Hapja e llogarisë tuaj

1. Për të qenë në gjendje të përdorni shërbimet e faqes në internet, duhet të hapni një llogari duke dhënë informacione si adresën e e-mailit, duke zgjedhur monedhën e llogarisë (EUR/CHF) dhe një fjalëkalim të sigurt që do të përdoret më tej për të hyrë në sistem dhe duke plotësuar disa informacione të karakterit personal që kërkohen për të përfunduar regjistrimin, duke përfshirë emrin, datën e lindjes dhe numrin e telefonit.

2. Emri juaj në llogarinë tuaj duhet të përputhet me emrin dhe identitetin tuaj të vërtetë dhe ligjor. Për të verifikuar identitetin tuaj, Kompania rezervon të drejtën të kërkojë në çdo kohë prova të identitetit (duke përfshirë por pa u kufizuar në kopjet e një pasaporte / karte identiteti të vlefshme dhe/ose çdo kartë pagese të përdorur). Dështimi për të ofruar një dokumentacion të tillë mund të rezultojë në pezullimin e llogarisë.

3. Ju vërtetoni se keni dhënë informacion të saktë, të plotë dhe të vërtetë për veten tuaj gjatë regjistrimit dhe do të ruani saktësinë e informacionit tuaj duke përditësuar menjëherë çdo informacion regjistrimi që mund të ketë ndryshuar. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në mbylljen e llogarisë, kufizime të llogarisë ose anulimin e çdo transaksioni (bonus, fitime).

4. Nëse keni ndonjë pyetje ose nëse hasni ndonjë problem gjatë regjistrimit, mund të kontaktoni në Suportin Live të RoyaleClub (Live Chat).

5. Ju mund të hapni vetëm një llogari të vetme në faqe. Në të gjitha rastet, vetëm një llogari për klient, për familje, për adresë, për kompjuter të përbashkët dhe për adresë IP të përbashkët do të lejohet të regjistrohet dhe të përdorë shërbimet e Royaleclub.ch. Çdo llogari tjetër që hapni në faqe do të konsiderohet si “Llogari e kopjuar”. Ju jeni të detyruar të informoni Kompaninë se dëshironi të krijoni një llogari tjetër për shkak të humbjes origjinale të aksesit në llogari ose ndonjë arsye tjetër të rëndësishme dhe të merrni një leje nga Kompania përpara se të krijohet llogaria tjetër. Në çdo rast tjetër, të gjitha llogaritë e dyfishta mund të mbyllen menjëherë nga Kompania dhe:

5.1. të gjitha transaksionet e bëra nga Llogaria tjetër do të bëhen të pavlefshme;

5.2. çdo kthim, fitim ose bonus që keni fituar ose grumbulluar gjatë kohës që llogaria tjetër ishte aktive do të konfiskohet nga ju dhe një kthim mund të kërkohet nga ne. Çdo fond i tërhequr nga llogaria tjetër  do të na kthehet sipas kërkesës.

5.3. Kompania nuk është e detyruar të kompensojë asnjë fond si nga bonuset ashtu edhe nga bilancat e parave reale të llogarisë tjetër. Kompania rezervon të drejtën për të marrë një vendim, sipas gjykimit të saj, në lidhje me kthimin e çdo fondi të humbur që është përdorur për bastet e bëra nëpërmjet llogarisë tjetër.

5.4 Kompania nuk pranon asnjë kërkesë për kthimin e fondeve që kanë humbur ose janë depozituar fillimisht në llogarinë tjetër në rast se llogaria e kopjuar është krijuar me qëllim të marrjes së bonuseve dhe ofertave të tjera promocionale, si dhe nëse një numër i llogarive të dyfishta janë krijuar me qëllim të marrjes së kthimit të depozitave të para të bëra në Llogaritë e Dyfishta të krijuara më parë, gjë që konsiderohet si një abuzim. Nëse Kompania vendos sipas gjykimit të saj që Llogaritë e Dyfishta janë krijuar vetëm me qëllim mashtrimi dhe/ose abuzimi me Termat dhe Kushtet, asnjë fond i depozituar në llogarinë tjetër nuk do t’i kthehet lojtarit.

Përdoruesi dhe fjalëkalimi

1. Pas hapjes së Llogarisë suaj, nuk duhet t’ia zbuloni (qoftë qëllimisht apo aksidentalisht) emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj askujt tjetër. Nëse i keni humbur ose harruar detajet e llogarisë suaj, mund të rikuperoni fjalëkalimin tuaj duke klikuar në “Keni harruar fjalëkalimin tuaj?” në dritaren e hyrjes në llogari.

2. Ju jeni plotësisht përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit tuaj dhe keni përgjegjësinë e vetme për çdo dhe të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj. Ju mbeteni përgjegjës për humbjet e shkaktuara nga ju ose një palë e tretë në llogarinë tuaj.

3. Ju duhet të njoftoni menjëherë Kompaninë për çdo përdorim të paautorizuar ose vjedhje të Llogarisë suaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë. Nëse kërkohet, ju pranoni t’i siguroni Kompanisë dëshmi për një vjedhje të tillë ose përdorim të paautorizuar. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo humbje që mund të pësoni si rezultat i përdorimit të fjalëkalimit tuaj nga dikush tjetër, qoftë me ose pa dijeninë tuaj.

Depozitat dhe tërheqjet

1. Nëse dëshironi të merrni pjesë në baste ose lojëra duke përdorur faqen e internetit, duhet të depozitoni para në llogarinë tuaj.

2. Ju pranoni që:

2.1. Të gjitha paratë që depozitoni në llogarinë tuaj nuk janë të paligjshme dhe, veçanërisht, nuk burojnë nga ndonjë aktivitet ose burim i paligjshëm; dhe

2.2. të gjitha pagesat e bëra në llogarinë tuaj janë të autorizuara dhe ju nuk do të përpiqeni të anuloni një pagesë të bërë në llogarinë tuaj ose të ndërmerrni ndonjë veprim që do të bëjë që një pagesë e tillë të anulohet nga një palë e tretë, në mënyrë që të shmangni çdo detyrim legjitim.

3. Kompania nuk pranon depozita nga palët e treta, d.m.th., një mik, i afërm, partner, burrë ose grua. Ju duhet të depozitoni nga një llogari/sistem ose kartë krediti që është regjistruar në emrin tuaj. Nëse zbulojmë gjatë kontrolleve tona të sigurisë se kjo ka ndodhur, të gjitha fitimet e kazinosë do të konfiskohen dhe do të kthehen në kazino dhe depozita origjinale te pronari i ligjshëm i llogarisë/Kartës së Kreditit.

4. Nëse kërkohet transfer bankar për t’i kthyer paratë pronarit të ligjshëm, të gjitha tarifat bankare do të përballohen nga marrësi.

4.1 Kompania mund të vendosë një përqindje depozitimi ose tërheqjeje për çdo pagesë.

5. Ne nuk pranojmë fonde në para të gatshme që na dërgohen. Ne rezervojmë të drejtën të përdorim përpunuesit e pagesave elektronike të palëve të treta dhe/ose institucionet financiare për të përpunuar pagesat e bëra nga dhe për ju në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve. Përveç rasteve kur ato nuk bien ndesh me pikat e këtij Kushti, ju pranoni të jeni të detyruar nga Kushtet e këtyre përpunuesve të pagesave elektronike të palëve të treta dhe/ose institucioneve financiare.

6. Duke depozituar para, ju pranoni që nuk do të bëni ose përpiqeni të bëni ndonjë rimbursim, dhe/ose të mohoni ose të ktheni çdo pagesë që keni bërë dhe do të rimbursoni Kompaninë për çdo rikthim tarifimi, mohim ose anulim të pagesat që bëni dhe çdo humbje të pësuar nga Kompania si pasojë e tyre.

7. Në rast të pagesave të dyshimta ose mashtruese, duke përfshirë përdorimin e kartave të kreditit të vjedhura ose ndonjë aktivitet tjetër mashtrues (përfshirë çdo kthim tarifimi ose rikthim tjetër të një pagese) dhe duke përfshirë depozitimin me qëllim të këmbimit të parave ndërmjet sistemeve të pagesave, Kompania rezervon të drejtën për të bllokuar llogarinë tuaj, për të kthyer çdo pagesë të bërë dhe për të rikuperuar çdo fitim. Ne kemi të drejtë të informojmë çdo autoritet ose ent përkatës (përfshirë agjencitë e referencës së kredisë) për çdo mashtrim pagese ose aktivitet tjetër të paligjshëm dhe mund të përdorim shërbime grumbullimi për të rikuperuar pagesat. Megjithatë, në asnjë rrethanë Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për çdo përdorim të paautorizuar të kartave të kreditit, pavarësisht nëse kartat e kreditit janë raportuar të vjedhura apo jo.

8. Ne mund të vendosim në çdo kohë çdo bilanc pozitiv në llogarinë tuaj kundrejt çdo shume që na detyroheni kur ne rizgjidhim çdo bast ose bast në përputhje me Llogaritë e Dyfishta, Marrëdhëniet e fshehta, Mashtrimet, Mashtrimet dhe Veprimtarinë Kriminale ose Gabimet.

9. Ju pranoni dhe bini dakord që Llogaria juaj nuk është një llogari bankare dhe për këtë arsye nuk është e siguruar, e garantuar, e sponsorizuar ose e mbrojtur ndryshe nga ndonjë sigurim bankar ose sistem tjetër. Për më tepër, çdo para e depozituar në llogarinë tuaj nuk do të fitojë asnjë interes.

10. Ju pranoni të paguani për të gjitha mallrat dhe/ose shërbimet ose shërbimet e tjera shtesë që keni porositur përmes Faqes së internetit, si dhe për çdo shpenzim shtesë (nëse është e nevojshme), duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha taksat, tarifat e mundshme, etj. të marrë përgjegjësinë e plotë për pagesat në kohë për faqen e internetit. Ofruesi i shërbimit të pagesave lehtëson vetëm një pagesë për shumën e treguar nga faqja e internetit dhe nuk është përgjegjës për pagesën nga përdoruesi i faqes së internetit të fondeve/shpenzimeve shtesë të lartpërmendura. Pas klikimit të butonit të pagesës, transaksioni konsiderohet i pakthyeshëm, i përpunuar dhe i ekzekutuar. Pasi të klikoni butonin e pagesës, ju pranoni që nuk do të keni të drejtë të anuloni pagesën ose të kërkoni ta anuloni atë. Duke vendosur porosinë në faqen e internetit, ju konfirmoni dhe deklaroni se nuk shkelni legjislacionin e asnjë vendi. Gjithashtu, duke pranuar këto Rregulla (dhe/ose Terma dhe Kushte), ju, si mbajtës i kartës, konfirmoni se keni të drejtë të përdorni shërbimet e ofruara nëpërmjet Faqes së internetit. Në rast se përdorni shërbimet e faqes së internetit, duke ofruar shërbime të tilla specifike si shërbimet e lojërave, ju bëni një deklaratë ligjërisht të detyrueshme se keni arritur ose tejkaluar moshën ligjore, e cila konsiderohet e tillë nga juridiksioni juaj për të përdorur Shërbimet e ofruara nga Faqja e internetit. Duke filluar të përdorni shërbimet e faqes, ju merrni përgjegjësinë ligjore për të mos shkelur legjislacionin e çdo vendi ku përdoret ky shërbim dhe konfirmoni që ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është përgjegjës për ndonjë shkelje të tillë të paligjshme ose të paautorizuar. Duke rënë dakord të përdorni shërbimet e faqes, ju e kuptoni dhe pranoni që përpunimi i çdo pagese është kryer nga ofruesi i shërbimit të pagesave dhe nuk ka asnjë të drejtë ligjore për revokimin e mallrave dhe/ose shërbimeve të blera tashmë ose ndonjë mundësi tjetër për të anuluar pagesa.

Nëse dëshironi të refuzoni përdorimin e shërbimeve për blerjet tuaja të ardhshme të mallrave dhe/ose shërbimeve ose lehtësive të tjera në faqen e internetit, ju mund ta bëni këtë duke përdorur llogarinë/profilin tuaj personal në faqe. Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është përgjegjës për çdo dështim në përpunimin e të dhënave në lidhje me kartën tuaj të pagesës ose për refuzimin e bankës lëshuese për të dhënë autorizimin e pagesës me kartën tuaj të pagesës. Ofruesi i shërbimit të pagesave nuk është përgjegjës për cilësinë, sasinë, çmimin, termat ose kushtet e çdo malli dhe/ose shërbimi ose lehtësie të tjera që ju ofrohen ose janë blerë nga ju nga faqja e internetit duke përdorur kartën tuaj të pagesës. Kur paguani për ndonjë nga mallrat dhe/ose shërbimet e faqes në internet, ju jeni kryesisht të detyruar nga termat dhe kushtet e faqes së internetit. Ju lutemi vini re se vetëm ju, si mbajtës i kartës, jeni përgjegjës për të paguar për të gjitha mallrat dhe/ose shërbimet që keni porositur përmes faqes së internetit dhe për çdo shpenzim/tarifë shtesë që mund të aplikohet për këtë pagesë. Ofruesi i shërbimit të pagesave vepron vetëm si ekzekutues i pagesës në shumën e deklaruar nga faqja e internetit dhe nuk është përgjegjës për çmimet, çmimet totale dhe/ose shumat totale. Në rast se ekziston një situatë kur nuk jeni dakord me termat dhe kushtet e lartpërmendura dhe/ose arsye të tjera, ju kërkojmë të mos vazhdoni me pagesën dhe, nëse është e nevojshme, kontaktoni drejtpërdrejt administratorin/mbështetësin e faqes në internet.

11. Ju mund të kërkoni tërheqje të fondeve nga llogaria juaj në çdo kohë me kusht që:

11.1. të gjitha pagesat e bëra në llogarinë tuaj janë konfirmuar si të pastruara dhe asnjë nuk është rimbursuar, anuluar ose anuluar ndryshe;

11.2. çdo kontroll i përmendur në paragrafin 6 më sipër është përfunduar.

12. Kur bëni një kërkesë për tërheqje duhet të merren parasysh disa pika, të cilat janë:

12.1. Të gjitha informacionet në profilin tuaj duhet të plotësohen, adresa e emailit, numri i celularit, dëshmia e adresës dhe të dhënat e pasaportës/ID duhet të verifikohen;

12.2. Fondet duhet të tërhiqen me të njëjtën metodë të përdorur për depozitim.

12.3. Nëse shuma e kërkuar tejkalon 2000 EUR ose në rast të ndonjë qëllimi tjetër që mund të ketë administrata në rast të hetimeve të mashtrimit, procedura e identifikimit të lojtarit duhet të kryhet duke na dërguar një kopje ose një fotografi dixhitale të dokumenteve tuaja të identifikimit, siç është pasaporta. ose një kartë identiteti (faqe me foto), fatura komunale (fatura e telefonit celular nuk pranohet). Nëse keni bërë depozita në llogarinë tuaj me një kartë debiti/kredi, mund t’ju kërkohet të na jepni kopjet dixhitale të faqes së përparme të kartës ku emri i mbajtësit të kartës, data e skadencës, katër shifrat e para dhe të fundit të numrit të kartës, janë të dukshme dhe të lexueshme.

12.4. Kur krijohet kërkesa për tërheqje, një lojtar nuk duhet të ketë bonuse aktive. Për të tërhequr para, duhet të luani të gjitha raundet aktive të bonusit ose t’i anuloni ato.

12.5. Shuma maksimale që një lojtar mund të tërheqë brenda një muaji është 20 000 EUR,

13. Shuma e depozitës duhet të kthehet të paktën një herë përpara se të tërhiqet.

14. Të gjitha kërkesat për tërheqje do të shqyrtohen brenda 1 dite (24 orë).

15. Nuk mund të depozitoni në rastin kur keni kryer një tërheqje dhe është akoma në statusin “Në pritje”. Mund të depozitoni kur tërheqja ose tërheqjet janë aprovuar/anuluar. Që do të thotë nuk keni tërheqje në pritje në atë kohë.

16. Në rast se keni një tërheqje në pritje dhe dëshironi të luani, mund të anuloni tërheqjen në pritje dhe të mbani në llogarinë tuaj vetëm shumën që dëshironi të luani. Ky veprim mund të kryhet në seksionin e Depozitave dhe Tërheqjeve, tek “Tërheqje në pritje”.

Paratë e bonusit

Mund t’ju jepen bonuse kur regjistroheni për t’u bashkuar me faqen tonë ose gjatë kohës sa jeni anëtar i kazinosë sonë. Ju mund të hiqni dorë nga marrja e të gjitha bonuseve nga ne ose ndonjë specifik në çdo kohë duke kontaktuar në Suportin Live të RoyaleClub (Live Chat). Është e rëndësishme që ju të kuptoni plotësisht kushtet e secilës ofertë bonus në të cilën merrni pjesë. Ky seksion përmban termat dhe kushtet e përgjithshme që lidhen me të gjitha bonuset në faqen tonë. Përveç kësaj, çdo ofertë bonus mund të ketë gjithashtu terma dhe kushte shtesë që do të ofrohen kur të ftoheni për të marrë pjesë në ofertë.

Bonuset dhe detajet

Të gjitha bonuset bazohen në rregullat e mëposhtme:

Shuma e bonusit do të vendoset në bilancin tuaj të bonusit dhe do të mbahet e ndarë nga bilanci juaj i parave të gatshme.

Kur vendosni një bast, basti do të zbritet nga bilanci juaj i parave të gatshme. Nëse nuk ka fonde të mbetura në bilancin tuaj të parave të gatshme, atëherë bastet do të zbriten nga bilanci juaj i bonusit.

Çdo fitim që merrni do të kreditohet në bilancin tuaj të bonusit dhe nuk mund të tërhiqet derisa të keni përmbushur kërkesat e bastit për atë bonus.

Vetë shuma e bonusit gjithashtu nuk mund të tërhiqet derisa të keni plotësuar kërkesat e bastit. Në disa raste, bonusi është i pashlyer dhe në këtë rast shuma e bonusit nuk mund të tërhiqet kurrë.

Kur të keni përmbushur kërkesat e bastit, shuma në bilancin tuaj të bonusit që është e lidhur me bonusin aktiv do të transferohet në bilancin tuaj të parave të gatshme dhe më pas mund të tërhiqet në çdo kohë.

Jo të gjitha bastet do të llogariten në kërkesat e basteve, për shembull bastet e ruletës me rrezik të ulët.

Vetëm një Bonus mund të jepet për çdo ngjarje specifike, përveç nëse deklarojmë ndryshe, dhe vetëm një Bonus mund të jetë aktiv në llogarinë tuaj në çdo kohë.

Bilanci juaj i parave dhe bilanci juaj i bonusit

Një bonus konsiderohet si një ‘bast falas’ dhe nuk ka një vlerë ekuivalente në para. Asnjë alternativë, zëvendësimi, transferimi ose caktimi i ndonjë Bonusi nuk do të lejohet në çdo kohë përveç siç përcaktohet në këto kushte.

Kur ju jepet një Bonus, ai do t’i shtohet “Bilancit të Bonusit” në llogarinë tuaj.

Ju nuk mund të tërhiqni asnjë shumë nga bilanci juaj i bonusit. Kur depozitoni paratë tuaja, kjo do të shtohet në Bilancin Real të llogarisë suaj. Ju mund të tërhiqni çdo shumë nga bilanci i parave të llogarisë suaj, por do të humbisni çdo shumë të mbetur në bilancin tuaj të bonusit nëse e bëni këtë. Njoftim i rëndësishëm: duke krijuar një kërkesë pagese ju humbisni automatikisht çdo shumë në bilancin e bonusit. Edhe nëse kërkesa për pagesë anulohet nga departamenti ynë i financave për këtë apo atë arsye (p.sh., kontrolli i mashtrimit etj.), Paratë e bonusit nuk do të shtohen përsëri në bilancin tuaj të bonusit.

Vënia e basteve dhe kryerja e tërheqjeve kur keni një bonus

Paratë që depozitoni do të përdoren për të vendosur baste në Shërbimin(et). Vetëm nëse nuk ka fonde të mbetura në bilancin tuaj të parave, bastet tuaja do të financohen automatikisht nga bilanci juaj i bonusit. Çdo fitim që merrni kur keni një Bonus aktiv në llogarinë tuaj do t’i shtohet bilancit të bonusit dhe mund të tërhiqet vetëm pasi të plotësohen kërkesat e bastit.

Ju lutemi vini re se kur zgjidhni të merrni bonuse nga ne dhe gjeneroni fitime nga bonuse të tilla, që tejkalojnë pesë mijë dollarë dhe më pas kërkoni një tërheqje, ne rezervojmë të drejtën ta kufizojmë këtë tërheqje në një maksimum prej pesë mijë dollarësh në çdo 7. – periudha ditore. Shuma e mbetur do të vendoset përsëri në llogarinë tuaj të lojtarit.

Të gjitha Tërheqjet varen nga plotësimi i të gjitha kushteve të specifikuara më sipër dhe verifikimi i të gjitha dokumenteve të identifikimit të kërkuara.

Kur të keni përmbushur kërkesat e bastit për bonusin aktiv, bilanci i bonusit i lidhur me bonusin aktiv (duke qenë çdo fitim i grumbulluar ose ndonjë shumë e mbetur e bonusit) do të transferohet në bilancin tuaj të parave të gatshme dhe mund të tërhiqet.

JU LUTEM KUJDES: nëse tërheqni fonde nga bilanci i parave tuaja përpara se të plotësoni kërkesat e bastit, do të humbni të gjitha bonuset dhe të gjitha fitimet e grumbulluara.

Ju lutemi vini re gjithashtu se nëse bilanci juaj i bonusit arrin “zero” (0) në çdo moment, atëherë Bonuset konsiderohen të shlyera dhe nuk i nënshtrohen më kërkesave të bastit.

Llojet e bonuseve

Kushtet e Bonusit specifik do të tregojnë nëse ai Bonus është i Tërhequr apo i Pashlyer. Bonuset e tërheqshme janë ato ku shuma e bonusit së bashku me çdo fitim të përllogaritur do të transferohet në bilancin tuaj të parave pasi të jenë plotësuar kërkesat e bastit. Bonuset që nuk mund të tërhiqen janë ato ku shuma origjinale e bonusit nuk do të transferohet kurrë në bilancin tuaj të parave të gatshme (por çdo fitim i përllogaritur do të transferohet pasi të jenë plotësuar kërkesat e bastit).

Kërkesat e qarkullimit

Kërkesat e qarkullimit të një Bonusi nënkupton shumën totale të basteve që duhet të vendosni përpara se Bonusi dhe çdo fitim i grumbulluar të transferohet në bilancin tuaj të parave të gatshme dhe mund të tërhiqet. Kërkesat e bastit për çdo Bonus përcaktohen në kushtet specifike për Bonusin dhe do të shprehen si shumëfish i shumës së Bonusit, ose i Bonusit plus shumën e Depozitës.

To Top