin përfundimtar të ndeshjes, sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

– Bastet: skuadra e parë (e dytë) do të shënojë (nuk shënojë) një gol.

– Bastet: të dyja skuadrat do të shënojnë (nuk shënojnë) një gol.

– Bastet: cila skuadër do të shënojë (askush nuk do të shënojë) golin e parë (të dytë ose të ardhshëm) në ndeshje.

– Bastet për pikët e shënuara nga lojtari.

Në hokej mbi akull, pikët e shënuara nga një lojtar janë të barabarta me shumën e shumës totale të golave ​​të shënuar dhe numrin e asistimeve të shënuara në një ndeshje të caktuar.

Nëse disa lojtarë kanë marrë pjesë në një sulm që ka përfunduar me gol, të gjithë këta lojtarë mund të shpërblehen me pikë.

Për të llogaritur bastet për pikët e fituara nga lojtarët, merret si bazë informacioni në faqen zyrtare të këtij kampionati ose turneu.

– Bastet për golat e shënuar dhe rezultatin e ndeshjes.

Për të parashikuar golat e shënuar dhe rezultatin e ndeshjes. Ofrohen opsionet e mëposhtme:

1. “Totali i ndeshjes ka përfunduar (nën) numrin e specifikuar dhe 1 (1-X)”.

2. “Totali i ndeshjes ka përfunduar (nën) numrin e caktuar dhe X (1-2)”.

3. “Totali i ndeshjes ka përfunduar (nën) numrin e specifikuar dhe 2 (X-2)”.

– Bastet për periudhat e rezultateve më të larta.

Në cilën periudhë do të shënohen më shumë gola.

– Bastet: fituesi i ndeshjes do të përcaktohet në kohën shtesë (në një shootout).

– Bastet: për sasinë e penalltive 2-minutëshe në ndeshje.

Kur llogariten bastet për këtë rezultat, nuk merret parasysh numri i penalltive dy minutëshe, por koha totale e tyre.

Për shembull, në ndeshje pati 5 (pesë) penallti nga dy minuta: skuadra e parë mori 2 penallti dy minutëshe dhe skuadra e dytë mori 3 penallti dy minutëshe. Në këtë rast, gjatë llogaritjes së basteve për penallti dy minutëshe, merret parasysh se skuadra e parë kishte një penallti prej 4 minutash (2×2), dhe e dyta – 6 minuta (2×3).

– Bastet për numrin e goditjeve në portë në ndeshje.

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve të hokejit në akull, si bazë merren faqet zyrtare të kampionateve dhe turneve (të paraqitura në tabelë) (përveç “Basteve për pikët e shënuara nga lojtari”).

Një ndeshje hokej mbi akull që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar ose përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 50 minuta. Në raste të tjera, ndeshjet konsiderohen të pavlefshme. Bastet e vendosura mbi rezultatin e “Fituesit të lojës” llogariten me koeficientin “1” (një), nëse ndeshja ndërpritet me rezultat të barabartë dhe konsiderohet se ka ndodhur.

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen në momentin e ndërprerjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” (një) .

Bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e hokejit mbi akull pranohen gjithashtu dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.10. Bastet në basketball

Të gjitha bastet në basketboll janë të ngjashme me bastet në futboll, me përjashtim të faktit se rezultati në basketboll përcaktohet duke marrë parasysh kohën shtesë (kohën shtesë). Përjashtim bëjnë ngjarjet për të cilat ka short – rezultati “X” i ofruar në program. Në atë rast koha e rregullt e ndeshjes merret si bazë për llogaritjen e basteve.

Llojet e mëposhtme të basteve mund të vendosen në basketboll:

– Fitorja e ekipit të parë (pjesëmarrësit) të ngjarjes (kolona “1” në rresht).

– Vizatoni (kolona” në vijë).

– Fitorja e ekipit të dytë (pjesëmarrësit) të ngjarjes (kolona “2” në rresht).

– Fitorja e ekipit të parë (pjesëmarrësit) të ngjarjes me handikapin e marrë parasysh (handikapi shfaqet në kolonën “H1” të rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Shanset1”).

– Fitorja e ekipit të dytë (pjesëmarrësit) të ngjarjes me handikapin e marrë parasysh (handikapi shfaqet në kolonën “H2” të rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Shanset2”).

-Në basketboll lejohet rritja pozitive dhe zvogëlimi i handikapit negativ. Në këtë rast, shanset zvogëlohen në përputhje me rrethanat.

– Numri i përgjithshëm i pikëve të ndeshjes është mbi numrin e specifikuar (numri i përgjithshëm i pikëve shfaqet në kolonën “Totali” i rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Mbi”).

– Numri i përgjithshëm i pikëve të ndeshjes është nën numrin e specifikuar (numri i përgjithshëm i pikëve shfaqet në kolonën “Total” të rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Nën”).

– Lejohet gjithashtu ndryshimi i numrit të totalit në rast “mbi” (për të ulur numrin total të pikëve), dhe në rast “nën” (për të rritur numrin total).

– Bastet pranohen nëse pikët totale të ndeshjes do të jenë çift ose tek.

Pranohen baste edhe për ngjarje të tjera të mundshme në basketboll, të cilat do të ofrohen në program.

5.11. Bastet në tenis

Formati i shpallur paraprakisht i një ndeshje tenisi mund të ndryshohet përpara ndeshjes (për shembull, në një ndeshje të vetme, luhet një super taj-break në vend të setit të tretë vendimtar, ose 3 sete në vend të 5 seteve). Në raste të tilla, bastet në rezultatet “1” dhe “2” dhe në grupe i nënshtrohen llogaritjes në bazë të rezultatit përfundimtar, dhe të gjitha bastet e tjera llogariten me koeficientin “1” (një).

Nëse njëri nga lojtarët (një nga çiftet) skualifikohet për ndonjë arsye në ndeshjen e nisur të tenisit, ose refuzon të luajë, ose nuk është në gjendje të vazhdojë lojën, ndeshja përfundon para kohe, bastet për rezultatin e ndeshjes llogariten. si në vazhdim:

Bastet (përfshirë bastet e vendosura mbi të dhënat statistikore), rezultatet e të cilave në momentin e ndërprerjes së ndeshjes janë të njohura qartë, bazuar në formatin e ndeshjes, konsiderohen të vlefshme dhe i nënshtrohen llogaritjes. Bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1”.

Nëse një nga lojtarët e tenisit (çiftet) refuzon të marrë pjesë në ndeshje para fillimit të saj, bastet për të gjitha rezultatet e kësaj ndeshjeje janë subjekt i llogaritjes me koeficientin “1” (një).

Në turnetë ekipore, nëse emrat e kundërshtarëve janë të shënuar nën emrat e skuadrave (vendeve) (për shembull, Spanjë-Zvicër), në rast të zëvendësimit të tenistit (çiftit) (lojtari ose çifti i deklaruar më parë, për të cilin u ofruan baste), bastet për të gjitha rezultatet e kësaj ndeshjeje mbeten në fuqi.

Bastet e ofruara për rezultatin e ndeshjeve të tenisit:

– Tenisti i parë (çifti) do të fitojë ndeshjen (setin, lojën) – “1”.

– Tenisti i dytë (çifti) do të fitojë ndeshjen (setin, lojën) – “2”.

– Tenisti i parë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Tenisti i dytë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të lojërave në ndeshje (set) – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet: numri i përgjithshëm i lojërave në ndeshje (set) do të jetë çift (tek).

– Bastet për rezultatin e setit të parë dhe të gjithë ndeshjes.

Për të parashikuar rezultatin e setit të parë dhe të gjithë ndeshjes në të njëjtën kohë. 4 opsionet e mëposhtme janë të mundshme:

“11” – fitorja e tenistit të parë (çifti) si në setin e parë ashtu edhe në të gjithë ndeshjen.

“12” – fitorja e tenistit të parë (çifti) në setin e parë dhe fitorja e tenistit të dytë (çifti) në ndeshje.

“21” – fitorja e tenistit të dytë (çifti) në setin e parë dhe fitorja e tenistit të parë (çifti) në ndeshje.

“22” – fitorja e tenistit të dytë (çifti) si në setin e parë ashtu edhe në të gjithë ndeshjen.

– Bastet për rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Ofrohet të zgjidhni rezultatin e saktë të regjistruar në rezultatin përfundimtar të ndeshjes (set), sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

– Bastet: do të ketë një tiebreak (nuk do të ketë).

– Bastet: kush do të fitojë pikën tjetër.

Për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve të tenisit, janë marrë si bazë faqet zyrtare të kampionateve dhe turneve, të cilat janë paraqitur në tabelë.

Në rast të një lloji të pasaktë të mbulimit, një mospërputhje të vendit të zhvillimit ose emrit të ndonjë turneu të treguar në Linjë nga organizatori, bastet për rezultatin e ndeshjes mbeten të vlefshme.

Pikët e penalltisë (pikat) të dhëna nga arbitri për një nga lojtarët (çiftet) merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve.

Nëse një ndeshje vonohet ose ndërpritet, bastet për rezultatin e saj mbeten të vlefshme deri në fund të turneut në të cilin është mbajtur.

Bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e tenisit pranohen gjithashtu dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.12. Bastet në volejboll

Handikapi dhe totali për një ndeshje volejbolli janë të përcaktuara në pikë.

Llojet e mëposhtme të basteve mund të vendosen në volejboll:

– Fitorja e ekipit të parë (pjesëmarrësit) të ngjarjes (kolona “1” në rresht).

– Fitorja e ekipit të dytë (pjesëmarrësit) të ngjarjes (kolona “2” në rresht).

– Fitorja e ekipit të parë (pjesëmarrësit) të ngjarjes me handikapin e marrë parasysh (handikapi shfaqet në kolonën “H1” të rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Shanset1”).

– Fitorja e ekipit të dytë (pjesëmarrësit) të ngjarjes me handikapin e marrë parasysh (handikapi shfaqet në kolonën “H2” të rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Shanset2”).

– Numri i pikëve të ndeshjes është mbi numrin e specifikuar (numri i përgjithshëm i pikëve shfaqet në kolonën “Totali” i rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Mbi”).

– Numri i pikëve të ndeshjes është nën numrin e specifikuar (numri i përgjithshëm i pikëve shfaqet në kolonën “Total” të rreshtit, dhe shanset – në kolonën “Nën”).

– Bastet për një rezultat të caktuar në një ndeshje volejbolli. Kolonat përkatëse në rresht janë shënuar në përputhje me rrethanat si 3:0, 3:1, etj.

Pranohen baste edhe për ngjarje të tjera të mundshme në volejboll, të cilat do të ofrohen në program.

5.13. Bastet në garat e makinave

Rregullat e pranimit të basteve në garat me automobila:

a) Në garë përfshihet xhiro e ngrohjes,

b) Nëse të dy pilotët janë jashtë garës, fituesi në çift është shoferi që ka kaluar më shumë xhiro,

c) Nëse shoferi është i klasifikuar, ai ka përfunduar garën.

Llojet e mëposhtme të basteve mund të vendosen në garat e makinave:

– Fitorja e shoferit në garë.

– Shoferi do të zërë vende nga 1 deri në 3 përfshirë.

– Shoferi do të përfundojë garën (do të kualifikohet).

– Shoferi nuk do ta përfundojë garën (nuk do të kualifikohet).

– Shoferi do të ketë xhiron më të shpejtë të garës.

– Shoferi i parë do të zërë një vend më të lartë se i dyti në raportin përfundimtar (kolona “1” e rreshtit).

– Shoferi i dytë do të zërë një vend më të lartë se i pari në raportin përfundimtar (kolona “2” e rreshtit):

Pranohen baste edhe për ngjarje të tjera të mundshme në garat e makinave, të cilat do të ofrohen në program.

5.14. Bastet në bejsboll

Në ndeshjen e bejsbollit luhen 9 radhë (periudha). Gjatë llogaritjes së basteve për rezultatin përfundimtar të ndeshjeve të bejsbollit, merren parasysh edhe rezultatet e regjistruara në radhët shtesë (shtesë). Nëse ndeshja përfundon në barazim dhe nuk luhen lojëra shtesë, ose si rezultat i lojërave shtesë (të tërhequra në bazë të kërkesave të turneut) regjistrohet edhe një herë një barazim, bastet në “1”, “2”. ” llogariten me koeficientin “1” (një).

Sipas Rregullës së Mëshirës, ​​një ndeshje bejsbolli mund të përfundojë para kohe. Në raste të tilla, ndeshja konsiderohet se është zhvilluar me rezultatin e regjistruar në momentin e ndalimit dhe të gjitha bastet llogariten duke marrë parasysh rezultatin e vendosur në momentin e ndalimit. (Ligji i Rregullit të Mëshirës zbatohet kur një nga ekipet pjesëmarrëse merr një avantazh të konsiderueshëm ndaj kundërshtarit. Shkalla e avantazhit ndryshon në varësi të kërkesave për kampionate dhe turne në vende të ndryshme.)

Nëse dy ndeshje të së njëjtës skuadër u zhvilluan gjatë së njëjtës ditë, dhe organizatori ofronte koeficientë për vetëm një ndeshje në Linjë, atëherë rezultati i së parës merret parasysh gjatë llogaritjes së basteve për rezultatet e kësaj ndeshje.

Në ndeshjet e bejsbollit, është gjithashtu e mundur të ndryshohet formati i ndeshjes gjatë lojës (për shembull, në vend të 9 radhëve, do të luhen 7 radhë). Në raste të tilla, organizatori bën një shenjë të veçantë në Linjë për një ndryshim të mundshëm në formatin e ndeshjes.

Vlera e handikapit dhe totalit në bejsboll llogaritet me pikë.

Bastet e ofruara për rezultatin e ndeshjeve të bejsbollit:

– Fitorja e ekipit të parë në ndeshje – “1”.

– Fitorja e ekipit të dytë në ndeshje – “2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen, duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do ta fitojë (nuk e humb) ndeshjen, duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve të fituara nga skuadrat në ndeshje – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet për numrin total të pikëve të fituara nga çdo skuadër në ndeshje – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet: numri total i pikëve të fituara nga skuadrat në ndeshje do të jetë çift (tek).

– Bastet mbi rezultatin e inningeve “1”, “X”, “2”, handikape dhe totale.

– Bastet mbi rezultatet e “1”, “X”, “2”, handikape dhe total ofrohen gjithashtu për rezultatin e 3, 5 të parë dhe 7 radhëve të para.

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve të bejsbollit, janë marrë si bazë faqet zyrtare të kampionateve të paraqitura në tabelë.

Një ndeshje bejsbolli që u ndërpre dhe nuk vazhdoi ose përfundoi brenda 24 orëve konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 5 inning të plota. Në raste të tjera, ndeshjet konsiderohen të pavlefshme. Bastet e vendosura në rezultatet “1” dhe “2” të ndeshjeve të bejsbollit që ndërpriten me një rezultat të barabartë dhe konsiderohen të ndodhura, llogariten me koeficientin “1” (një).

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat në kohën e ndërprerjes tashmë janë bërë të njohura qartë dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një). Bastet mbi rezultatet e inningeve individuale të pa luajtura në një ndeshje të ndërprerë që konsiderohet se është zhvilluar, llogariten me koeficientin “1” (një).

Bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e bejsbollit gjithashtu pranohen dhe ato do të paraqiten nga organizatori në Linjë.

5.15. Baste në biliardo

Në të gjithë ndeshjen handikapi dhe totali specifikohen në korniza, në korniza të veçanta – në pikë. Sipas rregullave të snooker mund të shfaqet një ngërç në kuadër, në atë rast korniza riluhet me vendim të arbitrit. Në raste të tilla bastet e vendosura në kornizë llogariten me koeficientin “1” (një). Informacione të tjera rreth ndeshjes – ngjarjet, koha kur ato zhvillohen, rezultatet e mundshme që jepen nga organizatori, lloji dhe lloji i basteve, etj., tregohen në program.

5.16. Bastet në badminton

Nëse një nga lojtarët (çiftet) skualifikohet për ndonjë arsye, refuzon të luajë ose nuk është në gjendje të vazhdojë lojën, loja përfundon para kohe, atëherë bastet për rezultatin e ndeshjes llogariten si më poshtë.

Bastet, rezultatet e të cilave dihen në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, në bazë të formatit të ndeshjes, konsiderohen të vlefshme dhe i nënshtrohen llogaritjes. Bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1”.

Në badminton, handikapi dhe totali llogariten me pikë.

Nëse njëri nga lojtarët (çiftet) refuzon të marrë pjesë në lojë para fillimit të ndeshjes, atëherë bastet për të gjitha rezultatet e kësaj ndeshjeje llogariten me koeficientin “1” (një).

Në turnetë ekipore, kur emrat e kundërshtarëve renditen nën emrat e ekipeve (vendeve) (për shembull, Kinë-Indonezi), nëse një lojtar (çift) zëvendësohet (një lojtar ose çift i deklaruar më parë për të cilin janë ofruar baste ), bastet për të gjitha rezultatet e kësaj ndeshjeje kanë mbetur.

Bastet e ofruara për rezultatin e ndeshjeve të badmintonit:

– Lojtari i parë (çifti) do të fitojë ndeshjen (setin) – “1”.

– Lojtari i dytë (çifti) do të fitojë ndeshjen (setin) – “2”.

– Lojtari i parë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Lojtari i dytë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet mbi numrin total të pikëve në ndeshje (set) – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet: numri i pikëve në ndeshje (set) do të jetë çift (tek).

– Bastet për rezultatin e setit të parë dhe të gjithë ndeshjes.

Për të parashikuar rezultatin e setit të parë dhe të gjithë ndeshjes në të njëjtën kohë. 4 opsionet e mëposhtme janë të mundshme:

“11” – fitore e lojtarit të parë (çiftit) si në setin e parë ashtu edhe në të gjithë ndeshjen.

“12” – fitorja e lojtarit të parë (çiftit) në setin e parë dhe fitorja e lojtarit të dytë (çiftit) në ndeshje.

“21” – fitorja e lojtarit të dytë (çifti) në setin e parë dhe fitorja e lojtarit të parë (çifti) në ndeshje.

“22” – fitore e lojtarit të dytë (çiftit) si në setin e parë ashtu edhe në të gjithë ndeshjen.

– Bastet për rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Propozohet të zgjidhet rezultati i saktë i regjistruar në rezultatin përfundimtar të ndeshjes (set), sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve, janë marrë si bazë faqet zyrtare të kampionateve dhe turneve, të paraqitura në tabelë.

Nëse një ndeshje badminton është shtyrë ose ndërprerë, bastet për rezultatet e saj mbeten të vlefshme deri në fund të turneut në të cilin është mbajtur.

Bastet pranohen gjithashtu për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e badmintonit që do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.17. Bast në Bandy

Bastet për rezultatet e ndeshjeve të bandave pranohen në kohën kryesore, përveç rasteve kur organizatori specifikon diçka tjetër në Linjë. Rezultatet e regjistruara në periudhat shtesë pas ndeshjes nuk merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve për rezultatet e ofruara për kohën kryesore. Koha kryesore për ndeshjet bandy është caktuar në 90 minuta lojë (dy periudha, 45 minuta secila), ndeshjet mund të luhen gjithashtu në një format të ndryshëm (60 minuta, 70 minuta dhe 80 minuta lojë – dy periudha, 30, 35 dhe 40 minuta secila, përkatësisht), në bazë të kërkesave të kampionatit apo turneut. Organizatori bën një shenjë të veçantë në Linjë për ndeshjet në formate të tilla.

Bastet e ofruara për rezultatet e ndeshjeve të hokejit mbi akull:

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (periudhën) – “1”.

– Barazim në ndeshje (periudhë) – “X”.

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (periudhën) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë ndeshjen (periudhën) – “1X”.

– Njëra nga skuadrat do të fitojë ndeshjen (periudha) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë ndeshjen (periudhën) – “2X”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (periudhën), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (periudhën), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga ekipet në ndeshje (periudhë) – “Totali mbi (nën) i numrit total”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga secila skuadër në ndeshje (periudhë) – “Totali mbi (nën) i numrit total”.

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve bandy, janë marrë si bazë faqet zyrtare të kampionateve dhe turneve.

Ndeshja bandy (që zgjat 90 minuta) që u ndërpre dhe nuk vazhdoi ose përfundoi brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 70 minuta. Ndeshjet e bandave prej 60, 70 dhe 80 minutash që u ndërprenë dhe nuk u vazhduan ose përfunduan brenda 24 orëve, konsiderohen se janë zhvilluar nëse janë luajtur përkatësisht të paktën 48, 56 dhe 64 minuta. Në raste të tjera, ndeshjet konsiderohen të pavlefshme.

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat në kohën e ndërprerjes tashmë janë bërë të njohura qartë dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Pranohen baste edhe për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjen e bandave, të cilat do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.18. Bastet në hokej në fushë

Bastet për rezultatet e ndeshjeve të hokejit në fushë pranohen në orën kryesore, përveç rasteve kur organizatori specifikon ndryshe në Linjë. Rezultatet e vendosura në kohën shtesë dhe në shootout nuk merren parasysh gjatë llogaritjes së basteve për rezultatet e propozuara për kohën kryesore. Koha kryesore për ndeshjet e hokejit në fushë është caktuar në 60 minuta kohë loje (dy periudha, secila zgjat 30 minuta ose katër çerek, secila zgjat 15 minuta), por ndeshjet mund të zhvillohen edhe në formatin e mëposhtëm – një lojë që zgjat 70 minuta (dy periudha, secila zgjat 35 minuta ose katër çerek, secila zgjat 17 minuta 30 sekonda). Organizatori bën një shenjë të veçantë në Linjë për ndeshjet në formate të tilla.

Bastet e ofruara për rezultatet e ndeshjeve të hokejit në fushë:

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (periudha, çerek) – “1”.

– Barazim në ndeshje (periudha, çerek) – “X”.

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (periudha, çerek) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë ndeshjen (periudha, tremujori) – “1X”.

– Njëra nga skuadrat do të fitojë ndeshjen (periudha, tremujori) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë ndeshjen (periudha, tremujori) – “2X”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk do të humbasë) ndeshjen (periudhën, tremujorin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (periudhë, çerek), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga ekipet në ndeshje (periudha, çerek) – “Totali mbi (nën) i numrit total”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga secila skuadër në ndeshje (periudhë, çerek) – “Totali mbi (nën) i numrit total”.

– Bastet: numri total i golave ​​në ndeshje (periudhë, çerek) do të jetë çift (tek).

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve të hokejve në fushë, merren si bazë faqet zyrtare të kampionateve dhe turneve (të paraqitura në tabelë).

Ndeshja e hokejit në fushë (që zgjat 70 minuta) që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar apo përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 55 minuta.

Ndeshjet e hokejit në fushë prej 60 minutash që u ndërprenë dhe nuk vazhduan ose përfunduan brenda 24 orëve konsiderohen se janë zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 47 minuta. Në raste të tjera, ndeshjet konsiderohen të pavlefshme. Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat në kohën e ndërprerjes tashmë janë bërë të njohura qartë dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Pranohen baste edhe për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjen e bandave, të cilat do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.19. Bastet në pingpong

Nëse një nga lojtarët (një nga çiftet) skualifikohet për ndonjë arsye në ndeshjen e filluar të pingpongut, ose refuzon të luajë, ose nuk është në gjendje të vazhdojë lojën, ndeshja përfundon para kohe, bastet për rezultatin e ndeshjes janë llogaritet si më poshtë:

Bastet, rezultatet e të cilave janë të njohura qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, bazuar në formatin e ndeshjes, konsiderohen të vlefshme dhe i nënshtrohen llogaritjes. Bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” (një).

Nëse një nga lojtarët e tenisit (çiftet) refuzon të marrë pjesë në ndeshje para fillimit të saj, bastet për të gjitha rezultatet e kësaj ndeshjeje janë subjekt i llogaritjes me koeficientin “1” (një).

Në turnetë e ekipeve, kur emrat e kundërshtarëve renditen nën emrat e skuadrave (vendeve) (për shembull, Spanjë-Zvicër), nëse ka një zëvendësim të lojtarit të tenisit (çiftit) (lojtar ose çift i deklaruar më parë, për cilat baste janë ofruar), bastet për të gjitha rezultatet e kësaj ndeshjeje mbeten në fuqi.

Në ndeshjet e pingpongut, handikapi dhe totali llogariten me pikë.

Bastet e ofruara për rezultatin e ndeshjeve të pingpongut:

– Lojtari i parë (çifti) do të fitojë ndeshjen (setin) – “1”.

– Lojtari i dytë (çifti) do të fitojë ndeshjen (setin) – “2”.

– Lojtari i parë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Lojtari i dytë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin e pikëve në ndeshje (set) – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet: numri i lojërave në një ndeshje (set) do të jetë çift (tek).

– Bastet për rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Propozohet të zgjidhet rezultati i saktë i regjistruar në rezultatin përfundimtar të ndeshjes (set), sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

Për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve të pingpongut, janë marrë si bazë faqet zyrtare të kampionateve dhe turneve, të paraqitura në tabelë.

Nëse një ndeshje vonohet ose ndërpritet, bastet mbi rezultatet e saj mbeten të vlefshme deri në fund të turneut në të cilin është mbajtur.

Pranohen baste edhe për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e tenisit që do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.20. Bastet në Regbi (Liga Regbi dhe Unioni Regbi)

Koha e rregullt për ndeshjet e regbit është caktuar në 80 minuta (dy gjysma nga 45 minuta secila). Bastet në ndeshjet e regbisë pranohen për kohën e rregullt, përveç rasteve kur organizatori specifikon diçka tjetër në Linjë. Rezultatet e regjistruara në kohën e shtuar pas ndeshjes ose në kohën shtesë nuk merren parasysh kur llogariten bastet për rezultatet e propozuara për kohën e rregullt. Organizatori ofron gjithashtu baste për varietetet e Regbi – Regbi 7 (shtatë), Regbi 9 (nëntë) dhe Regbi 10 (dhjetë), ku kohëzgjatja e kohës është përkatësisht 7, 9 dhe 10 minuta. Në rast të ndeshjeve në këtë format, një shenjë e veçantë shfaqet në rreshtin që tregon formatin e ndeshjes.

Bastet e ofruara për rezultatin e një ndeshje regbi:

Në Regbi, handikapi dhe totali llogariten me pikë (me përjashtim të totaleve të ofruara për numrin total të provave).

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) – “1”.

– Do të ketë një barazim në ndeshje (pjesa e parë) – “X” (“X”).

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë) – “2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesën e parë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesën e parë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve të shënuara nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të pikëve të shënuara nga secila skuadër në ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri i përgjithshëm i pikëve në ndeshje (pjesa e parë) do të jetë çift (tek).

– Bastet për numrin e tentimeve nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: cila skuadër do të bëjë provën e radhës (nuk do të jetë aspak provë).

Faqet zyrtare të kampionateve (të paraqitura në tabelë) janë marrë si bazë për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve të regbit.

Një ndeshje regbi që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar ose nuk ka përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 65 minuta. Ndeshjet e Regbi 7, Regbi 9 dhe Regbi 10 konsiderohen se janë zhvilluar nëse janë luajtur të plota. Në të gjitha rastet e tjera, ndeshjet konsiderohen të dështuara. Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Pranohen gjithashtu bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e regbit dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.21. Bastet për futbollin amerikan

Në ndeshjet e futbollit amerikan, koha e rregullt është 60 minuta lojë neto (dy gjysma nga 30 minuta secila ose 4 çerek nga 15 minuta secila). Bastet për rezultatet e ndeshjeve të futbollit amerikan llogariten duke marrë parasysh kohën shtesë pas ndeshjes. Nëse ndeshja përfundon me barazim dhe nuk luhet koha shtesë, ose nëse luhet koha shtesë, në bazë të kërkesave të këtij turneu, dhe barazimi regjistrohet si rezultat i kohës shtesë, atëherë bastet në “1” dhe “2” i nënshtrohen llogaritjes me koeficientin “1” (një).

Bastet e ofruara për rezultatin e një ndeshje futbolli amerikan:

Në futbollin amerikan, handikapi dhe totali llogariten me pike.

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë, çerek) – “1”

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë, çerek) – “Fitorja 2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesa e parë, çerek) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesa e parë, çerek) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve të shënuara nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë, tremujori) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të pikëve të shënuara nga secila skuadër në ndeshje (pjesa e parë, tremujori) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri i përgjithshëm i pikëve në ndeshje (pjesa e parë, çerek) do të jetë çift (tek).

Faqet zyrtare të kampionateve (të paraqitura në tabelë) janë marrë si bazë për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve të futbollit amerikan.

Një ndeshje e futbollit amerikan që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar ose nuk ka përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 50 minuta. Në të gjitha rastet e tjera, ndeshjet konsiderohen të dështuara. Bastet për rezultatet “1” dhe “2” të ndeshjeve të futbollit amerikan që u zhvilluan ose u ndërprenë me një rezultat të barabartë, llogariten me koeficientin “1” (një).

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e futbollit amerikan pranohen gjithashtu dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.22. Bastet në futbollin Australian

Në ndeshjet e futbollit australian, koha e rregullt është 80 minuta lojë neto (dy gjysma nga 40 minuta secila ose 4 çerek nga 20 minuta secila). Në kampionatet e femrave, koha e rregullt është 60 minuta lojë neto (dy gjysma nga 30 minuta secila ose 4 çerek nga 15 minuta).

Bastet për rezultatet e ndeshjeve të futbollit amerikan llogariten duke marrë parasysh kohën shtesë pas ndeshjes. Nëse ndeshja përfundon me barazim dhe nuk luhet koha shtesë, ose nëse luhet koha shtesë, në bazë të kërkesave të këtij turneu, dhe barazimi regjistrohet si rezultat i kohës shtesë, atëherë bastet në “1” dhe “2” i nënshtrohen llogaritjes me koeficientin “1” (një).

Në disa turne të futbollit australian, formati i ndeshjes mund të ndryshojë gjatë lojës. Në raste të tilla, të gjitha bastet llogariten me rezultatin përfundimtar, nëse organizatori bën një shënim të veçantë në rresht për formatin e ndeshjes. Nëse nuk ka një shenjë të tillë në Linjë, të gjitha bastet i nënshtrohen llogaritjes me koeficientin “1” (një), përveç basteve, rezultatet e të cilave tashmë janë bërë të njohura qartë dhe nuk varen nga formati i ndeshjes.

Bastet e ofruara për rezultatin e një ndeshje futbolli australian:

Në futbollin australian, handikapi dhe totali llogariten me pike.

Kur llogariten totalet e golave ​​me 6 pikë dhe 1 pikë prapa, si bazë merret numri i golave ​​dhe jo numri i pikëve.

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë, çerek) – “1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (pjesa e parë, çerek) – “Fitorja 2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesa e parë, çerek) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (pjesa e parë, çerek) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve të shënuara nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë, tremujori) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të pikëve të shënuara nga secila skuadër në ndeshje (pjesa e parë, tremujori) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri i përgjithshëm i pikëve në ndeshje (pjesa e parë, çerek) do të jetë çift (tek).

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë, çerek) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga secila skuadër në ndeshje (pjesa e parë, çerek) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të prapambetjeve të bëra nga skuadrat në ndeshje (pjesa e parë, tremujori) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të prapambetjeve të bëra nga secila skuadër në ndeshje (pjesa e parë, tremujori) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: cila skuadër do të jetë e para që do të fitojë numrin e pikëve të ofruara në Linjë gjatë ndeshjes (gjysmë, çerek).

Faqet zyrtare të kampionateve (të paraqitura në tabelë) janë marrë si bazë për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve të futbollit australian.

Një ndeshje e futbollit amerikan që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar ose nuk ka përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 65 minuta. Ndeshjet 60-minutëshe konsiderohen se janë zhvilluar nëse janë luajtur të paktën 50 minuta. Në të gjitha rastet e tjera, ndeshjet konsiderohen të dështuara. Bastet për rezultatet “1” dhe “2” të ndeshjeve të futbollit australian që u zhvilluan ose u ndërprenë me një rezultat të barabartë, llogariten me koeficientin “1” (një).

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Bastet për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet e futbollit australian pranohen gjithashtu dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.23. Bast në Curling

Një ndeshje Curling përbëhet nga 10 skaje (periudha). Bastet mbi rezultatet e ndeshjeve të Curling llogariten duke marrë parasysh fundin(et) shtesë. Nëse ndeshja përfundon me barazim dhe nuk luhet asnjë (s) shtesë, bazuar në kërkesat e këtij turneu apo kampionati, atëherë bastet mbi “1” dhe “2” i nënshtrohen llogaritjes me koeficientin “1” (një ).

Bastet e ofruara për rezultatin e një ndeshjeje Curling:

Një pikë penallti (pikë) e dhënë për një nga skuadrat merret parasysh kur llogariten bastet për rezultatin e ndeshjes.

– Skuadra e parë do të fitojë ndeshjen (fundi) – “1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë ndeshjen (fundi) – “2”.

– Do të ketë një barazim në ndeshjen (fund) – “X” (“X”).

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (përfundimin) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) ndeshjen (përfundimin) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve në ndeshje (fund) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri total i pikëve në ndeshje (fund) do të jetë çift (tek).

Faqet zyrtare të kampionateve (të paraqitura në tabelë) janë marrë si bazë për llogaritjen e rezultateve të ndeshjeve Curling.

Një ndeshje curling që është ndërprerë dhe nuk ka vazhduar ose nuk ka përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet se është zhvilluar nëse të paktën 5 përfundime janë luajtur plotësisht. Në të gjitha rastet e tjera, ndeshjet konsiderohen të dështuara. Bastet për rezultatet “1” dhe “2” të ndeshjeve curling që janë zhvilluar ose janë ndërprerë me një rezultat të barabartë, llogariten me koeficientin “1” (një).

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një).

Pranohen gjithashtu baste për rezultate të tjera të mundshme në ndeshjet curling dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.24. Bastet në lojën televizive “Çfarë? Ku? Kur?”

Sipas rregullave të lojës televizive “Çfarë? Ku? Kur?” Ekspertët mund të përdorin të drejtën e ”Raundit vendimtar”, në atë rast loja përfundon me rezultat 6:0 ose 0:6. Në raste të tilla bastet për fitore llogariten sipas rezultatit përfundimtar, ndërsa për handikapin dhe totalin llogariten sipas numrit të pyetjeve të bëra (raundet e luajtura). Informacione të tjera rreth lojës – ngjarjet, koha kur ato zhvillohen, rezultatet e mundshme të cilave u jepen shanset nga organizatori, lloji dhe lloji i basteve, etj. tregohen në program.

5.25. Bastet mbi “Garat e qenve dhe kuajve, gara me motorsport”

Bastet pranohen për rezultatet përfundimtare të garës nga versionet e mëposhtme:

– Pjesëmarrësi i përzgjedhur do të zërë vendin e parë (do të njihet si fitues i garës),

– Pjesëmarrësi i përzgjedhur do të zërë vendin e parë ose të dytë,

– Pjesëmarrësi i përzgjedhur do të zërë vendin e parë, të dytë ose të tretë,

– Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të zënë vendet e para dhe të dyta sipas renditjes së treguar (çifti fitues),

– Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të zënë vendet e para, të dyta dhe të treta sipas renditjes së treguar (treshe fituese).

5.26. Bastet në E-Futboll

Në e-futbollin, bastet për ndeshjet video pranohen në kohën e rregullt, përveç rasteve kur organizatori specifikon diçka tjetër në Linjë. Në varësi të kërkesave të një kampionati të zhvilluar, video-ndeshjet zhvillohen në format 2×7, 2×6 ose 2×5 (dy gjysma: secila pjesë zgjat përkatësisht 7, 6 dhe 5 minuta).

Në e-futbollin minutat aktuale të shfaqura në tabelën e kohës mund të ndryshojnë nga koha reale e ndeshjes video. Për shembull, nëse zgjidhet formati prej 10 minutash (2×5), bordi i kohës që shfaq minutën aktuale të video ndeshjeve, do të arrijë 90 minuta në 10 minuta reale. Për shembull, në minutën e 8-të reale të video-ndeshjeve, minuta e 72-të mund të shfaqet në tabelën e kohës që shfaq minutën aktuale të lojës.

Bastet e ofruara për rezultatet e video ndeshjeve të futbollit elektronik:

– Skuadra e parë do të fitojë video-ndeshjen (pjesa e parë) – “1”.

– Do të ketë një barazim në video-ndeshjen (pjesa e parë) – “X” (“X”).

– Skuadra e dytë do të fitojë video-ndeshjen (pjesa e parë) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë video-ndeshjen (pjesa e parë) – “1Х”.

– Një nga skuadrat do të fitojë video-ndeshjen (pjesa e parë) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë video-ndeshjen (pjesa e parë) – “Х2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (pjesa e parë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (pjesa e parë) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin e përgjithshëm të golave ​​të shënuar nga skuadrat në video-ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të golave ​​të shënuar nga secila skuadër në video-ndeshje (pjesa e parë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: skuadra e parë (e dytë) do të shënojë (nuk shënojë) një gol në video-ndeshje (pjesa e parë).

– Bastet: të dyja skuadrat do të shënojnë (nuk shënojnë) një gol në video-ndeshje (pjesa e parë).

– Bastet: numri total i golave ​​në video-ndeshje (pjesa e parë) do të jetë çift (tek).

– Bastet për rezultatin përfundimtar të video-ndeshjes.

Propozohet të zgjidhet rezultati i saktë i regjistruar si rezultat i ndeshjes, sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

– Bastet: cila skuadër do të shënojë golin e parë (të dytë ose të radhës) në video-ndeshje (në pjesën e parë).

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve video të futbollit elektronik, si bazë përdoren faqet zyrtare të video ndeshjeve, të paraqitura në tabelë.

Ndërprerja e transmetimit të video ndeshjeve dhe defektet e grafikëve të lojës të shkaktuara nga arsye teknike ose ndonjë arsye tjetër nuk janë bazë për llogaritjen e basteve me koeficientin “1” (një).

Fitorja (humbja) teknike e regjistruar nga çdo shkak nuk është baza për llogaritjen e bastit. Në këtë rast, video-ndeshja konsiderohet e dështuar dhe të gjitha bastet llogariten me koeficientin “1” (një).

Një video-ndeshje e futbollit elektronik, e cila është ndërprerë për arsye teknike ose për ndonjë arsye tjetër dhe nuk ka vazhduar apo përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet e dështuar.

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një). Video-ndeshja e futbollit elektronik konsiderohet se është zhvilluar nëse luhet plotësisht.

Pranohen gjithashtu bastet për rezultate të tjera të mundshme në video-ndeshjet e futbollit elektronik dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.27. Bastet në E-Basketboll

Bastet e bëra për rezultatet e video-ndeshjeve të basketbollit llogariten duke marrë parasysh kohën shtesë (kohën shtesë).

Nëse video-ndeshja përfundon në barazim dhe rezultati “barazim” nuk ofrohet, bastet e bëra në rezultatet “1” dhe “2” llogariten me koeficientin “1” (një). Video ndeshjet mbahen në format 4×5 ose 4×4 (4 tremujorë: secila zgjat përkatësisht 5 ose 4 minuta). Video ndeshjet me kohëzgjatje të çerekut 12 minuta mbahen në formatin 4×5 dhe ato me kohëzgjatje të tremujorëve 10 minuta zhvillohen në formatin 4×4.

Në e-basketboll minutat aktuale të shfaqura në tabelën e orës mund të ndryshojnë nga koha reale e videomatematikës. Për shembull, nëse zgjidhet formati 16 minuta (4×4), bordi i kohës që shfaq minutën aktuale të videolojës do të arrijë 40 minuta në 16 minuta reale (kohë e pastër). Për shembull, në minutën e vërtetë të 12-të të videolojës, minuta e 30-të mund të shfaqet në tabelën e kohës që shfaq minutën aktuale të lojës.

Bastet e ofruara për rezultatet e video-ndeshjeve të basketbollit:

– Skuadra e parë do të fitojë videondeshjen (çerekun) – “1”.

– Do të ketë një barazim në videondeshjen (çerekun) – “X” (“X”).

– Skuadra e dytë do të fitojë video-ndeshjen (çerekun) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë video-ndeshjen (çerekun) – “1Х”.

– Një nga skuadrat do të fitojë video-ndeshjen (çerekun) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë video-ndeshjen (çerekun) – “Х2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (çerekun) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (çerekun) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve të fituara nga ekipet në video-ndeshje (çereku) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të pikëve të fituara nga secila skuadër në video-ndeshje (çereku) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri i përgjithshëm i pikëve në video ndeshje (çereku) do të jetë çift (tek).

– Bastet: koha shtesë (koha shtesë) të jetë (të mos jetë).

Për llogaritjen e rezultateve të video ndeshjeve të basketbollit, si bazë përdoren faqet zyrtare të video ndeshjeve, të paraqitura në tabelë.

Ndërprerja e transmetimit të video-ndeshjeve dhe defektet e grafikëve të lojës të shkaktuara nga arsye teknike ose ndonjë arsye tjetër nuk janë bazë për llogaritjen e basteve me koeficientin “1” (një).

Fitorja (humbja) teknike e regjistruar nga çdo shkak nuk është baza për llogaritjen e bastit. Në këtë rast, video-ndeshja konsiderohet e dështuar dhe të gjitha bastet llogariten me koeficientin “1” (një).

Një video-ndeshje e basketbollit, e cila është ndërprerë për arsye teknike ose për ndonjë arsye tjetër dhe nuk ka vazhduar apo përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet e dështuar.

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një). Video-ndeshja e basketbollit konsiderohet se është zhvilluar nëse luhet plotësisht.

Pranohen gjithashtu bastet për rezultate të tjera të mundshme në video-ndeshjet e basketbollit dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.28. Baste për E-Hokej

Bastet mbi rezultatet e video-ndeshjeve të hokejit elektronik pranohen në kohën e rregullt. Videomatat mbahen në format 3×4 ose 3×5 (3 periudha: secila zgjat përkatësisht 4 ose 5 minuta). Në hokej elektronik minutat aktuale të shfaqura në tabelën e kohës mund të ndryshojnë nga koha reale e videomathces. Për shembull, nëse 12 (3×4) minuta janë caktuar si kohëzgjatje për hokej elektronik, bordi i kohës që shfaq kohën aktuale të videomath do të arrijë 60 minuta në 12 minuta reale (kohë e pastër). Për shembull, në minutën e 4-të reale të videolojës, 20 minutat mund të shfaqen në tabelën e kohës që shfaq minutën aktuale të lojës.

Bastet e ofruara për rezultatet e videomatësve të hokejve elektronik:

– Skuadra e parë do të fitojë video-ndeshjen (periudha) – “1”.

– Do të ketë një barazim në videondeshjen (periudha) – “X” (“X”).

– Skuadra e dytë do të fitojë video-ndeshjen (periudha) – “2”.

– Skuadra e parë nuk do të humbasë video-ndeshjen (periudha) – “1Х”.

– Një nga skuadrat do të fitojë video-ndeshjen (periudha) – “12”.

– Skuadra e dytë nuk do të humbasë video-ndeshjen (periudhën) – “Х2”.

– Skuadra e parë do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (periudhën) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Skuadra e dytë do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (periudhën) duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të pikëve të fituara nga ekipet në video-ndeshje (periudha) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet për numrin total të pikëve të fituara nga çdo skuadër në video-ndeshje (periudhë) – “Totali mbi (nën) i vlerës totale”.

– Bastet: numri total i golave ​​në video-ndeshje (periudhë) do të jetë çift (tek).

– Bastet për rezultatin përfundimtar të video-ndeshjes.

Propozohet të zgjidhet rezultati i saktë i regjistruar si rezultat i ndeshjes, sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

– Bastet: skuadra e parë (e dytë) do të shënojë (nuk shënojë) një gol në video-ndeshje (periudhë).

– Bastet: të dyja skuadrat do të shënojnë (nuk shënojnë) një gol në video-ndeshje (periudhë).

– Bastet: cila skuadër do të shënojë (asnjë nga skuadrat nuk do të shënojë) golin e parë (të dytë ose të radhës) në videomath.

Për të llogaritur rezultatet e ndeshjeve video të hokejve elektronik, si bazë përdoren faqet zyrtare të video ndeshjeve, të paraqitura në tabelë.

Ndërprerja e transmetimit të video ndeshjeve dhe defektet e grafikëve të lojës të shkaktuara nga arsye teknike ose ndonjë arsye tjetër nuk janë bazë për llogaritjen e basteve me koeficientin “1” (një).

Fitorja (humbja) teknike e regjistruar nga çdo shkak nuk është baza për llogaritjen e bastit. Në këtë rast, video-ndeshja konsiderohet e dështuar dhe të gjitha bastet llogariten me koeficientin “1” (një).

Një video-ndeshje e hokejit elektronik, e cila është ndërprerë për arsye teknike ose për ndonjë arsye tjetër dhe nuk ka vazhduar apo përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet e dështuar.

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” (një). Video-ndeshja e hokejit elektronik konsiderohet se është zhvilluar nëse luhet plotësisht.

Pranohen gjithashtu bastet për rezultate të tjera të mundshme në video-ndeshjet e hokejit elektronik dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.29. Baste për E-Tennis

Në e-tenis ofrohen baste për video-ndeshjet e përbëra nga 3 (tre) sete, të cilat mund të mbahen në fusha me balte, bar ose qilim. Handicap dhe Totali për video ndeshjet e tenisit llogariten sipas lojërave. Tie-break i luajtur në fund të setit llogaritet si një lojë (p.sh. tie-break, i cili luhet kur rezultati i setit është 6:6, konsiderohet të jetë loja e 13-të e atij seti dhe seti përfundon me rezultatin ose 6:7 ose 7:6).

Bastet e ofruara për rezultatet e video-ndeshjeve të tenisit elektronik:

– Tenisti i parë (çifti) do të fitojë video-ndeshjen (setin, lojën) – “1”.

– Tenisti i dytë (çifti) do të fitojë video-ndeshjen (setin, lojën) – “2”.

– Tenisti i parë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 1”.

– Tenisti i dytë (çifti) do të fitojë (nuk humbet) video-ndeshjen (setin), duke marrë parasysh handikapin – “Handikap 2”.

– Bastet për numrin total të lojërave në video-ndeshje (set) – “Total mbi (nën) numrin total”.

– Bastet: numri i përgjithshëm i lojërave në video-ndeshje (set) do të jetë çift (tek).

– Baste për rezultatin e setit të parë dhe të gjithë videondeshjes.

Për të parashikuar rezultatin e setit të parë dhe të gjithë video ndeshjes në të njëjtën kohë. 4 opsionet e mëposhtme janë të mundshme:

“11” – fitorja e tenistit të parë (çifti) si në setin e parë ashtu edhe në të gjithë videondeshjen.

“12” – fitorja e tenistit të parë (çifti) në setin e parë dhe fitorja e tenistit të dytë (çifti) në videondesh.

“21” – fitorja e tenistit të dytë (çifti) në setin e parë dhe fitorja e tenistit të parë (çifti) në videondesh.

“22” – fitorja e tenistit të dytë (çifti) si në setin e parë ashtu edhe në të gjithë videondeshjen.

– Bastet për rezultatin përfundimtar të video-ndeshjes.

Ofrohet të zgjidhni rezultatin e saktë të regjistruar në rezultatin përfundimtar të videomatch (setit), sipas opsioneve të mundshme të përfshira në Linjë.

– Bastet: do të ketë një tie-break (nuk do të ketë).

– Bastet: kush do të fitojë pikën tjetër.

Për të llogaritur rezultatet e video-ndeshjeve të tenisit, si bazë përdoren faqet zyrtare të video ndeshjeve, të paraqitura në tabelë.

Ndërprerja e transmetimit të video ndeshjeve dhe defektet e grafikëve të lojës të shkaktuara nga arsye teknike ose ndonjë arsye tjetër nuk janë bazë për llogaritjen e basteve me koeficientin “1” (një).

Fitorja (humbja) teknike e regjistruar nga çdo shkak nuk është baza për llogaritjen e bastit. Në këtë rast, video-ndeshja konsiderohet e dështuar dhe të gjitha bastet llogariten me koeficientin “1” (një).

Një video-ndeshje e tenisit, e cila është ndërprerë për arsye teknike ose për ndonjë arsye tjetër dhe nuk ka vazhduar apo përfunduar brenda 24 orëve, konsiderohet e dështuar.

Rezultatet e ndeshjeve të ndërprera dhe të dështuara, të cilat tashmë dihen qartë në momentin e ndërprerjes së ndeshjes dhe nuk varen nga rezultati përfundimtar i ndeshjes, i nënshtrohen llogaritjes, dhe bastet e mbetura llogariten me koeficientin “1” ( një). Video-ndeshja e tenisit konsiderohet se është zhvilluar nëse luhet plotësisht.

Pranohen gjithashtu baste për rezultate të tjera të mundshme në video-ndeshjet e tenisit dhe ato do të ofrohen nga organizatori në Linjë.

5.30. Baste të tjera

Sipas këtyre rregulloreve mund të ofrohen baste që nuk tregohen në këto rregullore. Në atë rast, programi specifikon rezultatin (rezultatet) e ngjarjes (ngjarjeve) për të cilat organizatori ofron shanse fitimi, duke marrë parasysh veçoritë e çdo ngjarjeje.

6. Promocionet dhe bonuset

Organizatori ofron bonuse dhe mundësi për të marrë pjesë në promocionet aktuale për ata pjesëmarrës që përdorin shërbimet e Organizatorit për kënaqësi. Bastet falas, bonuset dhe aksesi në promocione do të anulohen ose anulohen për ata lojtarë që abuzojnë me frymën e një oferte të tillë. Organizatori rezervon të drejtën të anulojë një bonus në çdo kohë në rast abuzimi dhe të mbyllë menjëherë llogarinë e abuzuesit. “Abuzimi” përfshin, por nuk kufizohet në hapjen e disa llogarive për të marrë disa bonuse. Para së gjithash, pjesëmarrësit mund të tërheqin shumat e bonusit nga depozitat e mbetura, pas së cilës vetëm nga shuma e bonusit të llogarisë së lojrave. Organizatori rezervon të drejtën të anulojë bonusin e dhënë pjesëmarrësit nëse bonusi nuk është përdorur për baste. Organizatori gjithashtu ka të drejtë të anulojë bonuset dhe fitimet nga bastet në shumën e plotë ose të pjesshme të shumës së bonusit, nëse Organizatori dyshon se bonusi është abuzuar.

Pjesëmarrësi mund të marrë ose të përdorë vetëm ato oferta që janë në dispozicion të tij/saj. Organizatori rezervon të drejtën që në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye të ndryshojë kushtet e shpërndarjes së bonusit dhe grupin e pjesëmarrësve për të cilët janë të disponueshme bonuset. Organizatori gjithashtu ka të drejtë me diskrecionin e tij dhe në çdo kohë të ofrojë një bonus të veçantë për një klient ose grup të caktuar klientësh, të anulojë ofertën e bonusit pa asnjë paralajmërim ose kompensim, të ndryshojë kushtet e ofertës së bonusit dhe/ose të zëvendësoni një ofertë bonus me një tjetër.

Brenda promocioneve të tilla (përfshirë por pa u kufizuar në “Kthim parash”, “Bonus për Depozitën e Parë “Referoni një mik” dhe “Baste falas”) disponohet vetëm 1 bonus për çdo adresë emaili, kartë krediti dhe llogari pagese elektronike.

6.1. Promocioni Referoju-një-miku

Promovimi Refer-a-Friend ofrohet nëse ofrohet në faqen e internetit, ose në një ose më shumë versione gjuhësore në faqe. Në rast se promocioni vihet në dispozicion, hyrja në promovim bëhet përmes faqes së promovimit e cila shfaqet qartë në faqen e internetit.

Bonusi është i zbatueshëm për përdoruesit ekzistues që kanë një Llogari (“Referuesi”) dhe që i referojnë një miku ose kolegu që nuk ka dhe nuk ka pasur kurrë një llogari (“I/E Referuari/ia”) për t’u regjistruar në faqen e internetit. Referuesit nuk lejohen të referojnë një anëtar të familjes së tyre dhe as nuk lejohen të referojnë miq ose kolegë nga e njëjta familje ose me të cilët ndajnë një kartë krediti ose debiti ose llogari pagese elektronike. Në rast se kompania dyshon në mënyrë të arsyeshme se një Referues ka përdorur veprim të padëshiruar, lista të mëdha të shpërndarjes së postës elektronike ose ndonjë lloj tjetër abuzimi me e-mail për të referuar përdoruesit e rinj, kompania nuk do t’i japë një bonus Referruesit. Kompania rezervon të drejtën të vendosë një kufi në numrin e ftesave që një përdorues mund të dërgojë në ditë. Kur vendoset ky kufi, ai shpallet në faqen Referoju-një-shoku.

Kompania rezervon të drejtën të mbajë bonusin nga Referuesi dhe të zvogëlojë bastet e bëra nga një ose më shumë gjyqtarë nëse kompania dyshon se referuesi/arbitri(ët) ka abuzuar me frymën e ofertës së bonusit, duke përfshirë por pa u kufizuar në rastet kur gjyqtarët kanë modele identike ose shumë të ngjashme depozitash dhe bastesh. Kompania ruan më tej të drejtën për të bllokuar Referuesin dhe çdo Gjyqtar të lidhur, nga mundësia për të marrë pjesë në Promocionin Referoju-një-shoku, për të pezulluar Llogarinë e Referuesit dhe çdo Gjyqtar të lidhur në pritje të hetimit për abuzim me bonusin dhe/ose mashtrim, dhe për të mbyllur ato Llogari(a).

Në mënyrë që referuesi dhe arbitri të marrin një bonus, gjyqtari, pasi ka hapur një llogari, duhet të depozitojë një shumë përkatëse në llogarinë e tij siç përcaktohet në termat dhe kushtet specifike të promovimit, të cilat ndodhen në faqen e uljes së promovimit në sit. , atëherë gjyqtari duhet të vë bast një shumë përkatëse për një numër specifik të ngjarjeve sportive. Në këtë rast, mund të përcaktohen shanset minimale. Informacioni i detajuar rreth promovimit do të vendoset në faqen e promovimeve të faqes së internetit të organizatorit.

Për shembull, në mënyrë që Referuesi të marrë një bonus, gjyqtari, pasi ka hapur një llogari, duhet të depozitojë të paktën 5,000 EUR, të vendosë 10 baste të veçanta për të paktën tre rezultate të mundshme me koeficientin minimal prej 1.50. Secili prej 10 basteve duhet të vendoset në tregje të ndryshme (d.m.th. lloje të ndryshme bastesh në një ndeshje ose një lloj bast në ndeshje të ndryshme). Shuma totale e basteve të kërkuara duhet të jetë jo më pak se dyfishi i shumës së depozituar.

Nëse arbitri humb bastin e tij/saj të parë, sipas gjykimit të vetëm të organizatorit, një shumë e caktuar do të rimbursohet në llogarinë e tij (kjo do të shënohet në faqen e promovimeve të faqes së internetit të organizatorit). Bonusi do të kreditohet në llogarinë e referuesit brenda orëve të përcaktuara nga organizatori pasi Referuesi të ketë vënë bast shumën e kërkuar. Për të tërhequr bonusin, Referuesi duhet të ketë vënë bast mbi shumën e bonusit të paktën tre herë në ngjarje sportive me të paktën tre rezultate të mundshme, shanset për të cilat duhet të jenë të paktën 1.50. Nëse shuma e bonusit vendoset në më shumë se një bast, çdo bast duhet të vendoset në tregje të ndryshme (p.sh. lloje të ndryshme bastesh në një ndeshje ose një lloj bast në ndeshje të ndryshme).

Bonuset e arbitrit përfshijnë, por nuk kufizohen në bonusin e kthimit të parave të mirëseardhjes, bonusin e depozitës së mirëseardhjes, ose bonuse të tjera sipas gjykimit të vetëm të Organizatorit.

Nëse Regjistruesi për herë të parë plotëson disa kërkesa bonus në të njëjtën kohë, organizatori ka të drejtë të përcaktojë sipas gjykimit të tij se cilat nga ato bonuse (ose kombinime bonusesh) janë të disponueshme për klientin përkatës. Në veçanti, Referuesi që u regjistrua gjatë Bonusit të Depozitës së Mirëseardhjes dhe Bonusit të Kthimit të Parave të Mirëseardhjes do të përfitojë vetëm nga një promovim bonus sipas gjykimit të organizatorit.

Kushte të tjera mund të zbatohen në fushatën “Referoj një mik”

Organizatori mund të përcaktojë një sfidë mujore Referoni një mik. Fituesi i Sfidës Mujore është Referuesi që i referon Arbitrat më të vlefshëm tek kompania brenda muajit.

Çdo kusht i tillë mund të gjendet në seksionin “Kushtet dhe kushtet e promovimeve” të faqes së internetit të organizatorit.

6.2. Bonus i pjesshëm i kthimit të parave

Promovimi i pjesshëm i bonusit të kthimit të parave të gatshme është i disponueshëm nëse ofrohet në sit. Mund të ofrohet ose në një ose më shumë versione gjuhësore të Faqes. Në rast se promocioni vihet në dispozicion, ai shfaqet qartë në Faqe.

Organizatori mund t’u ofrojë pjesëmarrësve bonusin e pjesshëm të kthimit të parave për një ose disa baste të humbura, ose për një shumë të humbur brenda një periudhe të caktuar kohore. Kushtet e caktuara për këtë promovim përcaktohen nga Organizatori. Për shembull, promocioni mund t’u ofrohet pjesëmarrësve që bëjnë depozitën minimale të përcaktuar në llogarinë e tyre të Lojërave, ose pjesëmarrësve shuma e humbur e të cilëve është mbi minimumin e caktuar nga organizatori, etj. Organizatori mund të përcaktojë gjithashtu kushte shtesë për promocionet. , p.sh korrelacioni i shumës së pjesshme të kthimit të parave dhe shumës së humbur brenda periudhës së përcaktuar kohore, shuma maksimale e parave të gatshme, llojet e basteve për të cilat fitimi i nënshtrohet kthimit të pjesshëm të parave, etj.

Bonusi është i disponueshëm vetëm kur përdoruesi nuk ka tërhequr nga llogaria e tij brenda muajit përkatës. Çdo ditë kalendarike e muajit në të cilën pjesëmarrësi bën bastin e tij të parë mund të përcaktohet si fillimi i muajit, deri në të njëjtën ditë të muajit të ardhshëm. Organizatori me diskrecionin e tij ka të drejtë të ndryshojë në çdo kohë lidhjen midis shumës së humbur dhe shumës së bonusit. Kur promovimi është i disponueshëm, ai shfaqet qartë në faqen përkatëse të faqes së Organizatorit.

Për të tërhequr bonusin, Organizatori ka të drejtë të përcaktojë kushte shtesë. Çdo bast duhet të vendoset në një ngjarje me tre ose më shumë rezultate të mundshme. Nëse shuma e bonusit vendoset në më shumë se një bast, çdo bast duhet të vendoset në tregje të ndryshme (p.sh. lloje të ndryshme bastesh në një ndeshje ose një lloj bast në ndeshje të ndryshme).

Nëse kushtet e tërheqjes nuk janë respektuar, ose nëse organizatori ka shqetësime se bonusi është shpërdoruar, atëherë kur pjesëmarrësi bën një kërkesë për tërheqje, organizatori rezervon të drejtën të anulojë bonusin dhe shumat e fituara me shumën e bonusit. Organizatori rezervon të drejtën në çdo moment dhe për çfarëdo arsye të ndryshojë kushtet e promocionit të pjesshëm të kthimit të parave për pjesëmarrës të caktuar.

Nëse pjesëmarrësi plotëson kërkesat për disa promovime në të njëjtën kohë, organizatori sipas gjykimit të tij mund të përcaktojë se cili bonus është i disponueshëm për atë pjesëmarrës.

6.3. Bonusi i depozitës së parë

Promovimi i bonusit të depozitës së pare është i disponueshëm nëse ofrohet në faqe. Mund të jetë gjithashtu i disponueshëm në një ose më shumë versione gjuhësore në faqe, dhe për pjesëmarrësit nga vendet e zgjedhura nga organizatori. Në rast se promovimi është i disponueshëm, ai shfaqet qartë në seksionin përkatës të faqes.

Organizatori ka të drejtë të ofrojë një shumë bonus të barabartë me pjesën e depozitës së parë për pjesëmarrësit që nuk kanë mbajtur kurrë një Llogari më parë, nuk kanë marrë kurrë një Bonus për kthimin e parave të mirëseardhjes dhe/ose një bonus depozite mirëseardhjeje. Në këtë rast organizatori ka të drejtë të përcaktojë disa kushte, të tilla si shuma minimale e depozitës së parë, korrelacioni ndërmjet depozitës dhe shumës së bonusit, shuma maksimale e bonusit, etj. Informacioni i detajuar rreth promovimit gjendet në faqen e promocioneve të faqen e internetit të organizatorit.

Organizatori ka të drejtë të përcaktojë kushte shtesë për tërheqjen e bonusit. Çdo bast duhet të vendoset në një ngjarje me tre ose më shumë rezultate të mundshme. Nëse shuma e bonusit vendoset në më shumë se një bast, çdo bast duhet të vendoset në tregje të ndryshme.

7. Njoftim nëpërmjet e-mailit

Pas regjistrimit në faqen e internetit të Organizatorit, përdoruesit japin pëlqimin e tyre për të marrë e-mail periodik në adresën e tyre të postës elektronike të specifikuar në regjistrim. Letrat mund të përfshijnë lajmet më të fundit të organizatorit, informacione rreth sistemeve të pagesave të shtuara rishtazi, ngjarje të reja sportive, detaje të shërbimeve të reja, ndryshime në rregullore dhe/ose kushte të tjera, etj.

8. Njoftimet e faqes

Organizatori ka të drejtë të vendosë njoftime publike në seksionin e lajmeve të faqes së tij të internetit dhe të informojë përdoruesit për ndryshimet në rregulloren ekzistuese dhe/ose kushtet e tjera. Ndryshimet në rregulloren ekzistuese dhe/ose kushte të tjera mund të dërgohen gjithashtu në kutinë personale të postës elektronike të Përdoruesit dhe, nëse është e nevojshme, në adresën e tij personale të postës elektronike.

Duke u regjistruar ose duke vazhduar të përdorë shërbimet e faqes të Ofruesit, përdoruesi pajtohet me metodat e njoftimit të përmendura më sipër.

9. Frekuenca e organizimit të shortit dhe procedura e shpalljes së saj

Me diskrecionin e organizatorit, shorti mund të mbahet në të gjitha ditët e vitit sipas programit të shpallur nga organizatori, i cili është i disponueshëm në faqen e internetit të kompanisë – royaleclub.ch. Programi përmban ngjarjet e dhëna në atë ditë ose që priten në ditët ose muajt në vijim, të cilat përditësohen çdo ditë sipas një plani kalendar, pra çdo ditë ngjarjet e ditës së mëparshme hiqen nga programi dhe ngjarjet e ditës së ardhshme, përfshihen. Rezultatet e ngjarjeve të përfunduara publikohen në faqen e internetit të kompanisë.

10. Përshkrimi i fletë basteve

Në këtë llotari (totalizator) rolin e fletës së basteve e luan rekordi zyrtar i bastit(ve) në pajisjet elektronike të organizatorit (kompjuter, server). Procesverbali zyrtar i bastit të vendosur nga pjesëmarrësi përfshin numrin e rekordit zyrtar (rrëfimin e bastit), ngjarjen (at) në të cilat ai/ajo vendos një bast dhe shanset e përcaktuara/llogaritura/ për rezultatin e tyre të mundshëm, ditën, muajin. , viti, koha kur do të zhvillohen ngjarjet dhe kur është vënë basti, lloji i bastit, shuma e bastit. Fletët e basteve mund të përmbajnë më shumë se një ngjarje. Që nga procesverbali zyrtar, fletët e basteve i nënshtrohen kushteve të përcaktuara të këtyre rregulloreve (veçanërisht emrat tregtarë (logoja) e organizatorit dhe shortit, procedura e përcaktimit të fituesit, procedurën, vendin dhe kushtet e pagesës së shumave fituese. ). Rregulloret e organizimit të shortit, programi janë të disponueshme në pajisjet elektronike të kompanisë, të cilat pjesëmarrësi mund t’i gjejë në faqen e internetit të kompanisë.

Nuk ka asnjë çmim të caktuar për rekordin zyrtar, i cili luan rolin e kësaj bastesh llotarie.

11. Procedura, vendi dhe data e pagesës së shumave fituese

Për bastet e vendosura.

– Pas shpalljes së rezultatit të ngjarjes në faqen e internetit, shumat fituese për bastet e vendosura shtohen në llogarinë e lojërave të pjesëmarrësit dhe konsiderohet se është një pagesë e shumës fituese ndaj pjesëmarrësit. Për të marrë para (përfshirë fitimin) nga llogaria e tij/saj e lojërave, pjesëmarrësi duhet të paraqesë një kërkesë.

– Gjatë 3 ditëve të punës pas paraqitjes së kërkesës për pagesë (forma dhe procedura e paraqitjes së kërkesës përcaktohen nga organizatori dhe vendosen në faqen e internetit të Organizatorit) te Organizatori pjesëmarrësi mund të marrë shumën e kërkuar me transfertë. Në rast se pjesëmarrësi nuk merr paratë e kërkuara, shuma do të transferohet automatikisht në gjendjen e Mbajtësit të Llogarisë.

11.1. Shpenzimet që lidhen me transferimin e parave nga llogaria e lojërave në bankë ose në një llogari tjetër të specifikuar nga pjesëmarrësi bëhen prej tij (organizatori merr një vendim për shpenzimet e bëra nga pjesëmarrësi duke marrë parasysh historinë e lojërave të pjesëmarrësit). në rastin e parë organizatori beson se pjesëmarrësi tregoi sjellje të papërshtatshme të lojës).

11.2. Pjesëmarrësi mund të paraqesë kërkesë për pagesën e një shume vetëm brenda gjendjes së llogarisë së tij të lojërave.

11.3. Nëse bilanci i pjesëmarrësit është negativ pas rillogaritjes së rezultateve të ngjarjes, kjo mund të ndodhë për shkak të gabimeve tipografike ose teknike, klienti nuk mund të vë bast përpara se të rimbush llogarinë e tij.

11.4. Shumat fituese rrumbullakosen brenda 1 EUR.

11.5. Të gjitha pretendimet lidhur me pagesën e shumave fituese pranohen brenda 5 ditëve pas shpalljes me shkrim të rezultateve të eventit.

12. Të drejtat dhe detyrimet e organizatorit

Organizatori ka të drejtë:

1. Të mos pranojë baste nga ata persona që nuk pranojnë kushtet e përcaktuara në këto rregullore.

2. Të përcaktojë vetë planin ekzekutiv të pranimit të basteve.

3. Të refuzojë pranimin e çdo basti në çdo kohë pa asnjë argumentim.

Në rastin e basteve të vendosura nëpërmjet internetit, nëse basti i vendosur nuk është konfirmuar në serverin e organizatorit ose është vendosur në një mënyrë të ndryshme nga ajo që dëshironte pjesëmarrësi ose është rregulluar me vonesë për arsye që nuk varen nga organizatori (p.sh. probleme me rrjetin , hyrje të paligjshme në faqen e organizatorit, etj.), organizatori nuk mban përgjegjësi për kompensimin e dëmeve të pësuar nga pjesëmarrësi. Në raste të tilla organizatori përgjigjet vetëm në rast të fajit të tij. Organizatori nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara pjesëmarrësit nëse ato janë rezultat i faktit se pjesëmarrësi nuk ka kryer detyrimet e tij/saj për ruajtjen e sekretit të llogarisë së tij të lojrave, hyrjes dhe fjalëkalimit.

4. Të refuzojë pagesën e shumës fituese, nëse vërtetohet se pjesëmarrësi e ka ditur paraprakisht rezultatin e ngjarjes.

Organizatori duhet të:

1. Veprojë në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë rregullore.

2. Të përdori burime të besueshme informacioni dhe të japi informacion pjesëmarrësve për ngjarjet dhe rezultatet e tyre bazuar në burimet e përmendura.

Detyrimet e Organizatorit në lidhje me pjesëmarrësin pushojnë kur

a. Ai paguan shumën fituese të pjesëmarrësit në periudhën e pagesës së shumave fituese,

b. Ai rimburson shumën e bastit të paguar nga pjesëmarrësi sipas kushteve të këtyre rregulloreve.

13. Të drejtat dhe detyrimet e pjesëmarrësit

Pjesëmarrësi ka të drejtë:

1. Të njihet plotësisht me kushtet e pranimit të basteve, të cilat do t’i lejojnë atij të bëjë një zgjedhje të vetëdijshme midis llojeve të basteve.

2. Të njihet edhe me procedurën e llogaritjes së basteve.

3. Të ngrejë një pretendim te organizatori sipas rregullave të përcaktuara në rast mosmarrëveshjeje me llogaritjen e basteve.

Pjesëmarrësi duhet të:

1. Zbulojë të gjitha ndryshimet e bëra në program përpara se të vendosi një bast.

2. Të paraqesë kartën e identitetit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara, me kërkesë të kompanisë dhe të respektojë kushtin e moshës minimale të nevojshme për pjesëmarrje.

3. Të posedojë vetëm një llogari lojrash kur vendos baste nëpërmjet internetit.

4. Të mos lejojë persona të tjerë të përdorin llogarinë e tij/saj të lojërave kur vendos baste nëpërmjet internetit.

5. Të ruajë sekretin e llogarisë së tij/saj të lojrave, hyrjen dhe fjalëkalimin.

6. Të respektojë rregullat e organizimit dhe zhvillimit të shortit të përcaktuara në këtë rregullore.

Duke vënë një bast, pjesëmarrësi konfirmon se i njeh këto kushte të organizimit dhe zhvillimit të shortit dhe është dakord me to.

To Top